އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުން

ހުށިޔާރު މާލިމީއެއްގެ މޭސްތިރިކަމުގެ ދަށުން ފެނަކަ އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ވާސިލްވަނީ!

  • އިންޖީނުގެތަށް މީހުން ދިރިނޫޅޭ އެކަހެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށާފައި
  • ކުންފުނީގެ ދަރަނި ކުޑަކުރެވި، ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ދަނީ ވަމުން
  • މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ވަނީ އައިސްފައި

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 19:30 | 13,476

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދާއި، ޑީއެމްޑީ ފެނަކައިގެ ބައެއް މުއައްޒަފުންނާއެކު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރައްޔިތުންނަށް ހައްގު މިންވަރަށް ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭކަމުގެ ޝަކުވާއެވެ. މާލެއާ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ގެންގުޅޭ ފަރަގާއި ކުރާ ތަފާތުގެ ވާހަކަތަކެވެ. ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތް ކެނޑި، އިންޖީނުގޭގައި ހުންނަ ޖެނަރޭޓަރު ހަލާކުވާ މައްސަލައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކާއި، ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ދާނެ ޚާއްސަ ވުޒާރާއެއް ނެތް މައްސަލައެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލަތަކަށް ހައްލު ލިބިގެން ދިޔައީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން "ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި ކުންފުންޏެއް ވުޖޫދުކޮށް، 18 ޖޫން 2012 ވަނަ އަހަރު އުފަންކުރި ހިސާބުންނެވެ.

ދަރަންޏަށް ޒިންމާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައެޅިފައިވާ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ސައްތައިން ސައްތަ ހިއްސާ އެކުލެވިގެންވާ ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން 1 އޮގަސްޓް 2012 ގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެންދިޔައީ ވަރަށް ފޮނި މަގުސަދުތަކެއްގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދީ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްގީއާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި، އަދި އެ ޚިދުމަތް މެދު ނުކެނޑި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅާ ހަމައަށް ކުރެވިފައި ނުވާކަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފާއިތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ކުންފުނިންދޭ ޚިދުމަތްތައް މަޑުޖައްސާލުމަށް ފަހު، ޚިތާނީ ޙަރަކާތްތަކާއި ރޭގަނޑު ފަރިއްކޮޅު ފަދަ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބޮޑެތި ހޭދަތަކެއް ކުންފުނިން ކޮށް ދަރަނިވެރި ކުރުވުމައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ދަންނަވަނީކީ 2012 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހާ ހަމައަށް 200 ވަރަކަށް އިންޖީނު ނުގެންނަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އިޚްލާސްތެރި ކަމާއިއެކު ފެނަކައިގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ޚިދުމަތް ދީފައިނުވާ ވާހަކައެވެ.

ފެނަކަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފައިވޭ

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް މުޅި ކުންފުނި ސިޔާސީ އައްޑާއަކަށް ހެދިއެވެ. ކުންފުނީގެ ވަސީލަތްތަކުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބޭނުން ކުރަން ފެށީއެވެ. ހިޔާލު ތަފާތުވާ މުވައްޒަފުންނާ އޭރުގެ ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކެމްޕޭންތަކުގައި ބައިވެރިނުވާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރަމުންދިޔައެވެ. އެއްވެސް އެންގުމަކާ ނުލާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ އެކިއެކި ބްރާންޗު ތަކަށް ބަދަލު ކުރަމުން ގެންދިޔައީއެވެ. ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދިޔައީ ރައްޔިތުން ކުންފުންޏަށް ކުރި އިތުބާރު ގެއްލި މުޅި ކުންފުނި ގަޑުބަޑުވެގެން ދިއުމެވެ.

އެތަކެއް ތުރާލަކަށްފަހު ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެން ދިއުމާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރެއްވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ޔުޓިލިޓީ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި މިޚިދުމަތް ސަރުކާރުން ފެއްޓެވި އިރުވެސް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ފަރާތަކާއެވެ. އެއީ ފެނަކައިގެ މިހާރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދެވެ.

ގެނބެމުން ދިޔަ ކުންފުންޏެއްގެ ހުންގާނާ ސައީދު ހަވާލުވެލައްވާ ގަދަ ކަނޑަކުން އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ކުންފުނީގެ މިސްރާބު މިހާރު ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަޚުރުވެރި ޤަރާރަކުން ފެނަކަ އުފައްދާ ކުންފުންޏާ މަތިކުރުވާ ޒިންމާކުރުވާފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމުގެ މަންޒަރު މިއަދު ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ ޒަމާންތަކުގައި ކުންފުނިން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް ނުދެވިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެމަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ކުންފުންޏާއި މެދު އުފެދިފައިވާ ނަފުރަތު އަދި ކުންފުނީގެ ނަމަށް ލިބިފައިވާ ކިލަނބުކަން ފިލުވާލުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހުމެއްނެތި ކުރިއަށްދާން ފަށައިފިއެވެ.

ފެނަކަ މިހާރު ހަލުހި ދުވެލީގައި!

