އަންގާރަ 11 އޯގަސްޓު 2020
01 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 21
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްނަމަ އޮގަސްޓް 3 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައި
  • ހިޔާލު ހުށަހެޅޭނީ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯމު މެދުވެރިކޮށް

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 15:40 | 2,134

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން؛ މަޖިލީހަށް ބިލު ބަލައިގަނެފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގައި - މަޖިލިސް

ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނަށް އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބުނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީއާ ދެ ކޮމިޓީއިން އެކުގައި ދިރާސާކުރަމުންދާ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާ ކަމަށެވެ.

މަޖިލީހުން ބުނީ މި ބިލަށް އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްނަމަ އޮގަސްޓް 3 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އޮންލައިން ފޯމު މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވައިދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް އިޖުތިމާޢީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިބިލަށް ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 47 މެމްބަރުން ވަނީ ބިލް ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފަ އެވެ.

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މިއިސްލާހަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭކަންކަން އިތުރަށް ތަފްސީލުކޮށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާއާއި ގުޅޭކަންކަން އިތުރަށް ޚަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލެކެވެ.

މިބިލުގެ އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި، ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ، ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ، އެންމެކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ މަތީ ކެޓަގަރީއަށް 8.000ރ އާއި 8،500ރގެ ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް، ދެން އޮތް ކެޓަގަރީއަށް 6،000ރ އާއި 6،500ރ އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް، އަދި އެންމެ ކުޑަ ކެޓަގަރީއަށް 4،000ރ އާއި 4،500ރ އާއި ދެމެދުގެ ޢަދަދެއް ކަނޑައެޅުމަށް ބިލުގައި ވެއެވެ.

މި ބިލުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ނެތި، ވަޒީފާ ދިނުމާއި އަދި ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ވަޒީފާއިން މީހުން ވަކިކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި، ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުންފަދަ ކަންކަމެވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް ނެތި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާނަމަ، ޖޫރިމަނާ ކުރުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއަށް މީހުން ނަގާއިރު، 'ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑް'ގެ ގޮތުގައި މިހާރު ޤާނޫނުގައި އޮންނަނީ 3 މަސްދުވަސް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުގައި 6 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނުވާގޮތަށް 'ޕްރޮބޭޝަން ޕީރިއަޑް' ހަމަޖެއްސުމަށް ވެސް އިޞްލާޙުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.