އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މަހިންދުރަ ރާޖަޕަކްސަގެ ޚިދުމަތް

ރާޖަޕަކްސަ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ޚިދުމަތް ކުރައްވާތާ 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

  • މަހިންދުރަ ރާޖަޕަކްސަ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ވަޒީރު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި
  • ރާއްޖެއާ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަވާ
  • މަހިންދުރަ ރާޖަޕަކްސައަކީ ޚިދުމަތްތެރި ބޭފުޅެއް

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2020 | ބުދަ 17:29 | 4,746

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަކީ ކާމިޔާބު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމުތަކުން ސިފަކުރޭ - ގޫގުލް

ސްރީލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތާ 50 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އެމަނިކުފާނަށް މަރުޙަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙުގެ މެސެޖުގައި ރާޖަޕަކްސަ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވި ދިގު މުއްދަތުގައި، ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއައި ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް ދެމަހެއްޓުމަށް ކުރެއްވި މަސައްކަތް އުފަލާއި އެކު ބަލައިގަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ. ރައީސް، ރާޖަޕަކްސަ ސިފަ ކުރައްވާފަައި ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ އުޚުއްވަތްތެރި ގުޅުމުގެ 'ޗެމްޕިއަން' ގެ ގޮތުގަ އެވެ.

ޕަރސީ މަހިންދްރަ ރާޖަ ޕަކްސެ ނުވަތަ ޢާންމު ނަމުންނަމަ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލު ކުރައްވާފައިވާ އަދި ނުފޫޒު ގަދަ ސިޔާސީ ވާދަވެރި ޢާއިލާއަކަށް ނިޞްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެމަނިކުފާނު ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުންނެވީ ބައްޕާފުޅު 1967 ވަނަ އަހަރު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެ އަހަރު ބައްޕާފުޅު ނިޞްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެސްއެލްއެފްޕީގައި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. އަދި އެއްވާނެއްގައި ސިޔާސީ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާ ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ ތާޢީދު ހޯއްދަވާ އެޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން 1970 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އެވެ. އޭރު ތަމްސީލު ކުރެއްވީ، އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއް ކަމަށްވާ ބެލިއައްޓާ އެވެ. އޭރު ރާޖަޕަކްސަގެ އުމުފުޅަކީ 24 އަހަރު ކަމުން، އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންނެވީ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އެންމެ ހަނގު މެންބަރަށެވެ.

ރާޖަޕަކްސަގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތްޕުޅަށް ބަލާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެތައް ވުޒާރާއެއްގެ ވަޒީރުކަމާއި، ރައީސްގެ މަޤާމު 3 ދައުރަކަށް ފުރުއްވާފަ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ޒަޢާމަތުގައި ހޯއްދެވި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންނާއި ދެކޮޅަށް އެޤައުމުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ދިގުލީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމެވެ. އަދި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވެފައި އޮތް ސްރީލަންކާ އާރާސްތު ކުރައްވާ، އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައި އޮތް އިޤުތިޞާދު ކޮޅަށް ޖައްސާވާ، ހަޑިވެފައިވާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރައްވާ، ނަޞްލީ ތަފާތު ކުރުން ނައްތާލައްވާ، ހައްޤުތަކުން މަޙުރޫމުވެފައި ތިބި ކުދި ޢާބާދީތަކާއި ގްރޫޕުތަކުގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ.

މިއަދު ސްރީލަންކާއިން ދެކެމުން އަންނަ ޒަމާނީ ތަރައްޤީގެ ބާނީ އަކީ ނުވަތަ މޭސްތިރި އަކީ މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ގޮތުގައި އެޤައުމުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ސިފަކުރެއެވެ. މީގެ 50 އަހަރު ކުރިން ރައްޔިތުންނަށް ޤާނޫނީ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ކުރައްވަން ފެއްޓެވި ރާޖަޕަކްސަ މިހާރު ހުންނެނީ އެ ޤައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަޤާމުގަ އެވެ.

ރާޖަޕަކްސަގެ ޒަޢާމަތުގައި ރާއްޖެއާއެކު ވަރަށް ގާތްގުޅުމެއް ބޭއްވެވި އެވެ. އަދި ރާއްޖެ އެހީއަށް ބޭނުންވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވަރަށް އީޖާބީ ގޮތެއްގައި އެކަންކަން ކޮށްދެއްވި އެވެ. އަދި އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރައްވާ، އެއްބަސްވުން ތަކުގެ ތެރެއިން ދެޤައުމުން އަންނަނީ އެހީތެރިވަމުންނެވެ. ރާއްޖެ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އިޢުލާނު ކުރެވިގެން ދިއުމާއެކު، އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމު ކުރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ސްރީީލަންކާ ހިމެނެއެވެ. އޭރުއްސުރެ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އަޚުވަތްތެރި ގާތް ގުޅުމެއް ވަނީ ދަމަހައްޓާފަ އެވެ. މީގެ އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެއްވި ބޭފުޅަކީ ރާޖަޕަކްސަ އެވެ. ދައުލަތުގެ ވެރިޔާގެ މަޤާމާއި ވަޒީރުގެ މަޤާމު ތަކުގައި ހުންނެވި އިރު، އަދި މިހާރު ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ރާޖަޕަކްސަ ގެންދަވަނީ ރާއްޖެއާއެކު ބަދަހި ގުޅުމެއް ބާއްވަވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.