ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ައާރޓިސްޓުންގެ ހުނަރު

ފަރަހު ކެންވަސްއަށް ގެނައި ދިރުން

  • ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވިގެންދިޔަ ލައިވް އާރޓް އެގްޒިބިޝަން
  • ހަގު އުމުރެއްގައި ކުރެހުން ފެށީ
  • ޕްރޮފެސަރ އުގައިލް އަށް ކަމުދިޔަ ކުރެހުން

ކ. މާލެ | 10 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 12:13 | 7,327

"ދަ ސާރކްލް ބައި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން" ގައި ކުރެހުމުގެ ތެރެއިން - ފޭސްބުކް

ރާއްޖޭގައި ހުނަރުގެ ވާހަކަ ދައްކާލާކަމުގައި ވާނަމަ "އާރޓިސްޓް" މި ލަފުޒު ބޭނުން ކުރެވިގެން ދެއެވެ. އެއީ ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ފިލްމް ސްޓާރެއް ވިޔަސް، ނޫނީ ނެށުންތެރިއެއް ކަމުގައި ވިޔަސްމެއެވެ. އެއީ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު މިހާރު އެންމެ ގިނައިން އެ ބަސް ރައްދުކުރެވެނީ ކުރެހުންތެރިންނެވެ. ގައުމުގެ ކުރިމަގު ބިނާކުރަން ތިބި ޒުވާން ޖީލުގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ އެތަކެއް ހުނަރުވެރިން މިހާރު ވެސް އެބަތިއްބެވެ.

ކުރެހުމަކީ ހަޔާތުގެ އެއްބައި ކަމަށް ގިނަ އާރޓިސްޓުން ސިފަ ކުރަމުން ދެއެވެ. ބަހުން އިހުސާސްތައް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ހިނދު މަންޒަރުތައް ކުލަ ތަކުން ޖަރީކޮށް، އާމުންގެ ހިތްތަކުގައި ފިލާ ނުދާނެހެން ކުރަހާލައެވެ. މިއީ ކުރެހުންތެރިންގެ ކުޅަދާނަ ކަމެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ލާމަސީލު ދިވެހި އާޓިސްޓެއް ކަމުގައި އައިމިނަތު ފަރަހު ފާހަގަ ކޮއްލެވެއެވެ.

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އާޓިސްޓް ފަރަހު އަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާރސިޓީގައި އާރކިޓެކްޗާރއިން ޑިގްރީ ހާސިލް ކުރަމުންދާ ކުއްޖެކެވެ. ކުޑައިރުންސުރެށް ކުރެހުމަށް ޝައުގު އުފެދުނުކަމަށް ފަރަހު ފާހަގަކުރަމުން ބުނީ ސީރިޔަސް ކޮށް ކުރެހުމަށް ވަދެވުނީ މީގެ 5 އަހަރު ކުރިންކަމަށެވެ. އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން ކުރެހުމަށް އެއްބާރުލުން ލިބޭކަންވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ. "ދަ ސާރކްލް ބައީ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން" އިން ބޭއްވި އާރޓް އެގްޒިބިޝަންގައި ފަރަހު ބައިވެރިވީ ކުރެހުމާއި ދުރުވި ދުވަސްކޮޅެއްކަމަށާއި މި އިވެންޓްގައި ބައިވެރި ވެވުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހުނުކަމަށް ފަރަހު ބުންޏެވެ.

"ދަ ސާރކްލް ބައީ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން" ކުރެހުމުގެ ތެރެއިން

މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ގެންދިޔެ ލައިވް އާރޓް އެގްޒިބިޝަން އެވެ. މި އިވެންޓް ވެގެން ދިޔައީ ޒުވާން އާޓިސްޓުންގެ ހުނަރު ދައްކާލަން ލިބުނު ބޮޑު ފުރުސަތަކަށެވެ. އޮގަސްޓް މަހުގެ ފަނަރަ ވަނަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ މި އިވެންޓްގައި ވަނީ އެކި އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެފައެވެ. ފަރަހު ވަނީ މި އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވެ އޭނާގެ ހުރި ކުޅަދާނަކަން ދައްކާލައިފައެވެ

