ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ހަނދާން ނެތުމުގެ މައްސަލަ

ހަނދާން ނެތޭތަ؟

  • ހަނދާން ނެތުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން
  • ދިރިއުޅުމުގެ އާދައަށް ގެންނަ ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ބޮޑު ތަފާތު ފެންނާނެ
  • ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކަސްރަތު ކުރަން ޖެހޭ

ކ. މާލެ | 22 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 01:02 | 9,730

ކޮންމެ ދުވަހަކު ރެގިއުލާ ކަސްރަތު ނުކުރާ މީހުން ހަނދާން ބަލި ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ - ޝަޓާ ސްޓޮކް

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމުގައި ހަނދާން ނެތުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވެއެވެ. ވަރަށް ކުދި ކުދި ކަންކަމުގައި ވެސް މެއެވެ. ތަޅުދަނޑި، ވޮލެޓް، އައިނު އަދި މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާނަމަ ހަނދާން ނެތިގެން މާކްސް ނާޅާ މަގުމައްޗަށް ނުކުމެވޭ ފަހަރު ވަކި މަދެއް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް މާގިނައިން ހަނދާން ނެތޭ ކަމަށް ވާނަމަ އެއީ މައްސަލައެކެވެ. އެހިސާބުން ތިމާ ދިރިއުޅުމުގެ ބައެއް އާދަތަކަށް ބަދަލުތައް އެބަ ގެންނަން ޖެހޭކަމަށް ކަމާ ބެހޭ ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ހަނދާން ނެތުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވީ ދިރިއުޅުމުގެ އާދައަށް ގެންނަ ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ބޮޑު ތަފާތު ފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ހަނދާން ނެތުމަށް މެދުވެރިވާ މައިގަނޑު އެއްސަބަބަކީ ކަސްރަތު ނުކުރުމެއެވެ. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ހެލިފެލިވެ ނޫޅޭ ކަމަށްވާނަމަ ހަނދާންނެތުގެ ބައި އެހެން މީހުންނާ ހިލާފަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކަސްރަތު ކުރުމުން ހަނދާން ނެތުމުގެ ބަލިން ސިކުނޑި ރައްކާތެރި ކޮށްދެއެވެ. ހަނދާން ނެތުން ނުވަތަ އަލްޒައިމާސް ޑިސީސް ބެހޭ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ރީސާޗްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބަލި ޖެހުމުގެ ޖެނެޓިކް ރިސްކް ހުންނަ މީހުން ގަވާއިދުން ކަސްރަތު ކުރުމުން ސިކުޑިއަށް ލިބޭ ފައިދާ ބޮޑެވެ. އަދި ޖެނެޓިކް ރިސްކް ނުހުންނަ މީހުންނަށްވުރެ ހުންނަ މީހުން ކަސްރަތު ކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ މާބޮޑު ކަމަށް މިރިސާޗުން ދައްކައެވެ.

ހައި ރިސްކް ޖީން ހުންނަ މީހުންނާއި، ހައިރިސްކް ޖީން ނެތް މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން މިރީސާޗް ހަދާފައިވާއިރު، އެމީހުންގެ ސިކުޑީގެ އެމްއާރްއައި ހެދިއެވެ. އަދި އެމްއާރްއައި ހަދަމުންދިޔައިރު ޑޮކްޓަރުން ދިޔައީ އެމީހުންގެ ސިކުޑިތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފާހަގަކުރަމުންނެވެ.

މިޓެސްޓުތައް ހަދަމުންދިޔަ އިރު ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުންވަނީ ސިކުޑީގެ 15 ދިމާލެއް ބަލާފަ އެވެ. އަދި ހަނދާންތަކާ ގުޅޭ ބައިގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާކުރިއެވެ.

އެގޮތުން ރަނގަޅަށް ކަސްރަތުކޮށް އުޅޭ މީހުން ހަނދާނާ ގުޅޭ ބައިތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރިއިރު އެއްވެސް ގޮތަކަށް ހެލިފެލިވެ ނޫޅޭ މީހުންގެ ހަނދާން މަސައްކަތް ކުރި މިންވަރު ދަށެވެ. ސިއްހީ ގިނަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މީހާގެ ހަނދާނާ ކަސްރަތާ ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއްވެއެވެ.

ކަސްރަތާ މިހާގެ ވިސްނުމާ ގުޅިފައިވާ ފަދައިން މީހާ ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮކޮށް ހުރުމަށް ވެސް ކަސްރަތު ވަރަށް މުހިންމެވެ. ކަސްރަތާއެކު ގައިގައި ހަކަތަ އަބަދު ވެސް ރަނގަޅު މިންވަރަށް ހުންނައިރު، ބަލިތަކުން ވެސް ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ. ރަނގަޅު މޫޑެއްގައި ހުރުމަށް ވެސް ކަސްރަތު މުހިންމު ރޯލެއް އަދާކުރެއެވެ. ބޭނުންވަނީ ކުޑަ ހިތްވަރެކެވެ!

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.