ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 23:21
ޤާސިމް އިބްރާހިމް - ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
ޤާސިމް އިބްރާހިމް - ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޤާސިމް ހައްޔަރުކުރުން
ގާސިމް ހުންނެވީ ގާނޫނާ ހިލާފު ބަންދެއްގައި، ވަގުތުން މިނިވަންކުރޭ:ޖޭޕީ
 
އިމްތިޔާޒް ކޮމެޓީއަށް މައްސަލަ ހުށައަޅަފައިވާނެ، އެންމެ ބައްދަލުވުމެއްވެސް ނުބާއްވާ
 
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި
 
ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ, އޭނާ މިހާރުން މިހާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ގޮވާލައިފި އެވެ.

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެފަދައިން ގޮވާލާފައިވަނީ، އެ ޕާޓީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައެވެ.

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އާންމުކުރި ނޫސް ބަޔާނުގައި ބުނެފަިއވަނީ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހުންނެވީ ޤާނޫނާ ހިލާފު ބަންދެއްގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފަިއވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި ހިލާފަށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓިގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގޭގައި ނަމާދަށް ހުންނަވަނިކޮށްކަން ފާހަގަކޮށް ޕާޓީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ޤާސިމް ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކޮށް ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިގެން ހޯދާފައިވާ އަމުރެއްގެ ބަދަލުގައި ފުލުހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެދިގެން ނެރެފައިވާ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ކަމަށެވެ.

 

ޤާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކުގެ ކޮމެޓީއަށް ހުށައަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޖޭޕީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮމެޓީ އެންމެ ބައްދަލުވުމެއް ވެސް މިހާތަނަށް ބާއްވާފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވާކަމަށް ޕާޓީގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒްތަކާއި ބާރުތަކުގެ ގާނޫނުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނެފައި ވަނީ ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ހިފިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކު ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެކަން ކުރައްވާނީ ސުޕީރިއަރ ކޯޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ކޯޓެއްގެ ކޯޓު އަމުރަކަށެވެ. އަދި މިފަދަ އަމުރަކަށް އެ ކޯޓްގައި އެދޭނީ އެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށެހެޅުމުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭނާ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އަދި ޤާސިމްގެ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވާއިރު، ކޯޓުން ވަނީ ޤާސިމްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރޭ މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހެކި ހޯދުމަށް 6 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއްޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް