އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ހުކުރު ޚުތުބާ

ފަރުދީ ޒިންމާގެ އިޙްސާސް ފިލައިގެން ދިއުމަކީ، އެބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތް: ޚުތުބާ

  • ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްގެން މެނުވީ، އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނު މަގުސަދު ހާސިލް ނުވާނެ
  • ފަރުދީ ޒިންމާ ނެތިގެން ގޮސްފިނަމަ، އެބައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭނެ
  • ފަރުދީ ޒިންމާއަށް ފަހުގައި ދެން އެންމެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަކީ މުޖުތަމައުގެ ޒިންމާ

ކ. މާލެ | 14 އޯގަސްޓް 2020 | ހުކުރު 15:13 | 2,059

މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އިއްވާފައިވަނީ ''ޒިންމާ ނެގުން'' މި މައުޟޫއަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

މީސްތަކުންގެ ހަޔާތުން ފަރުދީ ޒިންމާގެ އިޙްސާސް ފިލައިގެން ދިއުމަކީ، އެބަޔަކަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތް ކަމަށާއި، ފަރުދީ ޒިންމާގެ މަތިން އިންސާނާ ހަނދާން ނެތޭ ކޮންމެ ވަގުތަކީ، އޭނާ ދުނިޔެއަށް ވުޖޫދުވި މަގުސަދު އޮޅި ޙަޔާތުގެ މިސްރާބު ހަމަ މަގުން ނެއްޓިގެންދާ ވަގުތެއް ކަމަށް ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް ''ޒިންމާ ނެގުން'' މި މައުޟޫއަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ މުސްލިމުން ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ނުވަތަ ޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކޮށްގެން މެނުވީ، އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވުނު މަގުސަދު ހާސިލް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ހުތުބާގައި ބުނީ މުޖްތަމައެއްގައި ފަރުދީ ޒިންމާ ނެތިގެން ގޮސްފިނަމަ، އެބައެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލި، ދީނާއި ދުނިޔަވީ އަސާސްތައް ފުނޑުފުނޑުވެ، އަހުލާގީ ސިފަތައް ނެތިވެ މުޖުތަމައުގެ އަމަންއަމާންކަން ގެއްލި އިގްތިސާދީ ގޮތުން އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ.

މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަކީ ފަރުދީ ޒިންމާކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އިންސާނާ ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކީ، ބުނާ ކޮންމެ ބަހަކީ، ކުރާ ކޮންމެ ޙަރަކާތަކީ އަދި އަޅާ ކޮންމެ ފިޔަވަޅަކީ، އެއާމެދު އޭނާ ޒިންމާ ވާންޖެހޭނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާ މީހުން އެކަމާމެދު ހިތާމަކުރަންޖެހޭނެ ދުވަހެއްގެ މަތިން ހަނދާން ކޮށްދެއްވައި ﷲ ތައާލާ ވަހީކުރައްވާފައިވަނީ މިފަދައިންނެވެ. ކޮންމެ ނަފްސެއްމެ، ހެޔޮކަމުގެ ތެރެއިން، އެ ނަފްސެއް ކުޅަކަމަކާއި، ނުބައިކަމުގެ ތެރެއިން، އެނަފްސެއްކުޅަކަމެއް ޙާޟިރު ކުރައްވާފައިވާތީ ދެކޭނޭ ދުވަސް (ހަނދުމަކުރާށެވެ! އެދުވަހުން) އެ ނަފްސެއް ކުޅަ ނުބައިކަމަކާއި، އެ ނަފްސަކާ ދެމެދު އެތަކެއް ދުރުމިނެއް ހުންނާނެނަމައޭ ހިކޮށް އެކަމަށް އެދޭނެތެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ފަރުދީ ޒިންމާގެ މުހިއްމުކަން ވަޒަން ކުރެވޭ މީހަކު އެނެކުންގެ އިޙްސާސްތަކަށް ރައްކާތެރިވާނެ ކަމަށާއި، ޣީބަބުނުމާއި ނެތިމޮށުމާއި، ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި، ޒިނޭކުރުމާއި، ހަށިފޭރުމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި، އަނިޔާވެރިވުމާއި މިނޫން ވެސް އެންމެހާ ނުބައިކަންކަމުން ދުރުހެލިވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޚުތުބާގައި ބުނީ އަތާ ގުނަވަންތައް ވަކި އިމެއްގައި ތެރޭގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރާނެ ކަމަށާއި، މީސްމީޑިއާގެ ވަސީލަތްތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ލިޔާ ލިޔުންތަކާއި، ކުރާ ޓްވީޓުތަކާއި، ފަތުރާ ޕޯސްޓުތަކާއި، ދައްކާ ވާހަކަތައް ވަކި ހުދޫދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް، ފަރުދީ ޒިންމާގެ ދައުރު ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ގެއްލުން ދިނުމެއް އަދި ގެއްލުން ލިބިގަތުމެއް ނުވާކަމާއި، ތިމާ އަދާކުރަން ޖެހޭ ފަރުދީ ޒިންމާގައި ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފިނަމަ، އެތައް ފުރާނައެއް ނެތި ދިއުމުގެ ޒިންމާ ތިމާ އުފުލަން ޖެހިދާނެކަން އިޙްސާސް ކުރެވޭ ނަމަ، ގައިދުރުކަމާއި، މާސްކް އެޅުމާއި، އަތް ދޮވުމާއި، މިނޫން ވެސް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގާ އެންގުންތަކަށް އިހްތިރާމުކޮށް، ފަރުދީ ޒިންމާ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ފަރުދީ ޒިންމާއަށް ފަހުގައި ދެން އެންމެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަކީ މުޖުތަމައުގެ ޒިންމާ ކަމަށާއި، މުޖުތަމައުގެ އުފާފާގަތިކަމާއި، ސުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި، އަމަންއަމާންކަމަށް، އެންމެންވެގެން އުފުލަން ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ފާހިޝް އަމަލުތަކާއި، އޮޅުވާލުމާއި، ފަސާދަ އާއި، އަނިޔާވެރިކަމާއި، މިނޫން ވެސް އިޖުތިމާއީ ގޮތުންނާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އެނޫން ވެސް ގޮތްގޮތުން ޙަޟާރަތު ފުނޑުފުނޑުކޮށްލާ އެންމެހާ ކަމަކުން މުޖުތަމައު ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެންމެން އެއް އަޑަކުން އެއް ހިތަކުން އެއް ރޫޙެއްގައި އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އެ ޒިންމާތަކާ މެދު ފަރުވާ ކުޑަކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ ހިތި ރަހަ އިޙްސާސްކުރަން ޖެހޭނީ އެންމެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އާއި، ގޮތް ނޭނގޭ ގަތުލުތަކާއި، މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި އާއި، މަނީ ލޯންޑްރިން އާއި، ފަސާދައިގެ އެންމެހާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި، މުޅި މުޖުތަމައު އެއްވާނެއްގައި އެއް އުޒުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ ހިތި ރަހަ އެންމެންގެ ކަރުބުޑުގައި ލާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެބަޔަކަށް ކެރި ކުޅަދާނަކަން ލިބުނު މިންވަރަކުން މުންކަރާތްތައް ނަހީ ކުރުމަށް ޚުތުބާގައި ގޮވާލާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.