ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ހިޔާނަތް

ކުރީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އަނބިންނާއި އާއިލާ މީހުންނަށް 73 ފްލެޓް

  • އިސްކަންދީފައިވަނީ ސިޔާސީ މީހުން ރުއްސުމަށް
  • މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ބެލޭ
  • އެންމެ ގިނަ ފްލެޓް ކުރީގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ އާއިލާއަށް

ކ. މާލެ | 24 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 20:55 | 58,332

އާއިލީ ފަރާތްތަކަށް ހިޔާ ފްލެޓު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބައެއް މެމްބަރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން ހިންގި ހިޔާ ފްލެޓް މަޝްރޫއަކީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައި ނުވާ ފަދަ ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ކަމަށް ވެއެވެ. އެ މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބިފައިނެތް އެތައް ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ތިބީ އިންސާފުން އެމީހުންނަށް ހައްގު މިންވަރު ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓްތައް ގާތުން ބަލާލައި، އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްލި އެންމެންވެސް ސިފަކުރަނީ އެއީ ލިޔެ ނުނިމި އޮތް ފޮތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ހަމައެކަނި ސުރުހީއެއް އަޅާލާފައިވާ އެ ފޮތުގެ ސޮފްހާތަށް ފުރަން ޖެހެނީ އެހެން ބަޔަކަށެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެގޮތަށްވެސް ރައްޔިތުން ތިބީ ހެޔޮ ވެގެންނެވެ. ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ފެންބޮވައިގެންފައިވާއިރު، ފްލެޓްތައް ލިބުމުގެ އުއްމީދުގައި ތިބީ އެ މިންވަރަށްވެސް ޝުކުރު ކޮށްލައިގެންނެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ހަގީގަތްތައް ހޯދުމަށް ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި މަސައްކަތުން ފެނުނީ މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ. ފްލެޓް ދިނުމުގައި އިސްކަން ދިނީ ނިކަމެތިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފޯރާ މީހުންނަށެވެ. ނުފޫޒް ގަދަ މަގާމްތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން އާއި ޔާމީންގެ ޕާޓީގެ ވަފާތެރިންނަށެވެ. ފްލެޓުގެ ޕްރިއޯރިޓީގައި ހަމަ ގައިމުވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ސަނާ ކިޔާ މެމްބަރުން އޮތީ މާ ފުރިހަމައަށްވެސް ހިމެނިފައެވެ.

މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި، އާއިލާއާއި، އަނބިން ހިމެނޭ ގޮތަށް 73 މީހަކަށް ފްލެޓް!

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުގައި މަޖިލީހުގައި އުޅުއްވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން އޭރު ރައީސް ޔާމީންއާ އަރިސްކޮށް އުޅުއްވި މެމްބަރުންގެ އާއިލާއާއި، އަނބިން ހިމެނޭ ގޮތަށް 73 މީހަކަށް ފްލެޓް ދިންކަން ރާއްޖެއެމްވީގެ ހޯދުންތަކުން ކަށަވަރު ކުރެވެއެވެ. މިއީ ހައްތަހާވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ލިބޭކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ފްލެޓް ލިބިފައިވަނީ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ އޭރުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލްގެ އާއިލާއަށެވެ. މެމްބަރު ޚަލީލްގެ އާއިލާގެ 11 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި އަނބިކަނބަލުންނާއި، އާއިލާގެ 10 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. މެމްބަރު ޚަލީލަކީ މިހާރުވެސް ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފްލެޓް ލިބިފައިވަނީ ކެލާ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަލީ އާރިފްގެ އާއިލާއަށެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރު އާރިފްގެ އާއިލާގެ 8 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާއިރު، މެމްބަރު އާރިފަކީވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ސަނާ ކިޔުއްވުމުގައި ނަގާ ކިޔޭ މެމްބަރެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޭރުގެ މައިނޯރިޓީ ލީޑަރު އަދި މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ގެ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ދޮރުގައި، މެންބަރު އަލީ އާރިފް "ކިކު ޖަހައި" ދޮރު ހުޅުވައި ވަދެގަނެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ވާހަކައަކީވެސް މިދަނޑިވަޅުގައި ހަމަ ހަނދާނަށް އަންނަ ވާހަކައެކެވެ. ފަހަރުގައި މިއީވެސް "ޕޮއިންޓް ސްކޯރ" ކުރުމުގައި ބެލި މިންގަނޑަކަށް ވެދާނެއެވެ.

