އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު

ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޮޕީކޮށް ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރަން ފެށީ މަޖަލަކަށް، އެންމެފަހުން ބޮޑުވަޒީރާއެކު އެއް ވީޑިއޯއަކުން!

  • ޖަސިންޑާ އާޑެން އަކީ ގިނަ ބައެއް ލޯބި ލިބިފައިވާ މީހެއް
  • އެކަމަނާއަށް ވުރެން ވެސް މޮޅަށް މެލެނީއަށް މޭކަޕް ކުރަން އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮމެންޓް ކުރެއްވި

ކ. މާލެ | 27 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 12:05 | 8,460

ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސެންޑާ އާއި މެލެނީ ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ނިއުޒިލޭންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން އަކީ ގިނަ ބައެއް ލޯބި ލިބިފައިވާ މީހެކެވެ. އެކަމަނާ ގެންގުޅުއްވާ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކަށާއި ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމަވާ ގޮތަށް އެހެން ޤައުމުތަކުން ތައުރީފު ކުރެއެވެ.

ދާދި ފަހުން ނިއުޒިލޭންޑުގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ބޮޑުވަޒީރަކު ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓަކުން އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ ވަނީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައެވެ. މިއީ މި ޤަރުނުގައިވެސް އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރަކަށް އެންމެ ބޮޑު މަޤުބޫލުކަމެއް ލިބިގެންދިޔަ ފަހަރު ކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ޖަސިންޑާ އާޑެންއަކީ ޤަރުނުގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ބޮޑުވަޒީރު ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ސިފަ ކުރާއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް ޖަސިންޑާ ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތުން އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ލޯބި ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ޖަސިންޑާގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ދަށުން އެ ޤައުމު ދުއް އެންމެ ކަޅު އެއް ދުވަސް ކަމަށްވާ "ކްރައިސް ޗަރޗް ހަމަލާ" ގެ ދުވަހު ޖަސިންޑާ އެ ޤައުމުގައި އުޅޭ މުސްލިމުންނާ ބެހެއްޓެވި ގާތްކަމާއި އެކަމުގައި އެޅުއްވި އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކަކީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުންވެސް ފާހަގަކުރި ކަމެކެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން

އެކަމަނާގެ ފަރާތުން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ވަރަށް ތަފާތު ކަމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ. ޖަސިންޑާ އުޅުއްވާ ގޮތާއި ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅުތައް ކޮޕީ ކުރުމަށްފަހު ކޮމީޑިއަނެއް ވަނީ އޭނާގެ ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ވީޑިއޯތައް އިންސްޓަގްރާމަށް އަޕްލޯޑް ކޮށްފައެވެ. މެލެނީ ބްރޭސްވެލް ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެން މީހާ ބީބީސީއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައު ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް މިގޮތަށް ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރުމުގެ ހިޔާލު އައީ އޭނާގެ ވީޑިއޯއަކަށް މީހަކު ކުރި ކޮމެންޓެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި އޭނާ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރާ ވައްތަރުކަމަށް ބުނެ މީހަކު ކޮމެންޓް ކުރުމުން، ޖަސިންޑާއާ ވައްތަރުވުމަށް މޭކަޕްކޮށް، ލޯކްޑައުންގައި ސެލްފް އައިސޮލޭޓްވެގެން ހުރި މުއްދަތުގައި ވީޑިއޯތައް އަޕްލޯޑް ކުރަން ފެށި ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް ހުއްޓި، އޭނާގެ ވިޑީއޯތައް އެތައް ހާސް ބަޔަކަށް ވަނީ ކަމުގޮސްފައެވެ. ބޮޑުވަޒީރާ ވައްތަރުވުމަށްޓަކައި މެލެނީ ވަނީ އޭނާ މޭކަޕް ކުރާ ވީޑިއޯއެއް ވެސް އަޕްލޯޑްކޮށްފައެވެ. މި ވީޑިއޯއަށް ޖަސިންޑާގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިވަޑައިގެން އެކަމަނާ ވަނީ ކޮމެންޓް ކުރައްވާފައެވެ. ޖަސިންޑާ ވިދާޅުވީ އެކަމަނާއަށް ވުރެން ވެސް މޮޅަށް މެލެނީއަށް މޭކަޕް ކުރަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

(ވާތް ފަރާތުގައި) ނިއުޒިލޭންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖަސިންޑާ އާޑެން އާއި (ކަނާތް ފަރާތުގައި) މެލެނީ

ޖަސިންޑާ މެލެނީގެ ވީޑިއޯއަށް ކޮމެންޓް ކުރައްވާފައިވާއިރު ދާދިފަހުން މިވަނީ މެލެނީއާއެކު ވީޑިއޯއެއް ޝޫޓް ކުރައްވާފައެވެ. މި ވީޑިއޯގައި ވެސް މެލެނީ ވަނީ ބޮޑުވަޒީރު ކޮޕީ ކޮށްފައެވެ. ވީޑިއޯ ޝޫޓް ކުރަމުން ބުނެފައިވަނީ އޭނާގެ ފޭންއަކާއި ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭނާއާ އެއްކޮށް ސެލްފީ ނަގާ ކަންތައް ކުރުމަކީ ފޭނުން ވަރަށް ކުރާ ހިތްވާ ކަމެއްކަމަށެވެ. އެހެން ބުނުމަށްފަހު ޖަސިންޑާގެ ގައިކޮޅުގައި މެލީނިއާ ބައްދާލުމަށްފަހު ހާލު އަހައެވެ. މިއީ 12 ސިކުންތުގެ ކުޑަ ވީޑިއޯއެކެވެ. މެލެނީގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި މި ވީޑިއޯ އަޕްލޯޑް ކުރުމަށްފަހު، ކެޕްޝަންގައި ޖަހާފައިވަނީ ފޭންއަކާއި ދިމާވި ކަމަށެވެ.

ޖަސިންޑާ އަކީ އެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނާއި ގާތްގުޅުމެއް ބާއްވަވާ، ހިތްހެޔޮ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިފަކުރެއެވެ. އަދި އެކަމަނާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް ވަރަށް "އެކްޓިވްކޮށް" އުޅުއްވައެވެ. އެގޮތުން ޖަސިންޑާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް ވަރަށް ގިނައިން ލައިވް ވީޑިއޯތައް އަޕްލޯޑް ކުރައްވައެވެ.

ޖަސިންޑާ އާޑެން ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުއެވެ. އެކަމަނާއަކީ 1856 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އެޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި އެންމެ ޒުވާން ބޭފުޅާއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.