ބުދަ 30 ސެޕްޓެންބަރ 2020
10 އަތަ
1442 ސަފަރު 12
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާ މެދު ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އާމެދު މަޖިލީހުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ: އަމީރު

  • ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ހާމަކުރާ މާލީ މައުލޫމާތުތަކަކީ މާލީ އިދާރާތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި
  • މިއަދު ވެސް އިތުރަށް ސާފުވީ، ދަރަނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނުދާ ކަން ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 11 އޯގަސްޓް 2020 | އަންގާރަ 19:01 | 4,061

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަނީ - މަޖިލިސް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުން އުފައްދަމުންދާ ސުވާލުތަކާއިއެކު މީޑިޔާގައި އުޅޭ "ނެގެޓިވް ހެޑްލައިން"ގެ ސަބަބުން މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް އަމީރު ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހުރިވަރު ސާފުނުވާ ކަމަށް ބުނެ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމީޓިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އިން ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަމުން ނުދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފިނޭންސުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން ތުހުމަތުތައް ކުރައްވާ، ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން އޭގެ ސަބަބުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މިމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މެމްބަރުން ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ. އެއާގުޅިގެން މީޑިޔާތަކުގައި "ނެގެޓިވް ހެޑްލައިން" ތައް އުޅޭކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓަރ ވަނީ އެފަދަ ހެޑްލައިނެއް ދައްކަވާ ކޮމިޓީގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ނެގެޓިވް ހެޑްލައިންސްތައް މިސާލަކަށް އިއްޔެ ހެޑްލައިނަކަށް މިއަރަނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ނެގްލިޖެންސް އިން މެނޭޖިންގ ސްޓޭޓް ޑެޓް"މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރކަމުގައި ހުންނެވި އަމީރު ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިންޓަގްރިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ.

މިހާރު މިހެންމީވާ ވޯރލްޑް ބޭންކު އައިއެމްއެފް ތަންތަން ސުވާލުކުރާނެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑެޓް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާ މެދު، ދިވެހި ދައުލަތުން އަޅުގަނޑުމެން ދޭ ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާ މެދު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ސުވާލުކުރާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުލިބޭނެ އަޅުގަނޑުމެން ފައިނޭންޝަލް މަރކެޓް ތަކަށް ގޮސް އަޅުގަނޑުމެން ފައިނޭންސް ރައިސް ކުރަން ބެލީމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސުވާލުތަކެއް އަންނާނެ. އެހެންވީމާ މި ކަންތައްތަކަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެހާ ފަސޭހައިން އެހަމަ ސީދާ އެވާހަކަތައް އެގޮތަށް ދައްކާލާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ނުހަދާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަމަ ރީއްޗަށް މިކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ.

~ އިބްރާހީމް އަމީރު / ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިހާރު ހާމަކުރާ މާލީ މައުލޫމާތުތަކަކީ މާލީ އިދާރާތަކުން ބަލައިގެންފައިވާ މައުލޫމާތުތަކެއް ކަމަށެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުކަން ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ކުރެއްވި ދެ ވަޒީރުންކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ޖިހާދު އާއި އަހުމަދު މުނައްވަރު އަދި މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަ އަމީރު ދައުލަތުން ދަރަނީގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި މައްސަލައެއް އުޅޭގޮތަށް ކަންކަން ނުކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެ ވާހަކަދެއްކެވެމުން ކޮމިޓީ ނިންމަވައިލައްވަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، ތިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުން ވެސް ދަރަނި ރަނގަޅަށް މެނޭޖު ކުރައްވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި ނަމަވެސް މިއަދު ވެސް އިތުރަށް ސާފުވީ، ދަރަނި މެނޭޖު ކުރުމުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނުދާ ކަން ކަމަށެވެ. ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ދިން ލޯނެއް ނުދެއްކިގެން އެ ދެއްކުމަށް ދައުލަތަށް ލޯނު ދިން ބޭންކުން އެންގުންކަމަށެވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމެއް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީކީ އެކެއް އަނެކެއްގެ މޫނަށް ބަލައިގެން ހެޔޮވާން ވެގެން ރުއްސަން ވެގެން ގޮސް ނުކޮށް ތިބޭވަރު ކަމެއް ނޫން، އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށް ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް މާލީ ވަޒީރަކީ. އެވިދާޅުވީ އަޅުގަނޑުގެ ޕާޓީގެ މެމްބަރެކޭ އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޝެޑޯ ކެބިނެޓްގެވެސް މެމްބަރެއް އެއީ. އަޅުގަނޑު އެބޭފުޅާއަށް އިތުބާރު ކުރަމޭ."ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިމާވެގެން އުޅެނީ އެހެން މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ދިމާވެގެން މިއުޅޭ މައްސަލައަކީ ކިހިނެއްވެގެންތޯ އޭ ދީފައިހުރި ސޮވެރެން ގެރެންޓީތަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާ ގެނެސް އެއްތާކަށް ޖަމާކޮށްފައި ނުބެހުއްޓުނީ. ކޮބައިތޯ އޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހައްދަވަން ޖެހޭ ހުރިހާ އެސެސްމެންޓްތައް. ރީތިކޮށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ހައްދަވާށޭ. އަޅުގަނޑު ހަމަ ތަކުރާރުކޮށްވެސް އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރަށް ދަންނަވަން ބޭނުންވެގެން މިއުޅެނީ ރީތިކޮށް ހައްދަވާފައި ފައިލެއްގައި ބަހައްޓަވާށޭ. ފެންނަ ގޮތަށް ހައްދަވާށޭ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނޭންގޭ ގޮތަށް މިކަން ކުރަން ނޫޅުއްވާށޭ.

~ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ތަކުރާރުކޮށް ތިން ވަޒީރުން ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ކަންކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ތެރޭގައި ހިނގަނީ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަމީރު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ދަރަނީގެ ކަންތަކުގައި ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް މަޖިލީހަށް ގަވާއިދުން ފޮނުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި މިކަމުގައި އޮޅުން އަރާކަމެއް ނޫޅޭނެކަމަށެވެ.

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި އިންނެވި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން ސޮވަރިން ގެރެންޓީތައް ދޫކުރުމުގައި ފިނޭންސުން ގޯސްކޮށް ކަންތައްތަކެއް ހިންގާފައި އޮތް ކަމަށް މިހާތަނަށް ކުރެވިފައި ހުރި އޮޑިޓްތަކުން ފެންނަން ނެތް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.