މައިނޯރިޓީ ލީޑަރުގެ ކޮޓަރިކޮޅުގެ ދޮރުގައި އަލީ އާރިފް ކިކު ޖައްސަވަނީ

ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފްލެޓް ލިބިފައިވަނީވެސް ހަމަ އެފަދަ "ފަހުލަވާނެއްގެ" އާއިލާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ބާރަށު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއުގެ އާއިލާގެ 7 މެމްބަރަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާއިރު، މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާންގެ އާއިލާއިންވެސް 7 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ފާހަގަވިއެވެ.

ދެން ލިސްޓުގެ ހިމެނެނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އޭރުގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ އާއި، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އޭރުގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހުގެ އާއިލާއިންވެސް 4 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވެއެވެ.

އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާއިލްގެ އަނބިކަނބަލުންނަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާއިރު، އަނބިކަނބަލުންގެ އާއިލާގެ 3 މެމްބަރަކަށްވެސް ފްލެޓް ދީފައިވެއެވެ.

ފާހަގަވި އަނެއް ކަމަކީ އޭރު ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރު ދިފާއު ކުރެއްވުމުގެ ބުރަ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލެވި ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސައިން މަނިކުގެ އާއިލާ މެމްބަރަކަށްވެސް ފްލެޓް "ޙައްޤުވެރިއެއް" ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަމެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއްގެ އާއިލާއާއި، އަނބިންނާއި، އަނބިންގެ އާއިލާ ހިމެނޭ ގޮތަށް 73 މީހަކަށް ވަނީ ފްލެޓް ދީފައެވެ. އެ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، މެމްބަރުންގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާއިލްއާއި، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާހުއާއި، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަލީލްގެ އިތުރުން، ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖަމީލް އުސްމާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށެވެ. ހައްތަހާވެސް ފްލެޓުގެ "ޙައްޤުވެރިންނެވެ".

މި އަދަދުތަކަށް އެކަނި ބަލާލި ނަމަވެސް، އުފެދޭ ސުވާލަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދަށް އެތައް ރައްޔިތުންނެއް ތިއްބައި އެފަދަ އެތައް ބަޔަކަށްވުރެ މަތިން ޕޮއިންޓް ލިބި، ފްލެޓުގެ ޙައްޤުވެރިންގެ ގޮތުގައި މި މެމްބަރުންނާއި، މެމްބަރުންގެ އާއިލާ މީހުންނާއި، އަނބިންނަށް ފްލެޓް ދިނީ ހަމަ އިންސާފުންބާއެވެ؟ ނުވަތަ ފްލެޓް ލިބުމަށް ޕޮއިންޓް ލިބޭ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ވެރިޔާއާ އަރިސް ފަރާތަކަށް ވުންވެސް ހިމެނިފައި އޮތީބާއެވެ؟ ގައިމު މާރކްސް ދޭ މިންގަނޑުގެ ތެރޭގައި އެފަދަ ކެޓެގަރީއެއް ހިމެނިފައި އޮތް ކަމަކަށް ލިއެކިއުންތަކުން ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ކޮނުނު ވަރަކަށް ފަސް ގިނަވާހެން، ބެލި ވަރަކަށް އެނގިގެން މި ދިޔައީ މިއޮތީ ގެދޮރުވެރިކަން ހޯދައި ދިނުމުގެ ނަމުގައި، ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް އޮޅުވާލާ ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައެވެ. ސަރުކާރު ބަދަލު ވެގެން ނުދިޔަ ނަމަ، އެގަހުކޭލެއް މިގަހުކޭލެއް ނޭނގޭ ގޮތައް މި އެންމެން ތިބޭނީ ފްލެޓްތަކަށް ވެރިވެގެންތާއެވެ.

މެމްބަރުންގެ އަނބިންނާއި އާއިލާއަށް ދިން ފްލެޓުގެ އިތުރުން، މެމްބަރުން ހުށަހެޅި ލިސްޓުތަކަށްވެސް ފްލެޓް ދީފައިވާ ކަމަށް ބެލޭ މައުލޫމާތު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.