އަންގާރަ 04 އޯގަސްޓު 2020
07 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 14
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:34
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:38
ގެސްޓްހައުސް އިންޑަސްޓްރީ

މަސައްކަތް ފަށާނެ ވަކި ތާރީހެއް ނޭނގި ތިބެން ޖެހުމަކީ މި ސިނާއަތް ނެތި ދިއުމުގެ ބިރުއޮތް ކަމެއް: ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން

  • ލިބޭ ވަރަކުން ބުކިންތައް ނަގަމުން ދިޔަކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
  • ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތްކަމެއް ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނި
  • މާލީ ދަތިތަކާ ހުރެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވުމަށް ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި

ކ. މާލެ | 27 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 09:10 | 1,722

ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ ބީޗްވުޑް ހޮޓެލް ގެސްޓް ހައުސް - އަގޯޑާ

މަސައްކަތް ފަށާނެ ވަކި ތާރީހެއް ނޭނގި ތިބެން ޖެހުމަކީ ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތް ނެތި ދިއުމުގެ ބިރުއޮތް ކަމެއް ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ހޯމަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ގެސްޓް ހައުސްތައް އޮގަސްޓް މަހު ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށާއި ހުޅުވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅުގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނުމަކީ މުޅި ގެސްޓް ހައުސް ސިނާއަތަށް ތަކުލީފުތަކެއް ކުރިމަތި ކުރިވި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ މުޅި ގެސްޓްހައުސް ސިނާއަތުގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް އޮތްކަމެއް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަވިކްއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ދުވަހު ގެސްޓްހައުސް އިންޑަސްޓްރީ ބަންދުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި މާލީ ދަތިތަކާ ހުރެ ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވުމަށް ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެ، ގެސްޓް ހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ދަތި ހާލު ދިމާވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވުން ލަސްވުމަކީ އެ އިންޑަސްޓްރީގެ ރިހޭފައި މައްޗަށް ފޮއި ވެއްޓުން ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

1 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އިން ނެރެފައިވާ އެސްއޯޕީގައި އޮތުމާއި، އަދި އެ އެސްއޯޕީ ހެދުމުގައި ވަރަށް ގިނަފަހަރު މަތިން އެ އެސޯސިއޭޝަނާއެކު މިނިސްޓްރީން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މާކެޓިންގ މެޓީރިއަލްތަކުގައި ވެސް ގެސްޓް ހައުސް ތަކުން ބުކިންގ ނަގަން ފަށަނީ 1 އޮގަސްޓް 2020 ކަމުގައި އޮތުމާއެކު ގެސްޓް ހައުސް ތަކުން ވެސް ލިބޭ ވަރަކުން ބުކިންތައް ނަގަމުން ދިޔަ ކަމަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވިޔަފާރި އަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފައިވާ ވިޔަފާރި އަކަށްވެފައި އަދި ގިނަ އެހެނިހެން ކުދި ވިޔަފާރިތަކެއް ވެސް އެ ހިދުމަތުގައި ބައިވެރިވާކަން ފާހަގަކޮށް ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީ ތަކަށް ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި، ޖިމް އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ފަދަ މީހުން ގައިގޯޅިކޮށް އުޅޭ ތަންތަނަށް ވެސް ހުއްދަ ދެވިފައި ހަމައެކަނި ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ބޮޑު ސިނާއަތެއްގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ވަކި ތާރީހެއް ނޭނގި ތިބެން ޖެހުމަކީ ބިރުއޮތް ކަމެއްކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.