ބުރާސްފަތި 09 ޖުލައި 2020
09 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
އެފްއޭއެމްގެ ކުއްލި މައްސަލަ

އެފްއޭއެމަށް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލާ ކުއްލި މައްސަލައެއް

  • 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އެފްއޭއެމް ހިންގަމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް
  • މިއެންމެހާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށް އެންގުމަށާއި، ވަގުތުން ވަގުތަށް މިކަންކަން ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ގޮވާލާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 30 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 12:06 | 1,457

މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަނީ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނާއި އެއްގޮތަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އާ ދޭތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވާތީ، އެފްއޭއެމްއާ ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ އެމައްސަލައަށް ބަހުސްކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް މިމައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމަންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ކުރީގެ ރައީސް އަލީ އާޒިމް މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ވިދާޅުވީ މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރު ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކްލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި އެސޯސިއޭޝަން އަދި ފެޑެރޭޝަންތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ފާރަވެރިވުމަށާއި، ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނީ ގޮތުން މަތިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމަގޮތުގައި އަދާކުރަމުން ނުގެންދާތީ މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ދައުލަތުން އެފަރާތްތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ އެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ދައުލަތުގެ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގައި ވާދަވެރިކޮށް ކުޅޭ އެންމެހާ ކުޅިވަރުތައް ބައިނަލްއަގުވާމީ، ގައުމީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރިއެރުވުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހުރިހާ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް މިހާރަށްވުރެ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކޮށްފައިވާ އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އެފްއޭއެމް ހިންގަމުން ގެންދަނީ އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު އަދި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަމުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ 2016 ނޮވެމްބަރު 20 ގައި އިންތިޚާބުވިފަހުން އެކި ދުވަސްވަރު ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ރަސްމީކޮށް އިންތިޚާބުވި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ހިންގާ ކޮމިޓީން އިސްތިއުފާދީފައި. އަދި އެގޮތުން ހުސްވި މަގާމުތަކަށް އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބުނާގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތައް އައްޔަނުކޮށްފައި ވީހިނދު އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 33 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީ އިންތިޚާބު ވުމަށްފަހު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމެއް ނުވަތަ 50 އިންސައްތަ މަގާމެއް ހުސްވެއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އޮންނަ ކޮންގްރެސްއާ ހަމައަށް އެހުސްވި މަގާމަކަށް މީހުން އައްޔަނުކުރުމުގެ ބާރު އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށާއި އަދި ޖެހިގެން އަންނަ ކޮންގްރެސްގައި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރުގެ ބާކީ ބައި އައްޔަނުކޮށް އަލުން މީހުން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮތް ހިނދު، ކްލަބު ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގައި ޖަމިއްޔާގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ 30 ދުވަހުގެ ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީން އަލުން އިންތިޚާބު ކުރަންވާނެ ކަމަށާއި އަދި ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަގާމަށް މީހަކު ހަމަޖައްސަންވާނެ ކަމަށާއި އެ މަގާމަށް 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މީހަކު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭނެކަން އެނގެން އޮތް ހިނދު.

~ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ ށ ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވާދަވެރި ގޮތުގައި ކުޅޭ އެންމެހާ ކުޅިވަރެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުލަބު ޖަމިއްޔާ އަދި އެސޯސިއޭޝަން ފަދަ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށާއި އެފަރާތްތަކުގެ އަސާސީ އަދި ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތްތައް އަމަލުކުރޭތޯ ފާރަވެރިވެ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އޮތް ހިނދު، ހަމަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގެ 34 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އަދަދަށް ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ހިންގާ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިނުވުމާއި އަދި 83 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އެސޯސިއޭޝަންތައް އުފައްދާފައި ނެތުމުން ކްލަބު ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދުގެ 39 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގައި ޖަމިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ދެ އަހަރު ވާއިރު، ޖަމިއްޔާއަކުން ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަމަ ނުވަތަ އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ވިދިގެން ދެ އަހަރު ވެފައިވާނަމަ އެއެސޯސިއޭޝަންގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ބާތިލްކުރެވުމުގެ ބާރު ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން އެފްއޭއެމްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު އަދި ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނާއި އަދި ފުޓްބޯޅަގެ މައި ޖަމިއްޔާ ފީފާގެ ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއަށް އެންގުމަށާއި އަދި މިއެންމެހާ ކަންކަމަށް އަމަލުކުރުމަށްފަހު މެނުވީ އެފްއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށް އެންގުމަށާއި އަދި ވަގުތުން ވަގުތަށް މިކަންކަން ބަލާ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި 31 މެމްބަރުން މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ވޯޓު ދެއްވިއިރު، މައްސަލަ ބަލައިގަތުމަށް ނުފެންނަކަމަށް އެއް މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. އެއީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.