ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ކެލާ ހުސްފަޔާ ދުވާ ސާއިދު

ކެލާ ހުސްފަޔާ ދުވާ ސާއިދު ދަންނަންތަ؟

  • ދުވުމަށް ހިތްޖެހި ސާއިދު ދުވަން ފެށީ 2012 ވަނަ އަހަރުގައި
  • ބޫޓާއެކު ދުވުމުގެ ބަދަލުގައި ހުސްފައިގައި ދުވަން ސާއިދު އިޚްތިޔާރުކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރު
  • މޯލްޑިވްސް ބަޔޯ ޑައިވަސިޓީގެ ފައުންޑާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޚާލިދަކީ މިކަމުގައި ސާއިދު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި ހިތްވަރެއް ދެމުން އަންނަ ފަރާތް

ކ. މާލެ | 8 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 22:03 | 19,960

ކެލާ ހުސްފަޔާ ދުވާ ސާއިދު: ސާއިދު ހުސްފަޔާ ދުވަން ފެށީ 2018 ވަނަ އަހަރު - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ހއ. ކެލާއަށް އުފަން އިބްރާހީމް ސާއިދު އަލީ މަޝްހޫރު ނަމުންނަމަ "ކެލާ ހުސްފަޔާ ދުވާ ސާއިދު" އަކީ ދިގު ދުވުން ދުވާ ދުވުންތެރިއެކެވެ.. ހުސްފަޔާ ރާއްޖޭގައި ތަފާތު ދިގު ދުވުންތައްވެސް މިހާތަނަށް ދުވި މީހަކީ ސާއިދެވެ. އެގޮތުން ހުސްފަޔާ ދިގު ދުވުން ދުވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިކޯޑުތަކެއް ވެސް އޭނާ ވަނީ ހަދާފައެވެ.

ދުވުމަށް ހިތް ޖެހި ސާއިދު ދުވަން ފެށީ 2012 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އޭރު ސާއިދު ދުވަމުން ގެންދިޔައީ ހާފް މެރަތަން (21 ކިލޯ މީޓަރު) އެވެ. ބޫޓާއެކު ދުވުމުގެ ބަދަލުގައި ހުސްފައިގައި ދުވަން ސާއިދު އިޚްތިޔާރުކުރީ 2018 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ސާއިދު ހުސްފަޔާ ދުވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ފަންޑް ރައިޒިންގ އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން، 2018 ވަނަ އަހަރު އިންތިޒާމުކުރި "މައިލްސް ފޯ ސްމައިލްސް ރަން" ގައި ހުއްޓާނުލާ 24 ގަޑިއިރަށް ދުވެގެންނެވެ. މިދުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ދުވުންތެރިންތަކެއްވަނީ ސާއިދަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

ހުސްފަޔާ ދުވަން ޚީޔާލަށް އައީ މި މުޖުތަމައަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ނުކުޅެދުންތެރި ކުދިން ތިބި މުޖުތަމައަކަށް ވާތީ. ބޫޓަށް ނޭރޭނެ ކުދިންވެސް އުޅޭތީ. އެކަމަކު ބޫޓަށް ނޭރުން އެއީ ކަސްރަތު ކުރުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން ހުސްފައިގައި ދުވަން ނިންމީ.

~ އިބްރާހީމް ސާއިދު އަލީ (ކެލާ ހުސްފަޔާ ދުވާ ސާއިދު)

ޓީއެފްޖީން ބޭއްވި މެރަތަނެއްގައި ކެލާ ހުސްފަޔާ ދުވާ ސާއިދު ދުވަނިކޮށް

ހުސްފަޔާ ދުވަން ހިތްވަރު ލިބުނީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުސްފަޔާ ދުވެ މެރަތަނެއް ފުރިހަމަކުރި ފިޓްނަސް އިންސްޓެކްޓަރު "ކައި"ގެ ފަރާތުން ކަމަށް ސާއިދު ބުންޏެވެ. އަދި އޭނާގެ އިރުޝާދާއެކު ނިންމި 24 ގަޑިއިރުގެ ދުވަމަކީ އެކަމުން ކުރިއަށްދާން ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރުކަމަށް ސާއިދު ބުންޏެވެ.

24 ގަޑިއިރު ހުސްފަޔާ ދުވި ފުރަތަމަ އިވެންޓް ނިންމާލުމާއެކު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު ކަމަށާއި، އެންމެ ބޮޑަށް އުފާވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިން ދިން ތަރުހީބުން ކަމަށް ސާއިދު ބުންޏެވެ.

ދުވުން ނިންމާލުމާއެކު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު ލިބުނު. އެންމެ އުފާވީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން އެކުދިން ބުނެގެން ގުޅާފައި ދިން ތަރުހީބަށް.

~ އިބްރާހީމް ސާއިދު އަލީ (ކެލާ ހުސްފަޔާ ދުވާ ސާއިދު)

ހުސްފަޔާ ދިގު ދުވުން ދުވުމަކީ ސިއްހީ ގޮތުން ބަލާނަމަ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހުސްފަޔާ ދިގު ދުވުން ދުވަން ފެށިއިރު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުން ތަކަކާއި ކުރިމަތިވި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ދުވުމުގެ ތެރޭގައި އުޅެމުންދާ ބައެއް ދުވުންތެރިންގެ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރަން ދަތި "ކޮމެންޓްތައް" އައި ކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެކަމަކު ތަފާތު ކަންކަން ކުރުމަކީ އޭނާ އަބަދުވެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމުން ހުސްފަޔާ ދުވުމުގައި ސާބިތުވެ ހުރުމަށް ނިންމީ ކަމަށްވެސް ސާއިދު ބުންޏެވެ.

ހުސްފަޔާ ގިނަ ދުވުންތަކެއްގައި މިހާތަނަށް ބައިވެރިވެ، ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ސާއިދު ވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީގައި އައި ރަނާސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ދުވުމުގައި 100 ކިލޯމީޓަރު ދުވުން ހުސްފައިގައި ފުރިހަމަކޮށް، މުޅި ދުވުމުގެ ތިންވަނަ ހޯދާފައެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަމަ 100 ކިލޯމީޓަރު ދިގު ދުވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރު ކަލާފާނު ސްކޫލަށް 30 އަހަރު ފުރިގެން ބޭއްވި 30 ގަޑިއިރުގެ ދުވުންވެސް ސާއިދު ފުރިހަމަކޮށްފައިވަނީ ހުސްފަޔާ ދުވެގެންނެވެ. އަދި ދިރާގުން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރޯޑް ރޭހުގައި ސާއިދު ވަނީ ހުސްފަޔާ ފަހަތަށް ދުވެ، (ބެކްވާޑް ރަން) 10 ކިލޯ މީޓަރާއި، ފަސް ކިލޯމީޓަރު ދުވުންވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. މިއީ ދިރާގު ރޯޑު ރޭހުގެ ތާރިޚުގައި އަދި ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި މިގޮތަށް (ބެކްވާޑް ރަން) ހުސްފައިގައި ފުރިހަމަކުރި ފުރަތަމަ ދުވުންތެރިޔާއެވެ. ހަމައެއާއެކު ފުވައްމުލަކުގައި އައި ރަނާސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި މެރަތަންވެސް ސާއިދު ވަނީ ފަހަތަށް ދުވެ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ހުއްޓުމުކަށް އައިސްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ދުވާ މީހުންނާއި ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށްވެސް ވަނީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެގޮތުން ލޮކްޑައުންގައި ތިބެގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދުވާ މީހުން އަންނަނީ މެރަތަންތަކާއި ތަފާތު ޗެލެންޖްތައް ފުރިހަމަކުރަމުންނެވެ.

މިހާލަތުގައި ސާއިދު ވަނީ، އުފަން ރަށް ކެލާގައި ކަރަންޓީނުވެހުރެ ސެލްފް ޗެލެންޖެއްގެ ގޮތުގައި 6.2 މީޓަރުގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި ހަތް ދުވަހުން ހަތް މެރަތަން ނިންމާފައެވެ.

މިއީ ވަރަށް އާދަޔާ ޚިލާފު ތަޖުރިބާއެއް. މި ދުވުމުގައި ކޮންމެ މެރަތަނެއް ނިންމީ ހަ ގަޑިއިރަށްވުރެ ދަށްކޮށް. އެކަނި މިވަރުގެ ތަންކޮޅެއްގައި ދުވުމަކީ ނަފްސާނީ ގޮތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޗެލެންޖެއް. އެގޮތުން ކުޑަ ކުޑަ ތަންކޮޅެއްގައި މެރަތަނެއް ނިންމުން އެއީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން. އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިލުންވީ ކޮންމެ ފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ވެސް އަކުނިވަޔަށް ދަމާފާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން. އެހެންވެ ނިދަންވެސް އުނދަގޫވާ ހާލަތަށް ދިޔަ.

~ އިބްރާހީމް ސާއިދު އަލީ (ކެލާ ހުސްފަޔާ ދުވާ ސާއިދު)

ކަލާފާން ސްކޫލަށް 30 އަހަރު ފުރިގެން ބޭއްވި ދުވުމުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ އާއެކު ސާއިދު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވަނީ

މި ހުރިހާ ދުވުމެއްގެ އިތުރުންވެސް ސާއިދު ވަނީ މި ދުވަސްވަރު އެލީޓް ރަނާސްގެ ފަރާތުން ބޭއްވި "ނިއު ނޯމަލް ޗެލެންޖް" ގައި ބައިވެރިވެ 1000 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމުން އިންޑިވިޖުއަލް އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވުން ފުރިހަމަކުރި ދުވުންތެރިޔާއަށް ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މި ދުވުމުގައި އިންޑިވިޖުއަލް ތިން ދުވުންތެރިންނާއި، 16 ގްރޫޕަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މޮރޮކޯގެ ދެ ގްރޫޕެއްވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އެލީޓް ރަނާސްގެ ފަރާތުން މައުލޫމާރުދެއެވެ. އަދި ދުވުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ގްރޫޕްގެ ހަތަރު މީހުން 1،000 ކިލޯމީޓަރު ހަމަކުރާ ގޮތަށް، މީހަކަށް 250 ކިލޯ މީޓަރުގެ މަގުންނެވެ. އެކަމަކު ތަފާތަކީ އިންޑިވިޖުއަލް ދުވުންތެރިޔާ އެކަނި 1،000 ކިލޯމީޓަރު ހަމަކުރަންޖެހޭތީއެވެ.

މި ދުވުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނީ އެމީހަކު ހުރި ތަނެއްގައި ހުރެގެން އެއް މަސްދުވަހުން. ސާއިދު ދުވުން ފުރިހަމަކުރީ 28 ދުވަހުން. މި ދުވުމުގައި ގަޑިއަށާއި ޖީޕީއެސްއަށް ބެލިން. އެބޭފުޅުން ދުވެފައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހުރިހާ މެޓީރިއަލްއެއް ފޮނުވީމަ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބެލިގެން މިކަން ކުރިއަށް މިދިޔައީ. އަސްލު އެވެސް މިކަހަލަ ހާލަތެއްގައި ދިވާމި ޗެލެންޖެއް.

~ އެލީޓް ރަނާސްގެ ފައުންޑާ އަޙްމަދު ޝަރަފް

ޝަރަފް ވިދާޅުވީ އިންޑިވިޖުއަލް މީހަކު މިވަރުގެ ދުވުމެއް ފުރިހަމަކުރުމަކީ ހިތަށްވެސް ނުގެނެވޭ ވަރުގެ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށާއި، ހުދު އޭނާއަށްވެސް މިކަމަކީ ވަރަށްބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދިމާނުވެ، ސާއިދު މި ދުވުން ފުރިހަމަކުރުމަކީ ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކާއި އުފަލެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ކާމިޔާބު މީހަކަށްވުމުގައި ގާތް މީހަކު ނުވަތަ އެހީތެރިއަކު ހުންނާނެކަން ޔަގީނެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ބަޔޯ ޑައިވަސިޓީގެ ފައުންޑާ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޚާލިދަކީ މިކަމުގައި ސާއިދު ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާއި ހިތްވަރެއް ދެމުން އަންނަ ފަރާތްކަމުގައި ސާއިދު ބުންޏެވެ.

މިފުރުސަތުގައި "ރާއްޖެ.އެމްވީ" ގެ ފަރާތުން ސާއިދަށް އިތުރު ކާމިޔާބީތަކަށް އެދި، ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް ފަށްފަށުން މަރުޙަބާ ދަންނަވަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.