ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ހޫނުވެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުމުގައި މެމްބަރުންނަށް އަނިޔާވެއްޖެ
 
އިދިކޮޅުން ވަނީ މިމައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައި
 
ތަޅުން ހޫނުވީ ޝިޔާމް ތަޅުން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހެއްދެވުމުން
 
ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކުން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށްވެސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވަނީ ވެފައި
ކ. މާލެ |
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ކުރިޔަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި މަޖިލީހުގެ ތަޅުން ހޫނުވެ ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެކިއެކި މެމްބަރުންނަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބިއްޖެ އެވެ.

ޖަލްސާ ހޫނުވީ މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން ދެން އިންތިހާބެއް ބޭއްވެންދެން އެ މަގާމުގައި ތިބެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ދަންވަރު ޖަލްސާ ބާއްވަން ޖެހިވަޑައިގަތީ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިޖަލްސާ އެހެން ގަޑިއެއްގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވުމުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ފުޅުދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުންނެވެ.

އެވާހަކަފުޅުތަކަށް އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް، ނައިފަރު ދާއިރާ މެމްބަރު އަހްމަދު ޝިޔާމް ރައްދުދެއްވާ އަޑުބާރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވުމުން ރިޔާސަތުން ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވެވި އެވެ. ތިން ފަހަރަށް ނަން އިއްވުމަށްފަހު ޝިޔާމް ތަޅުން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ. ނަމަވެސް ތަޅުން ދޫކޮށް ވަޑައިގަތުމަށް ޝިޔާމް ދެކޮޅު ހެއްދެވި އެވެ. އެއާއެކު ތަޅުމުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރުން ބޮނޑިވެވަޑައިގެން އެއް ބޭފުޅަކު އަނެއް ބޭފުޅެއްގެ ގައިކޮޅަށް އަތް ލައްވާ ކޮށްޕާ ހައްދަވާފައިވާ މަންޒަރު ވަނީ ފެނިގެންގޮސްފަ އެވެ.

މިހާތަނަށް ސޯޝަލް މީޑިޔާއަށް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކުން އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެމްބަރުންނަށްވެސް އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް ވެގެން ގޮސްފައިވާތަން ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ގަދަަކަމުން ޝިޔާމް ތަޅުމުން ނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާތަން ފެނެ އެވެ. އަދި ޝިޔާމްގެ ދިފާއުގައި ބައެއް މެމްބަރުން އޭނާ ނުނެރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ތަން ފެނެއެވެ. ޝިޔާމް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓޭތަން ވެސް ފެނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން ވަނީ އޭނާ މަޖިލީހުން ގަދަކަމުން ނެރެފަ އެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި ޝިޔާމް ގަމީސް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވީދިފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އަހުމަދު އީސާ އަށް އަނިޔާވެފައިވާ ފޮޓޯތަކެއްވެސް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ވަނީ ދައުރުވެފަ އެވެ.

މެމްބަރ ޝިޔާމްގެ ގަމީސް ވީދިފައި

މިހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިއީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަންގަވައިގެން ކުރި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މާރާމާރީ ހިންގިކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ވަނީ މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށްވެސް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
33%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
33%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 13:13
ރައްޔިތުން
ރާއްޖޭގައި އޮންނަނީ 3 ބާރު ވަކިން ހިންގޭ ވެރިކަމެކޭ ބުނެވޭ، އޭގެ ތެރެއިން އެއްބާރަކީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރޭވެސް ކިޔާ ކައުންސިލްތައް ހިންގުމަކީ ޝަރުޢީ ބާރެއް ނޫން އަދި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރެއްވެސް ނޫން ވީއިރު އެބާރަކީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ވާކަމެއް، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ބާރު އިންތިޤާލީ އެއްގައި ނޫން އޮތީ އެކަމަކު ކައުންސިލްސްތައް މިދިޔައީ އިންތިޤާލީ ކައުންސިލަކަށް، ވަގުތީ ކައުންސިލަރުންނާއި އަފި ވަގުތީ އެސްޖީ އިންގެ މައްޗަށް ނިޒާމު ކަނޑައެޅިގެން، މިއީ ޤާނޫނީ ހަަމަ ކަމަށް ނިމިގެން. އެކަމަކު ރާއްޖެ މި އޮތީ އެއްވެސް އިންތިޚާބެއް ނުބޭއްވޭނެ ޟަރޫރީ ޙާޅަތުގައި، އިލެކްޝަނުން އެކަން އެވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައި، މިހެން ކަމަށް ބަލައި އޭގެ މައްޗަށް ބާރުވެރިވެ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ވަންދެން މިހާރު އިންތިޚާބުވެފައިވާ ކައުންސި؛ލްތައް ދެމި ދިއުމަކަށް ޤާނޫނު އަސާސީ އެއް އަދި ޤާނޫނެއް އިތުރަށް ގެންނާކަށް ނުޖެހޭނެ، ރައީސު؛ލް ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރަކުން ތިކަން ނިންމި ނަމަ ކައުންސިލްތައް އޮތީހީ ގާނޫނުގެ ފުރިހަމަ ބާރުގައި ކަމަށް ފެނޭ، މިހާރު މި އޮތީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުން އެއްބައިގާ ވާގި ނެތި ޕެރެލައިސް ވެފައި.
2 ޖޫން 2020 | އަންގާރަ 10:19
ރައްޔިތުން
ނަޝީދު ރިޔަސަތުން ތިޔަ ހިންގި ޖަރީމާ އަކީ ކުށެއް، އެކަމަކު އެކުށުގެ އަދަބަކީ ކޮބާ؟ އަދި އެދަބު ކަނޑައެޅެނީ ކިހެނެއް؟ އެކަން ބަލާނީ ކާކު؟ އެކަމުން އަނިޔާ ލިބުނު މީހާގެ ޙައްޤުގެ ހިމާޔަތަކީ ކޮބާ؟ ޤައުމުގެ މަޖިލިސް ގުޅަ ކުޅޭ ފަސްގަނޑަށްވެ އަމީންދީދީ ގެ މަތިން ހަނދާން އާކޮށްދޭ ނޫންތޯ؟
raajjemv logo

All rights reserved