ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2017 | ބުރާސްފަތި 02:24
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޕޮލިހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޕޮލިހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ގާސިމްގެ ނަސޭހަތް މަސީހަށް
ގާސިމްގެ ނަސޭހަތް މަސީހަށް: ގާނޫނާ ހިލާފު، އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާ!
 
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް
 
ގާސިމް ދޫކޮށްލީ ހައި ކޯޓްގެ އަމުރަކުން
 
މަޖިލީހުގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށް މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ނިޔާހަތަށް އެދެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހަށް އެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވެސް ހައިކޯޓްގެ އަމުރަށް ބުދަ ދުވަހު (މިއަދު) ބަންދުން ދޫކޮށްލެއްވި، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް ނުދެއްވީތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށެވެ. ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނާ އަދި މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒުގެ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގަންވަންޖެހޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެގޮތަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވުމާއި ގާނޫނާއި ހިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިކަން އެނގިވަޑައިގެން ފިޔަވަޅު ނާޅުއްވާ ހުންނެވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެއްވުމަކީ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް އިތުބާރު ގެއްލިގެން ދާ ސަބަބެއް ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

"އެހެން ނަމަވެސް މި ވާހަކަ މިހިސާބުން ނިންމާލާނަން. ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މަނިކުފާނު ކުރައްވަންޖެހޭ ކަންކަން އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ކުރެއްވުން ދަންނަވަން." ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގާސިމް ހައްޔަރު ކުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓް ބޯމަތިވެފައި އޮތްވައި، އަދި މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށެވެ.

 

އޭނާ ޖަލުގައި ބަންދުކުރައްވާފައި ހުންނެވިއިރު، ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށާއި އެ މަނިކުފާށް ތާއިދު ކުރައްވާއި އަޑު އުފުއްލެވި ފަރާތްތަކަށް ޤާސިމް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި އެވެ. އަދި އޭނާ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހައްޔަރުކުރިއިރު، މިފަދަ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދެއްވުމަށް ގާސިމް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

 

"މަޖިލީހުގެ އެހެން މެމްބަރުންނަށް މި ބާވަތުގެ ކަންކަން ނުކުރެއްވުމަށް އަޅުގަނޑު ނިޔާހަތަށް އެދެން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތަށް ވެސް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ފުރުސަތު ލިބިފައިވަނީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ލިބިގެންދާނީ އަދުލްއިންސާފު އޮންނަ މިންވަަރަކަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅވި އެވެ. އެހެންވެ، އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ކޮންމެ ބޭފުޅަކު ވެސް އެ ބޭފުޅެއްގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ގާސިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ގާސިމްގެ ވާހަކައާއެކު ތަރުހީބުގެ އަޑު ގުގުމައިގެން ދިޔަ އެވެ. އެއަށް ފަހު، ގާސިމަށް ރައްދު ދެއްވުމުގެ ގޮތުން މަސީހު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަށް ހުރަހެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
12 އޭޕްރިލް 2017 | ބުދަ 23:14
މަސީހު
އަޅެ ތެދަށް ބުނެބަލަ. ތިޔަ ގޮނޑީގައި އިންނައިރު ފޫކޮޅަށް ނޭންގޭ ހޫނެއް އަރާތަ؟ ކަށަވަރު އަރާނެކަން. ނުހައްޤުން ކަންތައްތައް ނިންމާއިރު ހޫނު ނާރާ ނުހުންނާނެ.