2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން މިވީ ކުރު މުއްދަތުގައި ޚިދުމަތާއި ނުބައްދަލުކަން މިއީ މިއަދު ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތެކެވެ. ކުންފުނީގެ ހަގީގީ މަގުސަދު ހާސިލުކުރުމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުން، ޚާއްސަކޮށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ސައީދު ކުންފުނީގެ ހުންގާނު ދޫންޏަށް ފައި ލެއްވުމަށްފަހު، މިސްރާބު ޖެއްސެވީ ތިބި ފަޅުވެރިންނާއިއެކު ޚިދުމަތާއިއެކު ދަތުރުފަށައި، އާރޯކަންނެތިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް އާރޯކަންގެނުވާ، އަމާން އައްސޭރިއަކަށް ކުންފުނި ވާޞިލް ކޮށްދިނުމަށެވެ.

އެގޮތުން ފާއިތުވި މި ކުރު މުއްދަތުގައި ފެނަކައިން ޚިދުމަތް ދޭ ރަށްރަށުގައި ދުނބުޅި ބަދިގޭގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ އިންޖީނުގެތަކާއި، މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރުމުން އާއްމު އުނދަގުލަކަށްވުމުގެ އިތުރުން ނަފްސާނީ ގޮތުންނާއި ސިއްހީ ގޮތުން ގެއްލުންތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ލިބި ޚިދުމަތް ދެމުންދާ އިންޖީނުގެތަށް ރަށްރަށުގެ މީހުން ދިރިނޫޅޭ އެކަހެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު 53 އައު އިންޖީނުގޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާ، އިތުރު 77 ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނީ ފެށިފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ބައެއް އިންޖީނުގޭތަކުގެ އައު ބައުތުރަ ފިލުވުމާއިއެކު ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ. މިއީ 2019 ގެ ކުރިން ފާއިތުވި 6 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިނގުނު މަޝްރޫއުތަކާ ނުބައްދަލު އަދަދެކެވެ. އޭރު 6 އަހަރު ތެރޭ އަލަށް ބިންގާ އަޅައިގެން 11 ވަރަކަށް އިންޖީނުގެ އިމާރާތް ކޮށްފައިވާއިރު ފާއިތުވީ ދޮޅު އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭ މިވަނީ މުޅިން އަލަށް 53 އިންޖީނުގެއެއްގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުންފުނީގެ ކަރަންޓް ޚިދުމަތް ދެމުންދާ ރަށްރަށުގެ ނެޓްވޯރކް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކޭބަލް ހޯދާ ރަށްރަށަށް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އެކު ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް، ޕެނަލް ބޯޑާއި، ފޯމަރުގެނެސް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުން ހަމަޖެހުން ލިއްބައިދިނުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް ދާންފަށައިފިއެވެ.

ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ތަކެއް، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މިހާރު ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

ފީ އިލޮށީ ކަރަންޓްގެ ޒަމާން ބަދަލުވެ، މިއަދު ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓް ކެނޑިގެން ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާއެއް ލިބެނީ މަދުފަހަރަކުއެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް ހޭދަވި 6 އަހަރުތެރޭ މުޅިން އަލަށް ޚިދުމަތަށް ގެނައީ 135 އިންޖީނަށްވީއިރު 2019 ވަނައަހަރުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 146 އަށްވުރެ ގިނަ އިންޖީނު ޚިދުމަތްދިނުމަށް އެކި ބްރާންޗްތަކަށް ފޮނުވިފައިވެއެވެ.

ރަށްރަށަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާ ލިބެން ފެށުމުން އަތް އުރާލައިގެން ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން ތިއްބެވީކީ ނޫނެވެ. ކުންފުނީގެ މައި އިދާރާ (ހެޑް އޮފީސް) އިދާރީ ގޮތުން ބޮއްސުންލާފައި އޮތް އޮތުމަށް ނިމުން ގެނައުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެއެވެ. އިދާރީ ގޮތުން ކުންފުންޏަކީ ހަރުދަނާ ނަޒާހަތްތެރި ކުންފުންޏަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި މިވަނީ ކުންފުންޏާއި މެދު އާއްމުންގެ އިތުބާރުގެއްލި އޭސީސީ ދެމިއޮތުމުގެ އެއް ބޭނުމަކަށް ފެނަކަ ވެފައިވަނިކޮށެވެ.

