ބުރާސްފަތި 03 ޑިސެންބަރު 2020
07 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ތާޅާފިލި އަލިބެގެ މައްސަލައެއް ބެލުން

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ސާފުކޮށް ނުދޭތީ އަލިބެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

  • އަލިބެގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނޭ
  • މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެއްވެސް ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަނެއް ބޭނުންކުރުން ތާޅަފިލި އަލިބެއަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:28 | 3,374

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޑަބަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ތާޅަފިލި އަލިބެ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ސާފުކޮށް ނުދޭތީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުރީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި އަދި މަޝްހޫރު ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކް (ތާޅަފިލި އަލިބެ) ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފިއެވެ.

އަލިބެގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ މީގެ ކުރިން މެސެޖަކުން އަލިބެއަށް އަންގާފައެވެ. އަދި މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެއްވެސް ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަނެއް ބޭނުންކުރުން އަލިބެއަށް މަނާކުރިއިރު، ޓީޓީ ހޯލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކޯޗު ކޮށްދިނުންވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި އަލިބެ ވަނީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މެސެޖަކުން އަލިބެއަށް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަން އެންގުމާ ގުޅިގެން އެއީ އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމެއްތޯ އާއި އެފަދަ މައްސަލައެއް ބައްލަވާނަމަ އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އަދި އެ ސިޓީގައި އަލިބެ ވަނީ މިއަދާ ހަމައަށްވެސް އެފަދަ މައްސަލައެއް ބައްލަވާކަންވެސް އަދި ބައްލަވާނަމަ އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަންވެސް ސާފުކޮށްދެއްވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަލިބެއާ މެދު މިހާރުވެސް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާތީ، މައްސަލައެއް ބައްލަވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދުމުންވެސް އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން ސާފުކޮށްނުދެއްވައި، އޭނާއާ މެދި އަޅުއްވާފައިވާ ފިޔަވަޅު ދަމަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާތީ އަލިބެ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ސިޓީގައި އަލިބެ ވަނީ އެ މައްސަލައިގައި ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ބަހެއް ހޯއްދެވުމަށްވެސް އެދެވަޑައިގެންފައެވެ.

އަލިބެގެ މައްސަލައެއް ޓީޓީ އެސޯސިއެޝަނުން ބަލަން ފެށިއިރު، ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައްސަލައެއް ބަލަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އަލިބެ ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން "ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ޖެނެރެލް ސެކްރެޓަރީ އިސްމާއިލް ސުޖާއު ވިދާޅުވީ އަލިބެގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަމަކު ހިންގާ ކޮމިޓީން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކަށް ވުމާއެކު، މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު މައްސަލަ ބަލައި ނިމުމުން އެކަމުގެ ތަފުސީލު ހާމަކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލިބެގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނައިރު، އޭނާ އަކީ ވޭތިވެދިޔަ އެތައް އަހަރެއްގެ ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރައްވައި އަދި ފާއިތުވީ ދިގު މުއްދަތުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ ޗެމްޕިއަނުގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޑަބަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަނެވެ. އަދި އަލިބެ އަންނަނީ ކުޑަކުދީންނަށް ކޯޗުކޮށްދެމުންވެސް މެއެވެ.

އަލިބެއާ މެދު ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލަ ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާއިރު، މީގެ ކުރިން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަލިބެއެވެ. އަލިބެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރި ދެފުށްފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ހައްދަވާދެއްވުން އެދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެކަން ކޮށްދެއްވުމަށް އެފަރާތްތަކުން އުޒުރުވެރިވެ، އެހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުވުމުން، އެ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ލިބޭނޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

އެކަމަކު ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު ވަގުތީ ގޮތުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އަލިބެ ކޯޓުގައި އެދުނު ނަމަވެސް، ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ.

އަލިބެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލުކުރި ނަމަވެސް، އިންތިޚާބު ނިމިފައިވުމުން އެ މައްސަލައިގެ މުއާލާތް މިހާރު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެ އަލިބެ ވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަފުޅަށް އެމައްސަލަ އަނބުރާ ކޯޓުން ނަންގަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.