ތަފާތު އެކި އެގްޒިބިޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވިކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ފަރަހު ބުނީ އަބަދުވެސް ބަލަނީ ކޮންމެ އިވެންޓް އެއްގައި ކުރަހާ ކުރެހުމެށް ކުރިއަށް ވުރެން ރަންގަޅު ކުރުމަށެވެ. ތަފާތު އުކުޅުތައް ބޭނުން ކޮއްގެން ކުރެހުމަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއި ކުލަ ތައް ބޭނުން ކޮއްގެން ގެނެވޭ ނަތީޖާތަކުން ދަސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ދާކަން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ އެގްޒިބިޝަންއެއްގައި ފަރަހު ގެ ކުރެހުމެހް ބައިވެރި ކުރީ "ވެލާ" ގެ ނަމުގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި " އަންވީލިންގ ވިޝަންސް އެގްޒިބިޝަން" ގައެވެ. މި ކުރެހުމަށް 1 ހަފްތާ ހޭދަވިކަންވެސް ފާހަގަ ކުރި އެވެ. މީގެ އިތުރުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ " އަންވީލިންގ ވިޝަންސް އެގްޒިބިޝަން" ގައި ބައިވެރި ކުރުވި ކުރެހުން "ސެކަންޑްސް" އަށް ހަތަރު ދުވަސް ނެގިކަންވެސް ފަރަހު ބުންޏެވެ.

2018 ވަނަ އަހަރުގެ " އަންވީލިންގ ވިޝަންސް އެގްޒިބިޝަން" ކުރެހި "ވެލާ"

"ދަ ސާރކްލް ބައީ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން"އިން ބޭއްވި މި އިވެންޓްގައި ފަރަހު ކެންވަސް އަށް ދިރުން ގެނައީ ތަފާތު އެކި ކުލަތައް ބޭނުން ކޮއްގެން "ފާނަ" އެކެވެ. މި ކުރެހުން ނިންމަން ލިބިގެން ދިޔައީ 2 ގަޑިއިރުކަން ފަރަހު ބުންޏެވެ. ބޮޑަށް ބޭނުންވީ އާމުންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަނެވޭވަރުގެ ކުރެހުމެށް ކުރަހަންށެވެ. އަދި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ އިންތިޒާރަށްފަހު ލައިވް އާރޓްގެ ފުރުސަތެއް ލިބުނީމާ ބޮޑަށް ބެލީ ހިތް ހަމަ ޖެހިލައިގެން ޕެއިންޓް ކުރަންކަން ފަރަހު ބުންޏެވެ.

"ދަ ސާރކްލް ބައީ އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން" ގައި ކުރެހި "ފާނަ"

ފަރަހުގެ މި ކުރެހުން ވަނީ އާންމުންގެ ތެރެއިން ނެގި ވޯޓް އަކުން އެއްވަނަ ލިބިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރޮފެސަރ އުގައިލް ވަނީ އެ ކުރެހުން ކަމުގޮސް އެ ކުރެހުން ގަނެފައެވެ. ޕްރޮފެސަރ އުގައިލް ބުނިގޮތުން އެ ކުރެހުމުގައި ބޭނުން ކޮއްފައިވާ ކުލަތަކުގެ ސަބަބުން ބޮޑަށް އެކުރެހުމަށް ސަމާލުކަން ދެވުން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ މި އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ކުދިންގެ ހުނަރު ފެނިފައި އުފާވެ އަންތަރީސް ވިކަމަށެވެ.

މި ކުރެހުމަށް ލިބުނު ތަރުހީބު ފަރަހު ހުދު އަމިއްލަޔަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ. އިވެންޓްގައި ބައިވެރިވީ އެއްވަނަ ރޭންކް ލިބޭނެ ކަމުގެ އެއްވެސް އުއްމީދެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރިއެވެ. އަދި ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލް ފަރަހުގެ ކުރެހުމަށް ޝައުގު ވެރިކަން އުފެދުންކަން އިންގުމުން ވަރަށް އުފާވި ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ފަރަހު ދަނީ އޭނާގެ ކުރެހުންތައް އިންސްޓަގުރާމް (fara.hues)ގައި ހިއްސާ ކުރަމުންނެވެ. ކުރެހުންތައް ބަލާލަން ހިތްގައިމު، މިންނަތް މަސައްކަތުގެ ރޫހު ފެނިގެން ދެއެވެ. އެދެނީ ފަރަހު އަށް އަބަދުމެ ކާމިޔާބީ އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.