މިއަދު ކުންފުނީގެ މިސްރާބު ހުރީ ކުންފުނިން ދެވޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ދެފުއް ފެންނަ ގޮތަކަށް ނޫނީ ނުދިނުމުގެ ވިސްނުމެވެ. ޒަމާނަށްފެތޭ އާލާތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތް އަވަސްކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަމާއިއެކު ދިނުމެވެ. މިއަދު ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމާއި އަދި ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހަމައަށް އީ އާރު ޕީ ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިއުމަކީ ފިރުކިފަ އުޅުނު ކުންފުނި އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށް ކޮއްޅަށް ތެދުވެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެވެން ފެށުމެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު، މުވައްޒަފުންގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވާ

2012 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފާއިތުވި މުއްދަތުގައި ކުންފުނި ހިނގަމުންދިޔައީ ދަރަނީގެ މައްޗަށް ދަރަނިވެރިވެ އަތްބަނދެވޭ ހިސާބުންނެވެ. ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރު ކުންފުނީގެ މިސްރާބު ބަދަލުވެ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅުއްވާ، ކުރެވޭ ބޭކާރު ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް މުވައްޒަފުން ގެޔަށް ގެންދަން ލިބޭ ފައިސާކޮޅު ކުޑަ މިންވަރަކުން ބޮޑުކޮށްދީގެން ވެސް، ކުންފުންނީގެ ހަޔާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަރަނި ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުވެ އަމިއްލަ ފައިމައްޗަށްތެދުވެ އަމިއްލަ ހާލާއިއެކު ފިޔަވަޅު އަޅާ ހިންގަން ފެށުމަކީ ފޮނި އުއްމީދު އާވެ އުޖާލާކަން ގެނުވައިދިން ކަމަކަށެވެ.

ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގައި ފިޔަވަޅަކަށްފަހު ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވަމުން މިއަދު މިވަނީ ފާއިތުވެ ދިޔަޒަމާނު މޮޑުނު މަސްހުނިގަނޑެއްފަދަ ބިލިން ސޮފްޓްވެއާރ ކަމުގެ ގާބިލުކަމާއި ފަންނުވެރި ހީވާގި މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ފުރިހަމަ އެހީގައި ވުޖޫދު ކުރެވި އެ ސޮފްޓްވެއަރގެ ފޮނިމީރުކަން އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ވެސް ޙިއްސާ ކުރެވި އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ނަފާ ލިބެން ފަށާފައެވެ.

އަދި މިވަރަކުން ފުދުނީކީ ނޫނެވެ. ކުންފުނީގެ ހެޑްއޮފީހުގައި އަތުރާލެވިފައިވާ ކޮންމެ ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ވަންނައިރު ފެންނަމުން ދިއަ ކުރީޒަމާނުގެ ކާޑްގޭގެ ސިފަވަންތަކަން ބަދަލުކޮށް، ތަނުގެ އޮފީސް ވަންތަކަން ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ޒަމާނީ ވަންތަކަމާއި އެކު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ގުޅާލެވި، ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކަކީ ކިހިނެތް ކޮންގޮތަކަށް، ކާކު ޒިންމާވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއަކީ މިއަދު އައި އެސް އޯ ސްޓޭންޑަރޑް ކުންފުންޏަކަށް ފެނަކަ ބަދަލުވެގެން ދިއުމެވެ.

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާއެކު، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން

މިއަދު ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަކީ އައި އެސް އޯ ސަރޓިފައިޑް ކުންފުންޏެކެވެ. މި ބަޔާން ކުރެވުނު މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަކީ މިހެން ގަލަމުން ދުލުން ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް ބައެއްގެ ހީވާގި މަސައްކަތާއި ހިނގުންތެރި ވެރިންގެ ދުރުވިސްނުމާއި ހީވާގި އިހުލާސްތެރި ޚިދުމަތުގެ ފުރިހަމަ ނަތީޖާއެވެ. ކުންފުނީގެ އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން ކުރިމަތިވި އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތަކަށް ފަސްބެލުމެއްނެތި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެއްވި މިންނެތް މަސައްކަތުގެ ފަހި ކާމިޔާބެވެ.

ރާއްޖޭގެ މިއަދުގެ މިއޮތް ނާޒުކު ޙާލަތަށް ބަލާއިރު ވެސް ކުންފުނިން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުޑަވެސް މަޑުޖެހުމެއް ނެތި ޚިދުމަތުގައި ތިއްބެވި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އުނިކުރުމެއް ނެތި އަދި ކުންފުނިން ޚިދުމަތް ލިބިގަތް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކުންފުންޏަށް ދަރާއޮތް އޮތުމާއިއެކު ވެސް ކުންފުނީގެ ދުވެލި މަޑުޖައްސާލުމެއް ނެތި ނަގާފައިހުރި ރިޔަލުގައި ވައިއަޅުވާ ދައްމާނަށް ދަމާލުމާއިއެކު މަތިކިބައިން ޖަހާ ރާޅަކަށް ބެލުމެއްނެތި ގަދަ އޮޔާއި ޖެހޭ ގަދަވައިގައި ހުރިހާ ފަޅުވެރިން މަތިކިބަޔަށް އެރުވުމަށްފަހު ދުއްވަން ފެށިއެވެ. ދެވޭ ނުދެވޭ ދިމާލެއް ނޭންގި ގަސްކަރަ އޮބާފައި ވަނިކޮށް ހުށިޔާރު މާލިމީއެއްގެ މޭސްތިރިކަމުގައި މިއަދު ކުންފުނީގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލި ކޮށްލުމުގެ ނަތިޖާއަކީ ކުނބުކުރިއަށް ރަށްރަށުގެ ގަސްކަރަ ފެންނަން ފެށުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.