އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ރައީސް ސާލިހާއި، އަނބިކަނބަލުން

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ހަނދާނެއް- އީދު ސައިފޮދަށް ބަތް ހުރުމުން ލިބިވަޑައިގަތީ ހައިރާންކަމެއް!

  • އެއީ މަޑުމައިތިރި ސާދާ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުއްވާ ދެމަފިރިކަނބަލުންކަން އެންމެން ފާހަގަކުރޭ
  • ޒާތީ ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވޭ
  • ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރެއްވުން މަތިން ހަނދުމަފުޅުވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 24 މެއި 2020 | އާދީއްތަ 18:25 | 56,159

ރައީސް ސޯލިޙުއާއި ފަރސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ "ކޮކާކޯލާ ލޯންގްރަން 2019" ގައި އެކުގައި ނެންގެވި ފޮޓޯއެއް - އިމޭޖަސް.އެމްވީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސާލިހާއި، އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދަކީ މަޑުމައިތިރި ސާދާ ދިރިއުޅުމެއް އުޅުއްވާ ދެމަފިރިކަނބަލުންގެ ގޮތުގައި އެންމެންވެސް ސިފަ ކުރެ އެވެ. ރައީސްކަމުގެ މަޤާމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހުވެސް، ދެކަނބަލުން ފެންނަނީ އާދައިގެ، ހިތްހެޔޮ ދެމަފިރިކަނބަލުންގެ ގޮތުގަ އެވެ. ޒާތީ ދިރިއުޅުއްވުމުގައި ވެސް ރިވެތި ނަމޫނާއެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

މިއަދު ފިތުރު އީދުގެ އުފާ ފާޅު ކުރަމުން ދާއިރު، ރައީސް ސާލިހާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު ވަނީ ރާއްޖެޓީވީ އަށް ދެއްވި ހާއްސަ ބަސްދީގަތުމެއްގައި، ޒާތީ ދިރިއުޅުއްވުމުގެ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަތަކެއް ހިއްސާ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާގެ އުފަންދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއެކު، ކައިވެނިފުޅުގެ ދުރު ހަނދާންތަކެއްގެ ވާހަކަ ހިއްސާ ކުރެއްވި އިރު، އެ ވާހަކަފުޅުން ވެސް ދޭހަވަގެން ދިޔައީ ރައީސް ސާލިޙާއި އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ ލޯތްބާއި ގާތް ގުޅުމެވެ.

އީދުގެ މި އުފާވެރި ވަގުތުގައި އެންމެ ހަނދުމަފުޅުވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވީ ޖަމާއަތުގައި އީދު ނަމާދު ކުރެއްވުމެވެ. އެއަށްފަހު އީދު ސައިފޮދު އަނބިކަނބަލުންގެ ގެއިން ބެއްލެވުމަށް ފަހު މެންދުރުގެ ކެއުމަށް މަންމާފުޅުގެ ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ ވިދާޅުވީ، އީދުގެ ހަނދާންތައް އައު ކުރައްވަމުންނެވެ. މިއަދު ފުރަބަންދުގެ ޙާލަތުގައި ތިއްބަވާއިރު، އެކަންކަން ހަނދުމަފުޅުވާކަން ރައީސް ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ.

ރައީސް ގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ، އާންމުކޮށް އީދުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވަނީ މަންމާފުޅުގެ ގެއަށް ކަމަށާއި، ޚުދު މިއަދުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ފަޅުކަން އިހުސާސްވެ ވަޑައިގެން ކަމަށެވެ. އެކަމާއި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މާޔޫސްވެވަޑައިގެން ކަމަށް މެޑަމް ފަޒްނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އީދު ދުވަހު ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް އަނބިކަނބަލުންގެ ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ވާހަކަ ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން ދެކަނބަލުން އެކުގައި ފާހަގަކުރެއްވި ފުރަތަމަ އީދު ގައި، އީދު ސައިފޮދަށް ވަޑައިގެންނެވި އިރު، އެ ގޭގައި އީދު ކެެއުމަކަށް ބަތް ކައްކާފައި ހުރި ކަމަށެވެ. އެންމެ ތުއްޕުޅު އިރުން ފެށިގެން އީދު ސަޔަށް ރޮށްޓާއި ސައި ބައްލަވައިގެންނެވި އިރު، އޭގެ ބަދަލުގައި އަނބިކަނބަލުން ގޭގައި ބަތް ހުރުމުން ހައިރާންކަމެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އަޅުގަނޑަކީ ހެނދުނު ސައިބޯ މީހެއް، އެކަމަކު އެގޭގައި ހުރީ ކާން ހަދާފައި، ދެން އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނީ، އަޅުގަނޑު ހިތަށް އެރީ ހެނދުނު ހެނދުނާ މީރު ބަތް ކާންވީ ބާއޭ، އެދުވަހު ކުޑަގޮތެއް ހަދާލިން، ދެން އެފަހުން މިހާރު ކޮންމެ އީދެއްގައިވެސް އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ރޮށި،

~ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު

ރާއްޖެޓީވީގެ "ބާޒާރުމަތިން އެކްސްޓްރާ"އަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ދެއްވި އިންޓަރވިއު

ސަމާސާ ރާގުފުޅެއްގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ދުވަހު "ކުޑަ ގޮތެއް" ހެއްދެވުމަށް ފަހު ސުފުރާމަތިން ފައިބައިވަޑައިގަތީ ކަމަށެވެ. އެ ހަނދާން އައު ކުރައްވަމުން މެޑަމް ފަޒްނާ ވެސް ވިދާޅުވީ، އެ ދުވަހު އެކަމަނާއަށް ވެސް ރައީސްގެ އެ ހައިރާންކުރުވަނިވި ހަރަކާތް ފާހަގަ ކުރެއްވުނު ކަމަށެވެ.

މި ވާހަކަފުޅު ތަކުގެ ތެރެއިން ރައީސް ވަނީ ކުޑައިރު އަމިއްލަ ރަށް ޅ. ހިންނަވަރުގައި އުޅުއްވި ހަނދާންވެސް އައު ކުރައްވާފަ އެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، ހެނދުނު މަގުމައްޗަށް ނުކުމެ ކުޅުއްވަން އުޅުއްވުމާއި، ރަށްފުށުގެ އުފާވެރި ދިރިއުޅުން ހަނދުމަފުޅުވާ ކަމަށެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ލޮކްޑައުންއެއްގައި ތިއްބަވާއިރު، ކުރީގެ ހަނދާންތައް އައު ކުރުމާއި، ކުރީގެ ފޮޓޯތައް ބެލުމަކީ އެންމެންނަށް ވެސް ކުރެވޭ ކަމެއްކަން ރައީސްގެ މި ވާހަކަފުޅާއި ގުޅިގެން މެޑަމް ފަޒްނާ ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، އީދުގެ ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާދީއާއެކު ވެސް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންގެ ދެއްވި މެސެޖަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގޭގައި މަޑު ކުރުމެވެ. ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފައާއި އިރުޝާދަށް ބޯލެނބުމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ، އާއިލާއާއެކު އީދު ފާހަގަ ނުކުރެވުމުން އެމަނިކުފާނުވެސް ހިތާމަ ކުރެއްވި ނަމަވެސް ކޮންމެ ކަމެއްގެ ފަހަތުގައިވެސް ސަބަބެއް އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.