raajjemv logo
ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުން
ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އިސްތިއުނާފް މުއްދަތަކީ 30 ދުވަސްކަމަށް ކަނޑައަޅާ މާއްދާއަށް އަމަލު ކުރަން އަންގައިފި
 
ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ މުއްދަތަކީ 30 ދުވަސް ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވޭ
 
އެ ބާބުގައި ވަނީ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ޚާއްސަ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައި
 
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ބިރު އެބައޮތް
ލައިޝާ އަހްމަދު
2,463
ކ. މާލެ |
10 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 23:12
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް
ރާއްޖެއެމްވީ

ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ މުއްދަތަކީ 30 ދުވަސް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ މާއްދާއަށް އަމަލު ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ޝަމީމް އަންގަވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޕީޖީ ހުސައިން ޝަމީމް އެންގެވި އެންގެވުމެއްގައި ވަނީ، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޢާންމު އުޞޫލުތަކުގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް ދަޢުވާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ދަތިވެފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުންވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ބިރު އޮތުމާއި، ހެކިބަސް ދޭންތިބި މީހުންވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ޙާޟިރުވުމުގެ ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށް ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކަށް ނުވަތަ މީހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒުތަކަށް ޙާޟިރުވުމުގައި ފުލުހުންނަށާއި ޤާނޫނީ ވަކީލުންނަށްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތްކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއާއެކު ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު މުޅި ރާއްޖޭގައި އުވައިލަންދެން ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 1-203 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ އިން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިދީފައިވާ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނުގެ ނަވާވީސް-1 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކުރާ ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާކުރުމާ ގުޅޭ އުޞޫލުތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް ޕީޖީ ޝަމީމް ވަނީ އަންގަވާފައެވެ.

ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ނަވާވީސް-1 ވަނަ ބާބުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި އަމަލު ކުރާނެ ޚާއްސަ އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގައި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރާ މުއްދަތަކީ 30 ދުވަސް ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދައުވާ ކުރުމަށް މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައިވެސް އެކަމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް ސަބަބާއެކު ޕީޖީ އޮފީހަށް ހުށައެޅުމުން، ތަހުޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދައުވާ އުފުލުމަށް އިތުރު 60 ދުވަސް ދިނުމުގެ މުއްދަތު ޕީޖީ އޮފީހަށް ލިބިގެންވާކަމަށްވެސް އެ ބާބުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޚާއްސަ ޙާލަތްތަކުގައި ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތް ބަޔާން ކުރާ މި ބާބުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، ބިރުދެއްކުމާއި، ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި، ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްގެ މައްޗަށް ގިނަވެގެން 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުވާ އުފުލަންވާނެ ކަމަށާއި، ދައުވާ އުފުލި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 60 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް