އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދިނުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން ނެތް ރަށްރަށުގައި ކޯޓުތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި

  • ހެނދުނު 8:00ން މެންދުރު 2:00ށް ކޯޓުތައް ހުޅުވާ ހިދުމަތް ދެވޭނެ
  • ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަނީ އަންގާފައި
  • އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތަކާއި ކައިވެނި ކޮށްދިނުންފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

ކ. މާލެ | 31 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 04:05 | 7,423

ކުޑަހުވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް؛ ބަލިމަޑުކަން ނެތް ރަށްރަށުގައި ކޯޓުތައް ހުޅުވަން ވަނީ ހުއްދަ ދީފައި - ނާޒުމީ ސައީދު

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ނެތް ރަށްރަށުގައި ކޯޓުތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ޢާއްމުކޮށް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެކަމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އިޢުލާނު ކުރެވުނު ލޮކްޑައުންއަށް މިހާރު ލުއެއް ދީފައިވާތީ އާއި، އަދިވެސް ރަށްރަށުގެ މެދުގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކުރެވިފައި އޮތުމުން، މިބަލި މިހާރު ނެތް ރަށްރަށުގައި މިބަލި ފެތުރިގެން ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ހަނިކަމަށް ފެންނާތީ، އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ޢާއްމު އުޞޫލުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހެނދުނު 8:00ން މެންދުރުފަހު 2:00ށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި ނެތް ރަށްރަށުގެ ކޯޓުތައް ހުޅުވައި ޚިދުމަތް ދެމުން ގެންދެވުމަށެވެ.

ޚިދުމަތް ދިން ނަމަވެސް، މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، އަދި އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ނުވަތަ އޯޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތްތަކާއި ކައިވެނި ކޮށްދިނުންފަދަ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އިސްކަން ދިނުމަށާއި، ކޯޓަށް ޙާޟިރުކޮށްގެން ޝަރީޢަތް ކުރާނަމަ، ކޯޓުގެ އެތެރޭގެ ތޮށްޖެހުން ކުޑަވާނޭ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ހަނދުމަފުޅުކޮށް އަރުވަމެވެ.

ކޯޓުތައް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވަނީ، ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުމަށް ނިންމިކަން ސަރުކާރުން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުދަ ދުވަހު ހަތަރު ގަޑި އިރަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.