ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
އަހުމަދު ފަޔާޒް އަލީ ރިޒާ (ޕާޕާ)

ޕާޕާއެވެ! ހަތިޔާރު ހުންނަން ޖެހެނީ ހިބަޅިދޫ ފަޅު ތެރޭގަތޯއެވެ؟

  • 7 ފެބްރުއަރީގައި ސިފައިންގެ ތެރެއިން ކުރަން ރާވާފައިހުރި ކަންކަން ވަގުތުން ތަންފީޒުކުރި
  • ފިނިފެންމާ ލޯންޗު މައްސަލައިގައި ހެކި ނައްތާލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެފައިވޭ
  • ހިބަޅިދޫ ބޭރުން ކަނޑު އަޑީގެ 42 މީޓަރު އަޑިން ހަތިޔާރު ހޯދިއިރު ބަޑިގުދަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވީ ޕާޕާ

ކ. މާލެ | 12 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:48 | 33,725

ސިފައިންގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ފަޔާޒު އަލީ ރިޒާ (ޕާޕާ) - ސަން އޮންލައިން

ސިފައިންގެ ބަޑި ގުދަނުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ފަޔާޒު އަލީ ރިޒާ (ޕާޕާ) ވަނީ ދާދި ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ވަތަނީ ލޯބީގެ ވާހަކަތައް އާންމުންނަށް ބަންޑުން ކޮށްލައްވާފައެވެ. ޤައުމު ހަލަބޮލި ކުރުމަށް ބަޔަކު ވަކި ހިއްޕާލާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ސަރުކާރުގެ ރިހޭ ފައި މައްޗަށް ފޮއި ވައްޓާލުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލައްވާނީވެސް ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

މިހާރު ދުނިޔެ އޮތީ ފިނި ހަނގުރާމައެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕާޕާ ވަނީ ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން މި ދެކެވޭ ވާހަކައަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއާމެދު މީހުން ދެކޭ ގޮތް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައި އިންޑިޔާއިން ބަހައްޓަމުންދާ ރާޑަރުތަކުގެ ބޭނުމެއް އޮތްތޯވެސް ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. ހަމަ އެއާއެކު، ސިފައިންނަށް ސިފައިން ވަނީ ހަތިޔާރު އަތުގައި ހުރެގެން ނޫންކަމަށް ޕާޕާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ހިންގަނީ އިންޑިޔާ އެމްބަސީން ބުނާ ގޮތަށް ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވައި ޕާޕާ ވަނީ ޤައުމިއްޔަތަށް އޮތް ލޯބި ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ޕާޕާގެ ޤައުމީ ލޯބީގެ "މިސާލުތައް" ފެށިގެން އަންނަ ހިސާބަކީ ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތަކާ ގުޅިގެން ސިފައިން ގޭގައި ހުންނަވަނިކޮށް ސިފައިން ގެއިން ވަކި ކުރި ހިސާބެވެ. އެއީވެސް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މަޤާމު ދަށްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ކާނަލެއްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ލެފްޓިނެންޓެއްގެ މަޤާމަށް ވަނީ ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ދެން ދައްކަވަނީ ސިފައިންނަށް ސިފައިން ވަނީ ހަތިޔާރު އަތުގައި ހުރެގެން ނޫން ކަމުގެ ވާހަކައެވެ. ފަހަރުގައި އެ މާނަ ކުުރެއްވީ ބަޑި ގުދަނުގެ ހަތިޔާރުތައް ހުންނަން ޖެހޭނީ ރަށްރަށުގެ ނެރުން ވަންނަ ހިސާބުން ކަނޑުގެ 42 މީޓަރު އަޑިން ކަމުގެ ވާހަކައަށްވެސް ވެދާނެއެވެ. ތެދެކެވެ. ޕާޕާ ބަޑިގުދަނާ ޙަވާލުވެ ހުންނެވިއިރު ހަތިޔާރު ފެންނަނީ ސިފައިންގެ އަތަކުން ނޫނެވެ. ރަށްރަށުގެ ފަޅު ތެރެއިންނާއި ނެރު އަޑިންނެވެ. ސިފައިންގެ އާމަރީގެ ބަޑިއާއި، ފިސްތޯލައާއި އޭގެ ވަޒަނާއި، ސްނައިޕަރ އަދި ރައިފަލްގެ އިތުރުން ގްރެނޭޑް ފަދަ އެތައް ހަތިޔާރެއް ނެގީ ޕާޕާ އެ ވިދާޅުވިހެން "ސިފައިންގެ އަތަކުން" ނޫނެވެ. ހިބަޅިދޫ ބޭރުން ކަނޑު އަޑީގެ 42 މީޓަރު އަޑިންނެވެ.

ހިބަޅިދޫ ބޭރުން ކަނޑު އަޑީގެ 42 މީޓަރު އަޑިން ނެގި ބައެއް ހަތިޔާރު

އޭގެ އިތުރުން، ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ޙާދިސާގައި ހެކި ނައްތާލިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 2016 ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހު 2 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ޕާޕާގެ މައްޗަށް އިއްވުން ވެސް މިއީ ޕާޕާ ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ކަންކަމުގެ ލިސްޓުގެ ކުރީގައި ގުނާލެވޭ ކަންކަމެވެ. ސިޔާސީ ވަކި ބޭނުމަކަށް ދިން ކަމަށް ބުނާ މި ޙަމަލާގައި ސިފައިންނާއި އާންމުންގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަކަށް ހުށައެޅުނު އިރު، އެ މައްސަލައިގައި ހެކި ނައްތާލީވެސް ހަމަ ޤައުމީ ލޯބި އޮތް މިންވަރުންބާއޭ ސުވާލު އުފެދެއެވެ.

ރިޔާސީ ލޯންޗްގައި އެއްޗެއް ގޮވި ހާދިސާއަށް ފަހު އެހެން ލޯންޗަކަށް މީހުން ބަދަލުކުރަނީ

7 ފެބްރުއަރީގައި އޭރުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ހިންގި ބަޢާވަތުގައި ވެސް ޕާޕާގެ ދައުރެއް ވާކަމަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން ސިފައިންގެ ތެރެއިން ކުރަން ރާވާފައި ހުރި ކަންކަން ވަގުތުން ތަންފީޒު ކުރެއްވުމުގައި ޝާމިލުވެ އުޅުއްވިއިރު، އެކަމުގައި ވެސް ގިނަ ގޯސްތަކެއް ހައްދަވާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވެއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ މަޤާމުން ވަކި ކުރުމަށް ލިއުން ހޯދައި، ފަތްކޮޅު ހިފައިގެން ވަޑައިގެންނެވި "ވަފްދާއެކު" އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އޭރު ހުންނެވީވެސް ޕާޕާއެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަން ބަދަލުވި ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޯނީ ރިޕޯޓުގައިވެސް މި ވާހަކަތައް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

7 ފެބްރުއަރީގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ހިފައިގެން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޕާޕާ އިސްކޮށް ހުންނެވި

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން "ޖަރީމާތައް ހިންގަދޭކަމުގެ" ތުހުމަތު!

ޕާޕާއަކީ ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބާވެސް ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އެދުވަހުވެސް ފަހަތު ޖީބު ބަރުކުރައްވަމުން ގެންދެވިހެން މިހާރުވެސް މޭޒު ދަށުން ފައިސާ ނަންގަވާ ކަމަށް ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ތުހުމަތު ކުރަމުންނެވެ.

އެދުވަހު އަމިއްލަ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ހަތިޔާރުތަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގުނު ބޭފުޅަކަށް މިއަދު ދިފާއީ ބާރުގެ މަޤާމާއި ހައިބަތު ކިޔައިދެވޭނެތޯއެވެ؟ މިއިން ކޮންމެ ކަމަކުންވެސް ފެންނަނީ ޤައުމަށް އިންތިހާއަށް ގައްދާރުވެފައިވާ މިންވަރެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލައެއްގައި މިއަދު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި އެތައް ގޯހެއް ނުހައްދަވާ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ވީމާ މިއަދު ނިކުމެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރުތަކާ ގުޅުވައިގެން ޤައުމު ހަލަބޮލިވާ ޒާތުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާށެވެ. ކޮނުނު ކޮނުނުހެން ގިނަވާނީ ފަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.