ދިލް ބޭޗާރާ
ސުޝާންތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" ޓްރެއިލަރއަށް 24 ގަޑިއިރުތެރޭ 4.3 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބި ތާރީޚުގެ ތެރެއަށް
 
މި ފިލްމް މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް
 
ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޓްރެއިލަރއަށް ވަނީ 1.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބިފައި
ކ. މާލެ |
ދިލް ބޭޗާރާގެ ޕޯސްޓަރު
ޒީ ނިއުސް

މިދިޔަ ޖޫން މަހު މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ބޮލީވުޑް އެކްޓަރ ސުޝާންތް ސިންގް ރާޖްޕުތް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމް "ދިލް ބޭޗާރާ"ގެ ޓްރެއިލަރ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 20 މިލިއަން މީހުން ބަލާ، 4.3 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބިގެން ރިކޯޑް ހަދައިފިއެވެ.

"ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލަރ ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އިންޑިޔާ ގަޑިން ހަވީރު 4:00 ޖެހިއިރު ދައްކަން ފަށާފައެވެ.

މި ޓްރެއިލަރ ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ޓްރެއިލަރއަށް ވަނީ 1.3 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބިފައެވެ. އަދި ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 4 ލައްކައެއްހާ މީހުން ވަނީ މި ޓްރެއިލަރ ބަލާފައެވެ.

"ދިލް ބޭޗާރާ" މި ފިލްމް މިހިނގާ ޖުލައި މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮންލައިންކޮށް ސްޓީރިމިން ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ ޑިސްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާއިންނެވެ.

ދިލް ބޭޗާރާ ވެފައިވަނީ ފިލްމަކަށްވުރެ ބޮޑަށް މީހުންގެ އިހުސާސްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ފިލްމަކަށެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސުޝާންތުގެ ފޭނުންނަށް މިފިލްމު ވަކިން ޚާއްސައެވެ. އެތައް ބަޔަކު އެއްވެ މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރ އަކީ އިންޑިޔާގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ލައިކްވި ޓްރެއިލަރ އަށް ހެދުމަށް ވަނީ އަތުކުރި އޮޅާލާފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާ ހަމައަށް އައިއިރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ލައިކް ދިން ޓްރެއިލަރ އަކީ ޝާހުރުކްޚާންގެ ޒީރޯ އެވެ. އެއީ 2 މިލިއަން މީހުން ބަލައިގެންނެވެ.

މިދިޔަ ޖޫންމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ސުޝާންތް ސިން އޭނާ ދިރިއުޅެމުންދާ އެޕަރޓްމަންޓްގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުންވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ގެނުވި ކަމަކަށެވެ. އެއާއެކު ސުޝާންތު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފިލްމު ދިލް ބޭޗާރާ ބްލޮކްބަސްޓަރ ފިލްމަކަށް ހެދުމަށް އެތައް ބަޔަކު ބޭނުންވެ އެވެ. އެއީ ސުޝާންތްއަކީ ހުނަރުވެރި އަދި އެތައް ބަޔަކު ބަލައިގަނެފައިވާ ތަރިއެއްކަން ދެއްކުމުގެ ބޭނުމާއެކު އެވެ.

މުކޭޝް ޗާބްރާ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން ކަމަށްވާ "ދިލް ބޭޗާރާ"، ފިލްމަކީ ޖޯން ގްރީންގެ ކިޔުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު ވާހަކައެއް ކަމަށްވާ "ދަ ފޯލްޓް އިން އަވަރ ސްޓާރޒް" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

ހެއްވާ މަޖާ އަދި ހިތާމަވެރި ލޯބީގެ ކަންތައްތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމްގައި ސުޝާންތް އާއެކު ލީޑްރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ބޮލީވުޑަށް އަލަށް ތައާރަފުވެގެންދާ ސަންޖަނާ ސަންގީއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ފިލްމުގައި ސައިފް އަލީ ޚާން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ސުޝާންތްގެ ކުއްލި މަރާއި ގުޅިގެން ސަންޖަނާ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި މި ފިލްމަކީ އެންމެންނަށް ދޭ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ފިލްމް އެންމެންނަށް ވެސް ހިލޭ ބަލައިލެވޭނެކަމަށް ފިލްމު ޕްރޮޑަކްޝަން ޓީމުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސުޝާންތްގެ މަރާއި ގުޅިގެން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ބޮލީވުޑްގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތު ކުރުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަންނަނީ ވާހަކަ ދެކެވެމުންނެވެ. އަދި ސުޝާންތްގެ މަރާއި ގުޅިގެން އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ޗަކްރަބޯތީ އާއި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސަރ އޭކްތާ ކަޕޫރާއި، ކަރަން ޖޯހަރު، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އަދި ސަލްމާން ޚާންއާއި އިތުރު ހަތަރު މީހެއްގެ މައްޗަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވެސް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
7 ޖުލައި 2020 | އަންގާރަ 09:45
ސުޝާންތް
ހަބަރު ކިޔާ ނިމުނު އިރުވެސް ނޭނގުނު މި ފިލްމު ތާރީހުގެ ތެރެ އަށް ވަން ގޮތެ އް ނޭނގުނު އއ އާންމުން ބަލަން ބޭނުންވާނީ ތަފާތުވި ސަބަބު އެހެން ލިޔެފަ ހުރީމަ ބޮލީވުޑްގެ އެހެން ފިލްމުތަކުގެ ވި އުސް ރެކޯޑްސްތަކާ މި ފިލްމާ ހުރި ތަފާތު އަޅާކިޔުނު ނަމަ މި ހަބަރު ފުރިހަމަވީސް
raajjemv logo

All rights reserved