އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފަހު މަރުހަލާގެ މަސައްކަތް: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

  • ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި މިސްކިތް ހުޅުވުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން
  • ބައެއް ސާމާނު އައުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި
  • މިސްކިތުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 24 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކ. މާލެ | 1 އޯގަސްޓް 2020 | ހޮނިހިރު 13:15 | 2,316

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން - ރާއްޖެއެމްވީ

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ވިދާޅުވީ ސަލްމާން މިސްކިތް ހުޅުވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅަން ދަތި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ މިސްކިތް ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހު މަރުހަލާގެ މަސައްކަތްކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި މިސްކިތް ހުޅުވުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މިސްކިތަށް ގެންނަ ބައެއް ސާމާނަކީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ ތަކެއްޗާވާތީ ބައެއް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބައެއް ސާމާނު އައުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ސަލްމާން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބެލުމުގެ ދަށުން ކަމަށާއި، މިނިސްޓަރު ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްތައް ބައްލަވާ ކަމަށެވެ.

އެއެއްޗެހި ހަމަކޮށްފައި ހުޅުވިއްޖެ ކަމަށްވަނީ ނަމަ އެތަން އެންމެ ފުރިހަމަ ތަނެއްގެ ގޮތަށް ވާނެ. ދެން ސަރުކާރުން އަދި ކަނޑައެއް ނާޅުއްވާ ހުޅުވާނީ ކޮންތާރީހެއްގައި ކަމެއް. މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާފަ އަދި ހުޅުވުން ވެސް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން. އެތަނުގަ އެއްކޮށް މިއޮންނަނީ ކާޕެޓް އަޅާފަ މުޅި ތަން އެއްކޮށް ކާޕެޓް އަޅާފަ މިއޮންނަނީ. މުޅިތަނުގަ ކާޕެޓް އަޅާފަ އޮންނައިރު ކާޕެޓް މަތީގަ އަޅުގަނޑުމެން ނަމާދު ކުރުމާއި ހުރިހާ ކަންތައްތަކެއް މިވަގުތަށް މިއޮތީ މަޑު ޖައްސާލާފަ. އެހެންވީމަ އެތަނުގެ ހާލަތަށް ރިޔާއަތްކޮށް އަދި ހޮޅުވުން ވެސް ރަނގަޅު ނޫން ކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން. ސަރުކާރުން އަދި ޑޭޓެއް ކަނޑައެއް ނާޅާ. ދެން ސަރުކާރުން ޑޭޓް ކަނޑައެޅީމަ އަޅުގަނޑުމެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް ގެންދާނަން ހުޅުވުމުގެ އިންތިޒާމްތައް.

~ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު

ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ޖުމުލަ 4000 މީހުންނަށް ނަމާދު ކުރެވޭއިރު ތިންވަނަ ފަންގިފިލާގަ 40 ޖާގައިގެ 4 ކްލާސްރޫމާއި، 15 ޖާގައިގެ 5 ސެމިނަރ ރޫމް ހުންނާނެއެވެ. ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާގަ ލައިބްރަރީއަކާއި، 350 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އޮޑިޓޯރަމެއް ހުންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ ބޭނުންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 300 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މި މިސްކިތަކީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒް އާލް ސަޢުދުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ބިނާކުރާ މިސްކިތެކެވެ. މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ތުރުކީވިލާތުގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއްކަމަށްވާ އަލްކޭ-ޓަރމެކްސްއިންނެވެ. ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުޞޫލުން މިސްކިތް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ 28 ފެބްރުއަރީ 2017 ގައެވެ.

މިސްކިތުގެ މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 24 މިލިއަން ޑޮލަރު (370 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެވެ. އެ މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ފެށީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.