ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ފަސޭހައިން ބަކްލާވާ ތައްޔާރުކޮށްލަމާ!
 
މިއީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ޑިޒާޓެއް!
ކ. މާލެ |
ބަކްލާވާ އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލްވަމުން އަންނަ ޑިޒާޓެއް
ގޫގުލް

ތުރުކީގެ އޮޓޮމަން އެމްޕަޔަރުގެ އުފެއްދުމެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ މި ޑިޒާޓު ވަނީ މިފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް މަގުބޫލުކަން ހޯދާފަ އެވެ. މިގޮތުން ދިވެހި ބޭކަރީތަކުން ދަނީ މިޑިޒާޓުގެ އެކި ވައްތަރުތައް ތައާރަފު ކުރަމުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އޮރެންޖު، ޗޮކްލެޓް އަދި ހެޒަލް ނަޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުުރާ ބަކްލާވާ ހިމެނެއެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް އެންމެ މަގުބޫލީ ކްލެސިކް ޕިސްޓާޝިއޯ ބަކްލާވާއޭ ބުނުމުން ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

ފުށްގަނޑަށް ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • 1 ބިސް
 • 1/4 ޖޯޑު ތެޔޮ
 • 3/4 ޖޯޑު ދިޔާ ކިރު
 • 1 ސައިސަމްސާ ލޮނު
 • 3 ޖޯޑު ފުށް
 • 2 ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރު

ފިލިންގއަށް ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • 4 ޖޯޑު ހަކުރު
 • 2 ޖޯޑާއި ބައި ފެން
 • 1 ސަމްސާ ލުނބޯ ހުތް
 • 1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި ފޮނިތޮށި
 • 150 ގުރާމް ބަޓަރު (ދިޔާކޮށްފައި)
 • 2 ޖޯޑު ކޯންސްޓާރޗް އަދި ބައި ޖޯޑު ފުށް އެއްކޮށްފައި
 • 1 ޖޯޑު ހިމުން ކުރި ޕިސްޓާޝިއޯ، ވޯލްނަޓް، ޕެކާން އަދި އަލްމަނޑު އެއްކޮށްފައި

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ 1 ޖޯޑާއި 1/2 ޖޯޑު ފެން ކައްކާށެވެ. ކެކެން ފެށުމުން ހަކުރުކޮޅު އަޅާލާފައި ހާވާލާށެވެ. ކެކެން ފެށުމުން ލުނބޯ ހުތްކޮޅަކާއި، ފޮނިތޮށިކޮޅެއް އެއްކޮށްލާފައި 8 މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާލާށެވެ.

ފުށްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އެއްކޮށްލާފައި ތައްޓެއްގައި މޮޑެލާށެވެ. އެއްވުމުން މާ ހިކިއްޔާ ފެންފޮދެއް އެޅިދާނެއެވެ. ދެން ކަރުދާހެއްހާ ތުނިކޮށް ބައި ބަޔަށް ދަމާލާށެވެ. ފުށްގަނޑު ގޭގައި ނުހަދާ ފިހާރައިން ގަނެފައި ހުރި ފިލޯ ޕޭސްޓްރީ ޝީޓުވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ބޮޑު ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުކޮޅެއް ހާކާލުމަށް ފަހު ޓްރޭގެ ސައިޒަށް ޝީޓުތައް ކަފާފައި އަތުރަން ފަށާށެވެ. ފަހަރަކު ޝީޓެއްގެ ދޭތެރޭގައި ދިޔާކުރި ބަޓަރުކޮޅުން އެތިކޮޅެއް ހާކާލައި، ކޯންސްޓާޗް މިކްސް އިން އެތިކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ.

މިގޮތައް ލޭޔަރު ކުރަމުން ކުރަމުންގޮސް ޓްރޭގެ މެދެއްހާ ބޯމިނަށް އެރުމުން އެއްކޮށްފައި ހުރި ނަޓުކޮޅު އަޅާފައި ފަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އަނެއްކާވެސް ލޭޔަރުކުރަމުންދާށެވެ.

އެއްކޮށް ޓްރޭ ފުރުމުން ބޭނުންވާ ސައިޒަކަށް ބަކްލާވާ ތައް ކޮށާލާށެވެ (ޓްރޭގައި ބަހައްޓައިގެން). ދެން 40 - 45 މިނެޓު ވަންދެން 150 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި ފިހެލާށެވެ.

ފިހެވުމުން ކުރިން ތައްޔާރުކުރި ހަކުރު ފަނި އޭގެ މައްޗަށްއަޅާފައި 8 ގަޑިއިރު ފިނިކޮށްލާށެވެ. ބޭނުމިއްޔާ ޓޮޕިންގަކަށް ހިމުން ކުރި ޕިސްޓާޝިއޯ އެޅިދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved