އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
އައުޓްޑޯރ ޖިމްތައް ހަވާލުކުރުން

ކަނީ ބިރިޔާނީއާ ތަންދޫރީ، ބަލަނީ ކަސޯޓީއާއި ދަރޭއާއި، އަމީތާބް އަދި ރޭކާ"

  • ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިންޑިއާއާ އެކުގައި ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވިދާނެ
  • ރާއްޖޭގެ 25،000އެއްހާ މީހުން އަބަދުވެސް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި އުޅޭ
  • ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅެން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 18:13 | 29,640

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމްތައް ޙަވާލު ކުރުމަށް ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ދިވެހި ސަރުކާރާ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ގުޅުން ކުޑަވެގެންދާ ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ދިވެހިން އިންޑިއާ އެކުގައި ހިއްސާކުރާ ސަޤާފަތްތައް ދޫނުކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ 61 ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްތައް ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާ ޙަވާލު ކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއާއި ރާއްޖެއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެ ޤައުމު ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރާ އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ގުޅުން ކުޑަވެގެންދާ ވަގުތުތަކުގައިވެސް އިންޑިއާ އެކުގައި ހިއްސާކުރާ ސަޤާފަތްތައް ދިވެހިން ދޫނުކުރާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ވަގުތުގައި އޮންނަ ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޑިއާގައި އޮންނަ ސަރުކާރަކާ ގުޅުން ބަދަހި ނުވެދާނެ، އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީން ކަށަވަރު އެ ނުވެދާ ވަގުތުކޮޅު ތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި އެންމެ ކުޑަކުޑަ މިނެޓަކަށްވެސް ސިކުންތަކަށްވެސް ބަތާއި ރިހައާ ކެއުން ހުއްޓާލާ ވަގުތުކޮޅެއް ނޫން، އަދި އަމީތާބް ބެލުން ފިލުމު ބެލުން، ކަސޯޓީ ބެލުން ހުއްޓާލާ ވަގުތެއް ނޫން، އިންޑިއާ ފިލުމު އަދި އިންޑިއާ ފޮތް ކިއުން ނުވަތަ އަޅުގަނޑުމެންނާ އިންޑިއާ އެކުގައި އުފައްދާފައި މިވާ ސަޤާފަތް، ދިރިއުޅޭ ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނެއް ދުވަހަކުވެސް ދުލެއް ނުކުރޭ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރ އަމީތާބް ބައްޗަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ބައްޗަންއަށް އަވަސް ޝިފާއަކަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމް ދީނާއި، ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އަބަދުވެސް ދެމި އޮތުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އިންޑިއާއާ އެކުގައި ގާތް ގުޅުމެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމުގައި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގޮތުގައި ވިސްނަން ޖެހޭ ވިސްނުންތަކަށް އިންޑިއާ ފަރިތަވާނެ ކަމުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މަސްވެރިކަމާއި، ދަތުރުފަތުރުގައި ރާއްޖޭގެ 25،000 އެއްހާ މީހުން އަބަދުވެސް އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި އުޅޭކަން ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާ މިއަދު ތަރައްޤީވެ މުއްސަނދިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ތަނަވަސް ދިރިއުޅުމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ތަރައްޤީއާ ގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް މިހާރުވެސް އަމާޒުހިފައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދާވަކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިއާގެ ފަރާތުން އައުޓްޑޯރ ޖިމްތައް ހަދިޔާ ކުރެއްވީ ދިވެހިރާއްޖެއިން އިންޑިއާއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ހައިކޮމިޝަނަރު ސަންޖޭ ސުދީރެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި އެހީއާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފުއާއި، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުރުން، މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދެވެ.

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމްތައް ޙަވާލު ކުރުމަށް ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ރާއްޖޭގެ 61 ރަށުގައި ގާއިމްކުރާ އައުޓްޑޯރ ޖިމްގެ ސާމާނު ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް މިދިޔަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާއެކު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި ޖިމްތަކުގެ މަސައްކަތް 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ޖިމްތައް ގާއިމުކުރާނެ 61 ރަށެއް ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލަށް ޖިމް ގާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ ބިން ކަނޑައެޅުމަށް އޭރު ވަނީ އަންގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.