ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް މީހުންފޮނުވުން

އިންޑިއާއަށް ފުރުވާލި ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިން ކަރަންޓީން އުސޫލާ ހިލާފުވެއްޖެ

  • އެމީހުން ތިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެމީ ޕްރައިވެޓް ކޮޓަރިތަކެއްގައި
  • ގަވާއިދާ ހިލާފުވާނަމަ ބަލި މީހުން ވަކިން ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހޭނެ
  • އިތުރު 50 ބަލިމީހަކު ވަނީ ލިސްޓް ކުރެވިފައި

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 23:15 | 39,649

ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވާހަކަދައްކަވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

އާސަންދައިގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރުވި 28 މީހުންނާއެކު ދިޔަ ބައެއް އެހީތެރިން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް ވިދާޅުވީ އެ ފްލައިޓުން ދަތުރު ކުރަން އޮތީ 37 ބަލި މީހަކާއި އެބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެފްލައިޓުން ދަތުރުކޮށްފައިވަނީ 28 ބަލި މީހަކާއި އެމީހުންގެ އެހީތެރިން ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ނުވަ މީހަކު އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފަހު ވަގުތު މި ފްލައިޓްއަށް ނާރުވައި ކެންސަލް ކުރީ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާ ގެންދެވުނު ބަލި މީހުންނާއި، އެމީހުން އެހީތެރިން ޓްރާންސްފަރ ކުރީ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލަށް ކަމަށާއި، އެމީހުން ތިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހޮސްޕިޓަލްގެ ސެމީ ޕްރައިވެޓް ކޮޓަރިތަކެއްގައި ކަމަށެވެ.

ފަހުގަޑީގައި ކުރެއްވި ކެންސަލޭޝަންއާ ހެދި ނުވަ ސްލޮޓަށް އިތުރު ބަޔަކު އެރުވިފައިނުވާކަން އާސަންދަ އޮފީހުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު އަރުވާ. މި ފްލައިޓްގައި މިބަލި މީހުންނާއެކު ބަލި މީހުންގެ އެހީތެރިން އޭގެ އިތުރުން ދެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ފަސް ނަރުހުން ވެސް ދަތުރުކޮށްފައިވޭ. ހުރިހާ ބަލި މީހުން އެއްކޮށް ދަތުރުކޮށް ޓްރާންސްފަރ ކުރެވުނީ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލަށް. ހޮސްޕިޓަލްގައި ބަލި މީހާއާ ބަލި މީހާގެ އެހީތެރިއާއެކު ސެމީ ޕްރައިވެޓް ކޮޓަރިތަކެއްގައި ތިބުމުގެ އިންތިޒާމް ރާވަވާފައިވަނީ.

~ ކޮވިޑް-19 ޓާސްކްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކު ޢަޒީޒް

ނަމަވެސް ބަލި މީހުންނާއެކު ދިޔަ ބައެއް އެހީތެރިން ހޮސްޕިޓަލްގައި ބަލި ފެތުރުން މަދު ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ ހިލާފަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިކަން މިގޮތަށް ކުރިއަށްދާނަމަ އެބަލި މީހުން ވަކިން ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފްލައިޓް އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މިފްލައިޓްގައި ފަސް ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން އަބުރާ ރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހަތް މުވައްޒަފަކު،ޓްރިވެންޑްރަމްގައި ތިބި24 ދިވެހިންނާއި ކޮޗިންގައި ތިބި 61 ދިވެހިން މިފްލައިޓުން ރާއްޖެ އަށް ގެންނެސްދީފައިވާއިރު، އާސަންދައިގެ ހަތް ޕޭޝަންޓަކު ވެސް ރާއްޖެއަށް ގެނެސްދީފައިވާ ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާސަންދައިގެ ދަށުން އިންޑިއާއަށް ދެވަނަ ފްލައިޓެއްގައި ދާން 50 އަށްވުރެ ގިނަ ބަލިމީހުން މިހާރުވެސް ވަނީ ލިސްޓުކުރެވިފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ ކްރިޓިކަލް ބަލިމީހުން ފަރުވާއަށް ފޮނުވުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އާސަންދައިން މިހާރުވެސްދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ބަލި މީހުން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވުމަށް ދަތުރުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށާ ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސީދާ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ރައީސް އޮފީހާއި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާއި އިންޑިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި ކޮންސިއުލޭޓުން ކޮށްދެއްވި ބުރަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް އާސަންދައިގެ ފަރާތުން ވަނީ ޝުކުރުއަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.