ހޮނިހިރު 15 އޯގަސްޓު 2020
05 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 25
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:29
އިރުއޮއްސޭ 18:20
އިޝާ 19:34
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މައްސަލަތައް

އިސްތިއުފާ ދިން މުވައްޒަފު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް މަޖިލީހުން ބަލަނީ

  • ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެސިޓީގައިވާ ކަންކަން އާންމު ކޮމިޓީން ބެލުމަށް އަންގާކަމަށް
  • ޝަރުމާ ވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މި މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ސިޓީ ފޮނުވާ

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 15:42 | 8,582

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕްލޭނިން އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ޝަރުމާ - ޓްވިޓަރ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންތަކެއް ބިރުދައްކާ ކަމަށް ބުނެ އެ މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވި އަންހެން މުވައްޒަފު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ ކަންކަން މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމިޓީން ބެލުމަށް ރައީސް ނަޝީދު އަންގަވައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ބައެއް ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު ފުރައްސާރަ އާއި އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އާދިއްތަ ދުވަހު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ސީނިއާ ޕްލޭނިން އޮފިސަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު ޝަރުމާއެވެ. ޝަރުމާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެސިޓީގައިވާ ކަންކަން އާންމު ކޮމިޓީން ބެލުމަށް އަންގާކަމަށެވެ.

އާއްމު ކޮމެޓީން އިތުރަށް އެ ސިޓީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ގޮތް ނިންމަވާނީ

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ ހިންގަން ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ފައްޔާޒް އިސްމާއިލަށް އެޑްރެސްކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އިސްތިއުފާގެ ސިޓީގައި ޝަރުމާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއާ މެދު ދުވަހަކުވެސް އަހުލާގީ ނުވަތަ އެނޫން ވެސް މައްސަލައެއްގައި ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ބިއުރޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށާއި ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލި ޓާސްކް ފޯހުގައި ފެށުނީއްސުރެ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވޮލެންޓިއަރ ކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ދުވަސްވަރު މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަގާމުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން އެކި ކަހަލަ ފުރައްސާރަ އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ސިޓީގައި މިދިޔަ އަހަރު އޮފީހުގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ތިން މުވައްޒަފަކަށް ސްކޮލަރޝިޕް ދެއްވާފައިވާއިރު، ސްކޮލާޝިޕްގައި އެންމެ މަތިން މާރކްސް ހޯދުމަށްފަހު މިއަހަރު ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކިޔަވަން ދިއުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓާސްކްފޯސްގެ މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރުގައި މިނިސްޓްރީގެ ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގައި ތިއްބެވި ބައެއް މުވައްޒަފުންނާއި އެފަރާތްތަކަށް ވާގިވެރިވާ ބައެއް ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މެދުކެނޑުމެއްނެތިމީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން އަޅުގަނޑަށް ކުރަމުން ދިޔަ ފުރައްސާރައިން ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބިއުރޯގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި މުޙައްމަދު ޙައްސާން އެހީތެރިވެ ދެއްވި. މީގެ އިތުރުން، އެކި މަސައްކަތްތަކުގައި އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތްތަކުން އަޅުގަނޑަށް ނަފްސާނީގޮތުން ކުރަމުންދިޔަ އަނިޔާތަކުގެ ޝަކުވާ އޭރު މިނިސްޓަރ ކަމުގައި ހުންނެވި ފަރާތައް ހިއްސާކުރުމުން، މިނިސްޓަރު އެކިފަހަރުމަތިން އެފަރާތްތަކަށް ނަސޭހަތްދެއްވާ އެފަރާތްތަކާއިމެދު އަޅަންޖެހޭފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރަން

އޭނާގެ ސިޓީގައި ބުނީ، މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަންގަވާފައިވަނިކޮށް، ބުރާސްފަތި ދުވަހު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު ސްޓާފް މީޓިންގގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއްގައި މުހާތަބު ކޮށްގެންނުވާނެ ފަދަ ބޭއަދަބީ ބަހުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަމާއި ބިރުވެރިކަން އުފެދޭ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާއިރު، އަޅުގަނޑަށް އެފުރުޞަތު ނުދީ މަސައްކަތުން ބޭރުގައި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކާއި ވާހަކަ ދެއްކުން މަނާކޮށް އޮފީސްތެރޭގައި ހިނގުން މަނާކޮށް ހަމަ އެކަނި ޑެސްކްގައި އިނުމަށް އޮފީހުގެ އިސްވެރިއެއް އަޅުގަނޑަށް އަންގަވާ މުޅި ދުވަހު މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި އެކަހެރިކޮށްފާ ވާކަން ހިތާމައާއި އެކު ދަންނަވަން

ޝަރުމާގެ ސިޓީ ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގައި ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ހަގީގަތް ހާމަކޮށް ދިނުމުގައި އެންމެ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނަން ޖެހުނަސް، އެކަންކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްކޮށްދެއްވާ އެމުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވާ، ބޭއިންސާފު އަމަލު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްނާސް ހޯދައިދެއްވާ އަދި މުވައްޒަފުންގެ ހައްގުތައް ރައްކައުތެރި ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި މި މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްއަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާއެކު ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މަގާމުން ވަކިކުރެވުނު ހިސާބުން ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އަންނަނީ ދެކެވެމުންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަބަންދުގެ ހާލަތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ތިބި މާގިރި ހޮޓެލުގެ ތެރޭގައި، އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާއި ހިލާފު ބައެއް ކަންކަމުގައި މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.