ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 07:50
މ ކުނޫޒް ހުންނަ މަގުގައި ގައު އަތުރަނީ
މ ކުނޫޒް ހުންނަ މަގުގައި ގައު އަތުރަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުތައް މަރާމާތުކުރުން
އިތުރު މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ކުނޫޒު ކުރިމަތިން ނެގި ގާތައް އަތުރަން ފަށައިފި
 
ހައުސިންގ މިނިސްޓރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެ މަގުގައި މަސައްކަތް ފެށީ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް
 
އެމަގު ރަނގަޅު ކުރާކަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ
 
ގައު އަތުރަން ފެށީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދަންވަރާ ކައިރިވެފައިވަނިކޮށް

މާފަންނު ކުނޫޒް ސަރަހައްދު ކޮނުމުގެ މަސައްކަތަކީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މަޖިދީމަގު އެއްވަރުކޮށް، ގާ ބަދަލު ކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން މާކުރިން ރާވައިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެފައި ވަނިކޮށް އިތުރު އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އެތަނުގައި ގައު އަތުރަން ފަށައިފި އެވެ.

 

މާފަންނު ކުނޫޒް ކުރިމަތީގައިވާ ސަރަހައްދުގެ މަގު ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ހަދަން ފެށީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ ޤާސިމް އިބްރާހީމް ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖެހުމާ ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޢާއްމުން ކުނޫޒް ދޮށަށް އެއްވެފައި ތިއްބައެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މިގޮތަށް މަސައްކަތް ފެށީ މަސައްކަތް އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. މަޖިދީމަގާއި ފަނޑިޔާރުމަގުގައިވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ ދެ ގްރޫޕަކުން ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ދެ ސަރަހައްދުގައި ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

މުއިއްޒު އެހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު އެތަނުން ގާތައް ނެގުމަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ އެތަނުގައި ގައު އަތުރަން ފަށާފައިވަނީ އިތުރު މަސައްކަތެއް އެތަނަށް ކުރުމެއް ނެތިއެވެ. އާންމުކޮށް މަގުތައް މަރާމާތުކުރާއިރު، މަގުތަކުގައި ހުންނަ ގައުތައް ނެގުމަށްފަހު ކާނުތައް ނަގައި، އެއްވަރުކޮށް ހަދަ އެވެ. އަދި ކަރަންޓު ނަރާއި، ފެން ހޮޅިތައް ތަރުތީބުކުރެ އެވެ. ނަމަވެސް ކުނޫޒު ކުރިމަތީ މަގުގައި އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ހަމައެކަނި ގާތައް ނެގުމަށްފަހު، ކުރިއަށްގެންދަނީ ގާތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ކާނުތައްވެސް ސާފުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

މ. ކުނޫޒަކީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ މަރުކަޒެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ސަރަހައްދުގައި އަންނަނީ ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ. ހައުސިން މިނިސްޓްރީ ކުނޫޒް ސަރަހައްދުގައި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ އެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީއަށް އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުކުރަމުންނެވެ. 

 

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެ ސަރަހައްދުގައި މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ރޭގަނޑު 06:30 ހާއިރު އެވެ. އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށް، މަގުމަތީގައި އަޅާފައި ހުރި ގާތަށް ނަގާފައިވާ އިރު ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު ވެސް ވަނީ މ. ކުނޫޒް ދޮރުމައްޗާ ވާގޮތަށް ޕޭމެންޓް މަތީގައި ހުރި ގާތައް ވެސް ނަގާފަ އެވެ.

 

މަޖީދީމަގު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން މިހާރު ކުރަމުންދަނީ މަޖީދީމަގާ އަލިކިލޭގެފާނު މަގާވީ ސަރަހައްދު ހެދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މީގެ ކުރިން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ މަގު އެއްވަރުކޮށް ގާބަދަލުކުރާނީ މަޖީދީ މަގު ކަމަށާއި އެހެން މަގުތަކުގައި މަސައްކަތް ފަށާނީ މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން ކަމަށެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
10 އޭޕްރިލް 2017 | ހޯމަ 08:02
ސިހުރު
ހަގީގަތުގަ ތިތާ ކުރިކަމަކީ ސިހުރު ވަޅުލުން. އެހެން ނޫންނަމަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ހުޅުމާލެއަށް އެދިޔަ މީހާ ފެރީގަ އިނދެ ފޯނުން އެދެއްކި ވާހަކައެއް ނުދެއްކީސް.
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 08:39
ޖަގަހަ
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި "ޖުމްހޫރީޕާޓީގެ ޖަގަހަ" ހުޅުވަންފެނޭ އެއިރުން އިސާހިތަކު މަގުތައްހަދަން ފެށުމާއި ނަރުދަމާ އަދި ފެންހޮޅިތައް .ލިބެންފަށާފާނެ މިގޮތަށް ހަދައިގެންވެސް "ތަރައްޤީ" ވާންއެބަޖެހޭ
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 06:33
މުނާ
މުއިއްޒު މަޖީދީ މަގުވެސް ހަދަނީ ހަމަ އެހެން. ގާތަށް ނަގާފަ ގާތަށް އަތުރަނީ. ޑރ ހަސަން ހަމީދު ކައިރީ ބުނެބަލަ މުއިއްޒަށް މާލޭ މަގުތަކުގަ ތާރު އަޅާނެ ގޮތް ކިޔައިދޭށޭ. މިވަރުގެ ތަންދޮރު އޮޅުން ނުފިލާ ވަޒީރެއް ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ތާކުން މަށެއް ނުދެކެން.
9 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 05:34
މުރީދު
ތިޔަ ތަނުން ގާނަގާ އަލުން ގައު އަތުރަން ތިޔާ ފެށީ ކިޔެވެލިތައް ކިޔަވާ ފެންމަތުރާފަ ކަމަށް ޚަބަރުތައްލިބެނީ! ސަހަރޯ ސިހުރުހާހޫރައިގެ އައްޕަ މިހާރު މިހުރީ؟ ޔާﷲ މިގައުމަށް ވެރިވެފައިވާ މިބޮޑު މުސީބާތުން މިގައުމާއި ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާދޭވެ! އާމީން.