raajjemv logo
ރަންވީރު ސިންގ
ރަންވީރު ސިންގ ޕްރޮޑިޔުސަރަކަށް، "މާ ކަސަމް ފިލްމްސް" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އެއް
 
ރަންވީރުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރު
 
ރަންވީރު ބޮލީވުޑަށް ނިކުތްތާ 10 އަހަރު މިއަހަރަށް ވާނެ
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
2,893
ކ. މާލެ |
3 އޯގަސްޓް 2020 | ހޯމަ 18:24
ރަންވީރު ސިންގ
ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހަށް ބޮލީވުޑަށް ނިކުތްތާ 10 އަހަރު ފާހަގަކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ އެކްޓަރ ރަންވީރު ސިންގގެ އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް އުފައްދައިފިއެވެ.

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިންތަކެއް ވަނީ އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްތަކެއް އުފައްދާ ފިލްމުތައް އުފައްދަން ފަށާފަ އެވެ. އޭތެރޭގައި ރަންބީރު ކަބީރު، ޕްރިޔަންކާ ޗޮޕްރާ، އަނުޝްކާ ޝަރުމާ، ކަންގަނާ ރައުނަތު އަދި ރަންވީރުގެ އަންހެނުން ދީޕިކާ ހިމެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރަންވީރު ބުނަމުންދިޔައީ ޕްރޮޑިޔުސަރަކަށް ވާން އޭނާ ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮޑިޔުސަރ އަކަށްވާން ކަމަށެވެ. އަދި ޕްރޮޑިޔުސަރަކަށް ވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ފިލްމުތައް ޚާއްސަ ކުރާނީ ޓީނޭޖް ކުދިންނަށްކަމަށް ރަންވީރު ވަނީ މީގެކުރިން ދިން އިންޓަރވިއު އެއްގައި ބުނެފަ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ބޮލީވުޑް ހަންގާމާއިން ބުނެފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހު ރަންވީރު އޭނާގެ މަންމަ އަންޖު ބަވާނީ އާއި ގުޅިގެން އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް އެއް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ރަންވީރު ޓު ދަ ޓީ- މާ ކަސަމް ފިލްމްސް ގެ ނަމުގައި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް އުފައްދާފައިވާކަން އެނގިފައިވާކަމަށް ބޮލީވުޑް ހަންގާމާއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

މިފަދަ ނަމެއް އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއަށް ދީގެން މަސައްކަތްކުރާނީ ހަމައެކަނި ރަންވީރު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ. އެއީ ރަންވީރުގެ ހުންނަ ސަކަ މިޒާޖާ އެންމެންނާ ގުޅޭ ގޮތުންކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެ. ރަންވީރުގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއިން ބޮޑަށް އިސްކަންދޭނީ މަޖާ ބޮޑެތި ފިލްމުތަކެއް އުފެއްދުމަށް ކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ނޫނަސް ރަންވީރުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެހެން ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްތައް އެބަހުއްޓެވެ. އެގޮތުން ރަންވީރުގެ އަންހެނުން ދީޕިކާ އެކުވެސް ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދީޕީކާވެސް އަންނަނީ އަމިއްލަ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއެއް އުފައްދާ ފިލްމުތައް ޕްރޮޑިޔުސްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް