އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރުން

ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަދަލުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދަކީ ގުޅިފަޅު: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް

  • މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު މިހާރު ތޮށް ޖެހި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވަމުންދޭ
  • ތިލަފުއްޓަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނޫން
  • ތިމާވެއްޓަށް އެކި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވި ނަމަވެސް މިއީ ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓެއް

ކ. މާލެ | 6 ޖޫން 2020 | ހޮނިހިރު 18:00 | 3,348

މަޝްރޫއުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ބައިވެރިވެޑައިގަންނަވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަދަލުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދަކީ ގުޅިފަޅު ކަމަށާއި، އެ ރަށުގެ ފަޅުން ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅިފަޅަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ގުޅިފަޅުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ހިއްކަން ޖެހެއެވެ. އެގޮތުން ވިލިމާލޭގެ ފަރާއި، ގުޅިފަޅުގެ ފަރުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ، ޑައިވިން ސްޕޮޓްތައް ނެތިގެންދާނެ ކަމަށް ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ވަކާލާތު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މިފަދަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ތިމާވެށި ހަލާކު ނުކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މިމައްސަލާއާ ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރްމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމެޓީން އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު މިހާރު ތޮށް ޖެހި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށާއި، ޖާގަ ބޮޑު ކުރެވެން ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ވިޔަފާރި ބަނދަރު އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދަކަށް ފެނުނީ ގުޅިފަޅު ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ތިލަފުއްޓަށް ވިޔަފާރި ބަނދަރު ބަދަލު ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވި އެސަރަހައްދުން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން ބެލި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ތިލަފުއްޓަކީ ކުނިނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ލޭންޑަކަށް ވުމާއެކު މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދެއް ނޫން ކަމަށް އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމަ ޕޯޓަކީ އެތަނަށް ކާބޯތަކެތި އިމްޕޯޓުކޮށް އެކްސްޕޯޓުކުރާ ތަނަކަށްވާއިރު، ޕޯޓު ވަށައިގެން އެހެން ކަންތައްތައް މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދާ މި ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަނީ. ޑިސްޓްރިބުއުޝަން ޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި އެޚިދުމަތްތައް ވެސް ގާއިމް ކުރެވޭނެ ކަހަލަ ތަނެއް އަޅުގަނޑުމެން ޑިވެލޮޕް ކުރާއިރު ހޯދަން ޖެހޭނީ. ތިލަފުށިގައި އެޒާތުގެ ކަންތައްތަކެއް ނުވެސް ކުރެވޭނެ. އެހެންވީމަ އެސަބަބަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ޖާގައަކީ ގްރޭޓަރ މާލެ ރީޖަަންގައި އޮތްތަނަކީ ގުޅީފަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ. މިހާރު ވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަަށް ބިމެއް ހިއްކާފަ އޮތީ. އެކަމަކު އެއީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބީމެއް ނޫން. އިތުރަށް ބިން ހިއްކަން ޖެހޭ.

~ ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސަބަބުން ވެސް ތިމާވެއްޓަށް އެކި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ތެރެއިން މާލޭ ނޯޓު ހާބަރުގައި މިހާރު ދެމުން އަންނަ ޚިދުމަތްތައް ގުޅިފަޅަށް ބަދަލު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގުދަންތަކާއި ހޯލްސޭލް ފިހަރާތަކަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިމެނޭ ކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވީ މިމަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަދަން ޖެހޭ މާސްޓާ ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އަދި ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެންމެ އަގު ބޮޑު ރޭޓުން ބަލާނަމަ އަރަނީ 120 މިލިއަން ޑޮލަރު އަރާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ނަމަވެސް ތަންކޮޅެއް ކައިރިން ވެލިނެގޭ ނަމަ 100 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަގުހެޔޮ ވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅިފަޅުން ހަ މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް، ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސް އިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. ވިޔަފާރި ބަނދަރު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ނިންމީ ކެބިނެޓުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.