އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ފެށުން އަދި ސީއެމްއެމުން މީޑިއާގެ މިންގަނޑާ ހިލާފު

ފެށުން އަދި ސީއެންއެމް އޮންލައިން ނޫހުން، ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

  • މައްސަލަ ޖެހުނު ލިޔުން "ފެށުން އޮންލައިން" އަދި "ސީއެންއެމް އޮންލައިން"އަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ސީދާ ނޫހާ ގުޅުން ނެތް ފަރާތަކުންކަން އެ ދެނޫހުން އެއްބަސްވެފައިވޭ
  • 2 ނޫހުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގައި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އާންމު، އަދި މުޖުތަމަޢު ބަލައިގެންފައިވާ އުސޫލާ ހިލާފަށް
  • މި ރިޕޯޓަކީ ރާއްޖެއެމްވީގެ ރިޕޯޓަރު އަމްނާ އިމާދު ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމަށް ރިކޯޑްތަކުންނާއި އެ ނޫސްވެރިޔާގެ ބަހުނާއި ރާއްޖެ އެމް.ވީން އާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ހާމަވޭ

ކ. މާލެ | 1 ޖޫން 2020 | ހޯމަ 21:39 | 5,141

ރާއްޖެއެމްވީން ލިޔުނު ރިޕޯޓް (ވ) އަދި އެ ރިޕޯޓް ކޮޕީކުރި ފެށުން އޮންލައިން (ކ) އަދި ސީއެންއެމް (މ) ގައި ރިޕޯޓް ޝާއިއުކޮށްފައި - ރާއްޖެއެމްވީ

"ފެށުން އޮންލައިން" އަދި "ސީއެންއެމް އޮންލައިން" ދެ ނޫހުން "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލަޤީ މިންގަނޑާ" ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނިންމައިފައި ވަނީ، ރާއްޖެ.އެމްވީގައި 27 މެއި 2020ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއް، ކޮޕީކޮށް އެލިޔުން އަޞްލާ އެއްގޮތަށް އެދެ އޮންލައިން ނޫހުގައި ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ބެލުމަށް ފަހު އެވެ.

މި އެމައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށް 01 ޖޫން 2020ގައި އާންމު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ 4.11 ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުން މައްސަލަ ޖެހުނު ލިޔުން "ފެށުން އޮންލައިން" އަދި "ސީއެންއެމް އޮންލައިން"އަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ ސީދާ ނޫހާ ގުޅުން ނެތް ފަރާތަކުންކަން އެ ދެނޫހުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެނޫހުގައިވެސް އެ ލިޔުން ޝާއިޢުކޮށްފައި ވަނީ އެ ނޫހުގެ ނޫސްވެރިން ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެއް ގޮތަށް ކިޔުންތެރިންނަށް ފެންނަގޮތަށް ކަމާއި އޭގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންނަށް ލިޔުމުގެ އަޞްލު އޮޅޭކަމާއި އެއީ މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޢާންމުކޮށްފައިވާ "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު"ވެސް ހިއްވަރުދޭކަމެއް ނޫންކަމަށްވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެކަމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގައި ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޢާންމު، އަދި މުޖުތަމަޢު ބަލައިގެންފައިވާ އުޞޫލާ ޚިލާފު ގޮތެއްކަމަށް ވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން "ކޮވިޑް-19އަކީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ކެތްތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަން ވަޒަންކޮށްލި ވަރުގަދަ އިމްތިޙާނެއް!" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ރާއްޖެ.އެމްވީގައި 27 މެއި 2020 ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ ރާއްޖެ އެމްވީގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަމްނާ އިމާދު ލިޔެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްކަމަށް ރިކޯޑުތަކުންނާއި އެ ނޫސްވެރިޔާގެ ބަހުންނާއި ރާއްޖެ އެމް.ވީން ޢާންމުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ހަމަވާކަމަށް މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ 4.1ގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖެ އެމް.ވީގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމަކީ ރާއްޖެ އެމް.ވީގެ ނޫސްވެރިޔަކު ލިޔެފައިވާ ރާއްޖެ އެމެ.ވީގެ އޮރިޖިނަލް ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް "ފެށުން އޮންލައިން" ބުނެފައިވާކަމައި އަދި އެކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނެކަމަށް އެނޫހުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް "ފެށުން އޮންލައިން"ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލާ ހިއްސާ ކޮށްފައި ނުވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ 4.6ގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖެ އެމް.ވީގައި ރިޕޯޓު ލިޔުނު އަމްނާ އިމާދު އެލިޔުން ލިޔުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެ ރިޕޯޓު ޑްރާފްޓް ކުރެވުނު ގޮތުގެ ޓައިމްލައިނާއި އެ ރިޕޯޓަށް ކޮމެންޓް ހޯދުމުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތާއި ރިޕޯޓު އެޕްރޫވުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ ތަފުޞީލު މަޢުލޫމާތުވެސް މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައި ވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ލިޔުންތެރިޔާ އަމްނާ އިމާދުގެ ވާހަކަތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ގޮތުން އެހެން ފަރާތަކުންވެސް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި އެ މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށްފައި ވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.

