ކ. މާލެ
|
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 20:03
ލަނޑަކަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން ސެލެބްރޭޓް ކުރަނީ
ލަނޑަކަށް ފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން ސެލެބްރޭޓް ކުރަނީ
ބީބީސީ
ފްރެންޗް ލީގު
ކަވާނީ ދެލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، ޕީއެސްޖީ މޮނާކޯއާ 3 ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޖެހިލައިފި
ޕީއެސްޖީއަކީ މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން
ލީގު އޮތީ ވާދަވެރި ހިސާބެއްގައި

އެޑިންސަން ކަވާނީގެ ދެ ގޯލާ އެކު ފްރެންޗް ލީގުގައި ގުއިންގަމްޕް ބަލިކޮށް ތަވާލްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް މޮނަކޯއާ 3 ޕޮއިންޓް ގާތަށް ޕީއެސްޖީން ޖެހިލައިފިއެވެ.

 

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ގުއިންގަމްޕްގެ މައްޗަށް ޕީއެސްޖީން ކުރި ހޯދީ 0-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މޮޅާއެކީ ލީގުގެ ދެވަނައިގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ 71 ޕޮއިންޓާ އެކީގައެވެ.

 

ތާވަލްގެ އެއްވަނައިގައި74  ޕޮއިންޓާއެކީ އޮތީ މޮނާކޯއެވެ. މި ދެ ޓީމަށް ވެސް ލީގުގައި ބާކީ އޮތީ އެންމެ 7 މެޗެވެ.

 

ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ހުރިހާ ލަނޑުތަކެއް ވެސް ފެނިފައި ވަނީ މެޗުގެ ފަހު ހާފްގައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ލަނޑު 56 ވަނަ މިނެޓުގައި ކަވާނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ފުރަތަމަ ލަނޑުޖަހާފައި ވަނީ އެންޖެލް ޑިމަރިއާއެވެ.

 

އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން އެޑްރިއަން ރެބިއޮޓްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ދެވަނަ ލަނޑުޖެހީ ކަވާނީއެވެ. އޭގެ ކުޑައިރުކޮޅެއް ފަހުން ޑިމަރިއާގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ކަވާނީ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއްޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

 

މެޗުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުުގެ ތެރޭގައި ޕީއެސްޖީގެ ފަހު ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ މަޓޫޑީއެވެ.

 

ލީގުގެ ވާދަވެރިން ބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެއްވަނައިގައި އޮތް މޮނާކޯއާ ދެވަނައިގައި އޮތް ޕީއެސްޖީ އަދި ތިން ވަނައިގައި އޮތް ނީސްއަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

 

ފާއިތުވެދިޔަ ހަތަރު ސީޒަނުގައި ވެސް ފްރާންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންއަކީ ޕީއެސްޖީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް