އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ބިދޭސީންނާއި ގުޅޭ ކުއްލި މައްސަލަ

ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާތީވެ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި

  • މިމައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް 35 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވި
  • ޕައިސިސް ސިސްޓަމަށް އެކްސެސް 60 މީހުންނަށް އޮންނަ ކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 12:48 | 2,307

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު ހަލީމް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެފައިވާ ބިދޭސީން މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރިވާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ކުރިމަތިލާ މުދަލަށް ގެއްލުންދިނުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާތީ އެކަން ކުށްވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ހަލީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއެކު މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ފެނޭތޯ ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 35 މެމްބަރުން ވަނީ މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން ފެންނަކަމަށް ވޯޓު ދެއްވާފަ އެވެ. މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ހަލީމް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޮޑުވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ގޮތުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އެތެރެވެފައިވާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ އަވަސް އަދި ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިހާރުން މިހާރަށް ކުރުމަށާއި ރާއްޖެއަށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން އެތެރެވެފައިވާ ގޮތް ބަލާ އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އަށް ބަހުސްކުރުމަށް ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ މިކުއްލި މައްސަލައަކީ ބިދޭސީންނާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެމްބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު ބިދޭސީންނާއި ގުޅޭގޮތުން ބޭއަދަބީކޮށް ކުޑާމީސްކޮށް ވާހަކަ ނުދެއްކެވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

މިތަނުގައި މެމްބަރުން ވާހަކަ ދައްކަވާއިރު އިންސާނިއްޔަތަށް ބެއްލެވުން ގައުމުތަކުގެ ހަމަހަމަކަމާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސަތާއި ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާއި އަދި ދިވެހުންގެ ގަދަރުވެރިކަމާއި ހެޔޮކަމާއި އޯގާތެރިކަމާއި މިއެންމެ ކަންކަމަށް ބައްލަވާ ދިވެހިންނަކީ ބޭރު މީހުންނަށް ނަސްލީ ގޮތުން ރުޅި އަންނަ ބައެއް ނޫންކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސްކުރައްވަމުން ހަލީމް ވިދާޅުވީ މިއީ ވަރަށް ހައްސާސް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. މިމައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން 2008 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފެށިކަމަށާއި ނަމަވެސް ސަރުކާރު ބަދަލުވެގެންދިޔުމާއި ގުޅިގެން އެކަން މަޑުޖެހިފައި އޮތްކަމަށެވެ. އެއާއެކު ފާއިތުވި 7 އަހަރު މިމައްސަލަ ހައްދުން ނައްޓައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި މިމައްސަލަ ހައްދު ފަހަނައަޅައިގެން ދިޔަކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިދިޔަ ސަރުކާރު ނިމި މި ސަރުކާރު ހަވާލުވިއިރުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްގައި ހުންނަ ޕައިސިސް ސިސްޓަމެއް. އެ ސިސްޓަމަށް އެކްސަސްވުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަނީ ގަވައިދުން އެންމެ ދެ ބޭފުޅުންނަށް. އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ސަރުކާރު ހަވާލުވިއިރު އެ ސިސްޓަމަށް އެކްސަސްވެވޭ 60 މީހަކަށް ހުއްދަ ދެވިފައި އޮތް. އެންމެ އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ކަމަކީ އެ 60 މީހުންގެ ތެރޭގައި ބަގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ރައްޔިތުން ވެސް ހިމެނޭ.

~ އަހުމަދު ހަލީމް، ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

މިކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ބަޔަކު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފިކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި މީގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ އެމެރިކާގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ރިޕޯޓްގެ ތިން ވަނަ ކެޓަގަރީގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވުން ކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ. އެރިޕޯޓްގައި ރާއްޖެ ހިމެނިފައިނެތީ އެމެރިކާ އާއި ރާއްޖެ އާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުންނާއި އޮންނަ އިތުބާރުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ސަރުކާރުންވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާތީ ކަމަށް ހަލީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެރިޕޯޓްގައި ހިމެނެމުން ދިމާވާ ކަމަކީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ކަހަލަ ކަމެއް. އެއީ ލިބޭ ވަރަށް ގިނަ ފައިދާތައް ނުލިބިގެންދާނެ. މިދިމާވާ މައްސަލައަކީ މުސާރަ ނުލިބުމާއި، ކާން ނުލިބުމާއި މިފަދަ އެތައް މައްސަލައެއް. ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ގޮތްހުސްވެއްޖެ. އެމީހުންނަށް ނޫޅެވޭ މިންވަރަށް ކަންތައް ގޮއްސި. ރެސްޓޯރެންޓްތަކުން އުކާލަން ނެރޭ ކާތަކެތި ކައިގެން އުޅޭ ބިދޭސީން މިއަދު މާލޭގައި އެބައުޅޭ. މިކަންތައް ބަލަންޖެހޭ. ސީރިއަސް ތަހުގީގެއް ކޮށް ހަރުކަށި ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަން

~ އަހުމަދު ހަލީމް، ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

ހަލީމް ވިދާޅުވީ މިހިސާބަށް މިކަން އައުމުގައި އިމިގްރޭޝަން ހިންގުމަށް އެކި ދުވަސްވަރު ތިބި ވެރިންގެ އިހުމާލު އޮތްކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ހަލީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ހާލަތުގެ ފައިދާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ނަގައިގެން އެމީހުންގެ ބޮލަށް އެރި ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.