ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ޒިޔާދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ

ޝާހުގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމަކީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް: ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

  • މިއީ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
  • ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްފައިވޭ
  • ޝާހުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ 3 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ވަނީ އިއްވާފައި

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 19:26 | 2,491

ޒިޔާދާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދައުވާކުރާ، ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޝާހު - ޓްވިޓަރ - ޓްވިޓަރ

ޖިންސީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވި, ގދ. ތިނަދޫ, ތޭންކު، ޒިޔާދާ ނައީމްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ހައިކޯޓުން ކުރި ހުކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ތާރީހީ ހުކުމާ ގުޅިގެން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ހުކުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނުގައި ފިރިމީހާ އަނބި މީހާ “ރޭޕް” ކުރުމަކީ، ގާނޫނު ބަލައިގަންނަ، އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި، ފިރިމީހާ އަނބިމީހާ ރޭޕްކުރުމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކޯޓު މަރުހަލާގައި ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީ މިއީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެޅިގެންދިޔަ ނުހަނު މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން، އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ހިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޒިޔާދާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ ގދ. ތިނަދޫ، ޖަވާހިރުމާގޭ ދެކުނު، އިބްރާހިމް ޝާހުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލީ ހަތަރު ދައުވާ އެކެވެ. އެއީ ފިރިމީހާ, އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ ފަރުވާ ކުޑަ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި މީހަކު މަރުވެ ދިއުމުގެ އިހުމާލުގެ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ދައުވާ އާއި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ޝާހުގެ މައްޗަށް ވަނީ އަނބިމީހާ ރޭޕް ކުރުމުގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ އެ ކުށާ ގުޅިގެން ދެވޭ އެންމެ މަތީ އަދަބު ކަމަށްވާ 3 އަހަރުގެ ޖަލު ޙުކުމެއް އިއްވާފައެވެ. ބާކީ ހުރި ތިން ދައުވާގެ އިސްތިއުނާފު މަރުހަލާ ހައި ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.