ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ކުޅުންތެރިންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ދޭން ބައެއް ކޯޗުން ގޮވާލައިފި

  • ކުޅުންތެރިންނަށް ދެމުން އައި އެލަވަންސް މިހާރު ދެމުން ނުދާ ކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައި
  • ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ނުދެނީ ފަރިތަ ނުކުރާ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ

ކ. މާލެ | 6 މެއި 2020 | ބުދަ 12:11 | 1,997

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ފަރިތަ ކުރަނިކޮށް - އެފްއޭއެމް

ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެމުން އައި އެލަވަންސް މެދުކަނޑާނުލައި ދިނުމަށް ފުޓްބޯޅަ ބައެއް ކޯޗުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް19) އާ ގުޅިގެން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެމުން އައި އެލަވަންސް މިހާރު ދެމުން ނުދާ ކަމަށް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ. ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޓީމުގެ 328 ކުޅުންތެރިންނަށް، ކޮންމެ މަހަކު 1.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އަންހެން އަދި ފިރެހެން ކުޅުންތެރިން ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ކޮންމެ މަހަކު 5،000 ރުފިޔާ ދެމުންދާއިރު، އެއީ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރައެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ކުޅުންތެރިން ގައުމީ ޓީމަށް އެރުމާއެކު، ކުޅުންތެރިންގެ ހާޒިރީއާއި ފަރިތަކުރުންތައް ދާ ގޮތަށް ބެލުމަށް ފަހު ދެވޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން މި ދުވަސްވަރު ފަރިތަނުކުރާތީ އެލަވަންސް ނުދޭ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއާއެކު ބައެއް ކޯޗުން އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ.

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނީ ކުޅިވަރު ދެމެހެއްޓުމުގައި ކުޅުންތެރިންނަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފަރާތް ކަމަށާއި ކުޅުންތެރިން ނެތި ކުޅިވަރުގެ އެއްވެސް މަގާމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިންގެ ހައްގުގައި އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން އުފެދިގެން އަންނަ ކްލަބްތަކާއި، ޖަމްއިއްޔާތަކުންނާއި، ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާއިން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ނިޒާމް ބުންޏެވެ.

ނިޒާމް އިތުރަށް ބުނީ މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ނުދެވޭ ސަބަބަކީ ފަރިތަ ނުކުރެވުން ކަމުގައިވާނަމަ، އޭގެ ސަބަބުވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ނުބުނަން ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާނަމަ އެލަވަންސް ދޭން ޖެހޭނެއެކޭ. ވިސްނަންވީ ކީއްވެތޯ ޕްރެކްޓިސް ނުކުރަނީ. ވަޒީފާއަށް ނުގޮސް ގޭގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭން ސަރުކާރުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަންގާ ފަދައިން މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ދިނުން މުހިންމު.

~ މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)

މީގެ ކުރިން ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބު، ކްލަބު ވެލެންސިއާ އަދި ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓްސްއަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދިން ސަބާހް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ސޮބާ) ބުނީ ފަރިތަ ނުކުރާތީ އެލަވަންސް ނުދިނުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަމަވެސް، ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އެލަވަންސެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަކީ އިތުރު އެހެން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް، ހުސްއެކަނި ކުޅިވަރުން ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ދިރިއުޅޭ ބައެއް ކަމަށާއި، މި ކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައި އެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެއްޗެއް ދެވެން ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވުމަކީ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެވޭ ނޭދެވޭ މެސެޖެއް ކަމަށެވެ.

ގޭގައި ބަސް އަހައިގެން ތިބެން ބުނީމާ ކުޅުންތެރިންވެސް ތިބޭނީ ގޭގައި ބަސް އަހައިގެން. އެ ކުދިން ކައިރީ މާދަމާ ޕްރެކްޓިހަށް ނުކުންނަން ބުންޏަސް ދާނެ ގަޑިއަށް. އެ ކުޅުންތެރިން އަބަދުވެސް ތިބޭނީ ތައްޔާރަށް، އީދެއް ހައްޖެއް ރޯދައެއް އެ ކުޅުންތެރިންނަކަށް ނޯވޭ. ކުޅުންތެރިންގެ އިހުސާސްތަކާއި ކުޅުންތެރިންގެ ދިރިއުޅުން ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ނުވިސްނޭ.

~ ސޮބާހް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް (ސޮބާ)

ކުޅުންތެރިންނަށް އެލަވަންސް ނުދޭ މައްސަލައިގައި ބައެއް ކޯޗުން އަޑު އުފުލުއިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. އެގޮތުން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން 2019/2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަންގެ ބާކީބައި ކެންސަލް ކުރިއިރު، އެހެން ހުރިހާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަނަކުން ވަނީ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ގައުމީ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.