ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބު

މިދިޔަ މަހު ކަސްޓަމްސް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 59 އިންސައްތަ ދަށަށް

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ވުރެ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ 173 މިލިއަން ރުފިޔާ ދަށް
  • ސީއައިއެފް އަގު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 50 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފަ
  • އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ 37 އިންސައްތައަށް ވަނީ ދަށްވެފައި

ކ. މާލެ | 16 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހުކުރު 06:57 | 1,907

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބާލާފައިވާ ކޮންޓެއިނަރ އެއް ހުސްކުރަނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ފާއިތުވި ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 59 އިންސައްތަ ދަށްވެއްޖެއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 292 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 119 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ 173 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަށްވުމެކެވެ.

ފާއިތުވި ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީއައިއެފް އަގު 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 50 އިންސައްތަ ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ދަށްވެފައެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ އަދި ކަސްޓަމްސް އަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާ އިރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 59 އިންސައްތަ އަށް ދަށްވި އިރު، އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ 37 އިންސައްތަ އަށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއިން 315 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ އިރު، މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ލިބިފަިއވަނީ 199 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެ ކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކަކީ ޗައިނާ އިން 18 އިންސައްތަ، އިންޑިއާ އިން 14 އިންސައްތަ އަދި ސިންގަޕޫރުން 11 އިންސައްތައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޮމާން އަދި ޔޫއޭއީން ވަނީ 9 އިންސައްތައިގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައެވެ. ޗައިނާ އިން 345 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު އިންޑިއާ އިން 275 މިލިއަން އަދިސިންގަޕޫރުން 217 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ ބޭރުކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އިނގިރޭސީވިލާތަށް 21 އިންސައްތަ، ޖަރުމަނުވިލާތަށް 19 އިންސައްތަ، ފަރަންސޭސީވިލާތަށް 17 އިންސައްތަ އަދި އިޓަލީވިލާތާއި ސްރީލަންކާއަށް 7 އިންސައްތައެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރ މަހު ޕްރޮސެސް ކުރެވުނު ޑިކްލަރޭޝަން އަދި ކްލިއަރެންސް ދެވިފައިވާ އުޅަނދު ފަހަރުތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާ އިރު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާ އިރު 9143ށް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 19،374 ޑިކްލަރޭޝަން ހެދުނު އިރު މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޑިކްލަރޭޝަން ހެދުނީ 10،231 އެވެ.

ކްލިއަރަންސް ދެވުނު އުޅަނދު ފަހަރަށް ބަލާ އިރު، ރާއްޖެއަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވަނީ 108 އުޅަނދެވެ. އަދި ފުރައިގެން ގޮސްފައިވަނީ 117 އުޅަނދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.