ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗިޕްސްމޯ އައިސް-ކްރީމް
 
މިއީ ތަޖުރިބާ ކޮށްލަން ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެއް!
ކ. މާލެ |
އައިސް-ކްރީމް. މިއީ ފުޑް52ގެ ފޮޓޯއެއް.
ގޫގުލް

މި ފުރަބަންދުގައި ބާޒާރުކުރުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު ގޭގައި އައިސް-ކްރީމް ތައްޔާރުކޮށްލުމަކީ މާއުނދަގޫ ކަމެއްނޫނެވެ. އެގޮތުން މި ރެސިޕީ އަކީ ފަސޭހައިން ލިބޭ، ނޫނީ ގޭގައި ހުރި އެއްޗެހިންވެސް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ރެސިޕީއެއް! މިއީ ތަޖުރިބާ ކޮށްލަން ވަރަށް ކަމުދާނެ ރެސިޕީއެއް!

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

  • 1 ދަޅު ގެރިކިރު
  • 4 ސަމްސާ ހަކުރު
  • 2 ޖޯޑު ހެވީ ކްރީމް (ފިނިކޮށް)
  • 1 ސަމްސާ ވެނީލާ އެސެންސް
  • 1 ސައި ސަމުސާ ކަޅު ކޮފީ (ފިނިކޮށް، ބޭނުމިއްޔާ ނޭޅިއަސް ރަނގަޅުވާނެ)
  • 15 ބޮޑެތި ޗިޕްސްމޯ ބިސްކޯދު (ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ އުރަ)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ބިސްކޯދު ކޮޅު ބްލެންޑަރެއްގައި ހިމުންކޮށްލާށެވެ.

ދެން ހޭންޑް މިކްސަރެއްގައި ފިނިކޮށް ހުރި ހެވީ ކްރީމްކޮޅާއި އެސެންސުކޮޅު ވިޕް ކުރާށެވެ.

ސޮފްޓްކޮށް ވިޕްވުމުން ގެރިކިރާއި ހަކުރު އަޅާފައި އެންމެ މަޑު ސްޕީޑްގައި އެއްވެލަން ދެން ގިރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ހޭންޑް މިކްސަރު ބަހައްޓާފައި ބިސްކޯދުކޮޅާއި ކޮފީފޮދު އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

މި މިކްސްޗަރު ހުސްކުރި އައިސްކްރީމް ކޮންޓެއިނަރެއް ނޫނީ ދަގަނޑު ބައުލްއެއްގައި ގަނޑުކުރާ ބައިގައި 8 ގަޑިއިރު ވެލަންދެން ފިނިކުރާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved