އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ހިޔާނާޔް

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް ޚާއްސަކޮށް 400 ށް ވުރެ ގިނަ ފްލެޓް!

  • މިނިސްޓްރީތަކުން އެކަނިވެސް 300 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފްލެޓު ލިބޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި
  • ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ އާއިލާވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް 140 މީހަކަށް ލިބޭ
  • ޕީޕީއެމްގެ އިސް ހަރަކާތްތެރިންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވޭ

ކ. މާލެ | 24 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 20:45 | 37,417

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ބޭފުޅުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ހިޔާ ފްލެޓު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން "ޙައްޤުވެރިންނަށް" ފްލެޓް ލިބިދީފައިވާ ގޮތުގެ ވާހަކަ ދައްކާލާއިރު، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންނާ ގުޅުންހުރި މީހުންގެ ޙާލަތުވެސް ބަލާލުން މުހިއްމެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ލިބޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓު "ރާއްޖެއެމްވީ" އިން ދިރާސާކޮށް ބެލި ބެލުމުން އެނިގެންދިޔައީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާ ދިމާލަށް ފްލެޓްތައް އަރިއަޅާލައިފައިވާ ކަމެވެ.

ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް، އެ ފަރާތްތަކާއި، އާއިލާއާއި، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ އާއިލާވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް 140 މީހަކަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދީފައިވެއެވެ. އަދި އެއީ މިނިސްޓްރީތަކުގައާއި، އެކި އިދާރާތަކުގައި ތިއްބެވި ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި، މެނޭޖަރުން ފަދަ ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ނުހިމަނައެވެ.

ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން:

  1. ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ މުޙައްމަދު ޝައިނީގެ އާއިލާގެ 6 މީހަކަށް ފްލެޓް
  2. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު ޝިހާމްގެ އާއިލާގެ 2 މީހަކަށް ފްލެޓް
  3. ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މުނައްވަރުގެ އާއިލާ މީހަކަށް އަދި އަނބިކަނބަލުން މަޖުދާއަށްވެސް ފްލެޓް
  4. ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޒިމްގެ އާއިލާގެ 2 މީހަކަށް ފްލެޓް

ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ސީޕީ އަދި ކުރީ ސަރުކާރުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ހުސައިން ވަޙީދުގެ އާއިލާގެ 2 މެމްބަރަކަށް އޮތީ ފްލެޓް ދީފައެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ކަމަކީ އޭރު ސީޕީ ހުސައިން ވަޙީދު ސީޕީ ކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް، ފުލުހުންގެ އިދާރާތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތްކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި ކުއްލި ގޮތަކަށް، ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތް ކަމަށްވާ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް އޭނާ ބަދަލު ކުރެވުނުކަމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކުރީގެ ސީޕީ ހަމްދޫން ރަޝީދުގެ އާއިލާގެ 2 މެމްބަރަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަން "ރާއްޖެއެމްވީ" އިން ބެލި ބެލުމުން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.

މިނިސްޓްރީތަކުން އެކަނިވެސް 300 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފްލެޓް!

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން 7 ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވެއެވެ. އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން 4 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާއިރު، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނަކަށް ހުންނެވި މުއާޒްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ފާހަގަވެގެން ދިޔައެވެ.

ހައްތަހާވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ސަނާ ކިޔުއްވުމުގައި ކަށިން ހިތްވަރު ނެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ. ޕީޕިއެމްގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ބޭފުޅުންނެވެ. އޭރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަޤާމެއްގައި ހުންނެވި، އަދި މިހާރު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަންގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ހީނާ ވަލީދަށްވެސް "އިއްތިފާޤުން" ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ފާހަގަވިއެވެ. އެވަރުން ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. އެކަމަނާގެ އާއިލާ 2 މެމްބަރަކަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވެއެވެ.

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އާއިލާގެ 50ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެވަރުން ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހުންގެ އާއިލާތަކުންވެސް އެތައް ބަޔަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަން ލިސްޓަށް ބަލާލުމުން އެނގިގެން ދިޔައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިފަރާތްތައް ނުހިމަނައި ވަކި ވަކި މިނިސްޓްރީ ތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ އެކި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އާއިލާތަކުންވެސް 300 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނާއި، އެމީހުންގެ އަނބިދަރިންވެސް ހިމެނެއެވެ.

ސިއްޙީ ނިޒާމަށް ކުރިއެރުމެއް ނައި ނަމަވެސް، މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ފްލެޓް ލިބޭ!

ރަށްރަށުގެ ހެލްތު ސެންޓަރުތަކުގައި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީން ހޯދި ހޯދުމުން އެނގިގެން ދިޔައީ، ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ރަށްރަށުގެ ހެލްތް ސެންޓަރުތަކަށް އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި، އާއިލާއާއި، ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް 30ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ކަމެވެ.

ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ނިޒާމަށް މާބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައި ނެތް ނަމަވެސް، ޤައިމުވެސް ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ތިއްބެވި ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ ކުރިއެރުން އިންތިހާއަށް އޮތްކަން ކަށަވަރެވެ. ފްލެޓް ލިސްޓް ދިރާސާ ކުރަމުން ދިޔައިރު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ދޭހަވި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީވެސް އެއީއެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް، މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުން އިތުރަށް ތިޔާގިވެގެން ދިޔަ ކަމެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، މި އަދަދުތަކާއެކު، ހަމައެކަނި މި ފާހަގަ ކުރި ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ 400ށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ފްލެޓް ލިބިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އުފެދޭ ސުވާލަކީ ސަރުކާރުގެ މަތީ ފެންވަރުގެ މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި އެތައް ބޭފުޅުންނަކާއި، އެ ބޭފުޅުންގެ އަނބިދަރިންނަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދީފައި މިވަނީ ހަމަ ޙަޤީޤަތުގައިވެސް އިންސާފުންބާއެވެ؟ ފްލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުގެ ތެރެއަށް ފީނައި ބަލާއިރު، ފްލެޓު ލިބިފައިވާ މީހުން ގޮސް ސިޔާސީ ބޭފުޅަކާ މި ގުޅިގެން ދަނީވެސް ހަމަ އިއްތިފާޤުންބާއެވެ؟

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.