އެ ރިޕޯޓު ރާއްޖެ އެމް.ވީގައި ޝާއިޢުކޮށްފައި ވަނިކޮށް "ފެށުން އޮންލައިން" އަދި "ސީއެންއެމް އޮންލައިން" ކިޔާ ދެ ނޫހަކުން މި ރިޕޯޓު ނަކަލުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން މި ދެންނެވުނު ލިޔުން އެ ދެނޫހުގެ ވެބްސައިޓުން ނެގުމަށް ފަހު، އެފަރާތުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނުގައި އެލިޔުމަކި އެ ދެ ނޫހުގެ ފަރާތުން ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެއް ނޫންކަމަށް ވަނީ އިޢުތިރާފު ވެފައެވެ.

ފެށުން އަދި ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސްއިން ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރާ ލިޔުންތެރިއަކު ފޮނުވި ލިޔުމެއްކަމަށް ބުނެ އެ ލިޔުން އެ ދެފަރާތުގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ކަހަލަ ވެރިފިކޭޝަންއެއް ހަދާފާއި ނުވާކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާ އުޞޫތަކާ ޚިލާފަށް އެ ދެ ނޫހުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް ކަމަށް ވަނީ ދެފަރާތުންވެސް އިޢުތިރާފު ވެފައެވެ.

މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ފަހު މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގެ ނިންމުމުގައި، މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ޢާމުކޮށްފައިވާ "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަނޑު"ގެ 7 ވަނަ މާއްދާއާ "ފެށުން އޮންލައިން" ނޫހުން ޚިލާފުވެފައިވާ ކަމަށް މެންބަރުންނަށް އިއްތިފާޤު ވެވޭތީ އެފަދަކަމެއް ތަކުރާރު ނުކުރުމަށް "ފެށުން އޮންލައިން" ނޫހަށް ނަޞޭޙަތް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން "ސީއެންއެމް އޮންލައިން"ގެ ފަރާތުން އެލިޔުން ނޫހުން ނަގަ،އި މިކަމާ ގުޅިގެން އެ ނޫހުން އަމިއްލަގޮތުން އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް މިކަމުގައި އަޅާފައިވާތީ އެނޫހާ ދެކޮޅަށް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އަދި މި މައްސަލާގައި މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖެ އެމެ.ވީގެ ފަރާތުން ސުލޫކީ އެއްވެސް ކަމެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ. މޯލްޑިވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރިޕޯޓުން އެނގިގެން މިދިޔައީ މިކަމުގައި މީގެ ކުރިން ތައްކުރާރުކޮށް ރާއްޖެ އެމް.ވީން ފާހަކޮށްފައިވާ ފަދައިން "ކޮވިޑް-19އަކީ ރައީސް ޞާލިޙުގެ ކެތްތެރިކަމާއި ޙިކުމަތްތެރިކަން ވަޒަންކޮށްލި ވަރުގަދަ އިމްތިހާނެއް!" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ރާއްޖެ.އެމްވިގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ އެ ރިޕޯޓު ލިޔުނު ރާއްޖެ އެމް.ވީގެ ނޫސްވެރިޔާގެ އަމިއްލައަށް ޑުރާފްޓްކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްކަމެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޖިނާއީ ކުށްތަކުގެ ތަޙުޤީޤުކޮށްދިނުމަށް އެދި ރާއްޖެ އެމް.ވީގެ ފަރާތުން މިމައްސަލަ 01 ޖޫން 2020ގައި ވަނީ މޯލްޑިވެސް ޕޮލިސް ސައިވިސްއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.