ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2020 | ހޯމަ 11:47
ޗިކަން ޓިއްކާ ޕިއްޒާ
ޗިކަން ޓިއްކާ ޕިއްޒާ
ޒުނާނާ ޒާލިފް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޗިކަން ޓިއްކާ ޕިއްޒާ
 
ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ޗިކަން ޕިއްޒާގެ މި ރެސިޕީ އަކީ ތައްޔާރު ކޮށްލަން ފަސޭހަ، މީރު ރެސިޕީއެކެވެ

ޕިއްޒާއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މަގުބޫލު ޑިޝްއެކެެވެ. މިއީ ތަފާތު، މީރު ޕިއްޒާއެއް ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ ރެސިޕީއެކެވެ.

ފުށްގަނޑު ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 1 ޖޯޑު ފެން (ތާފަނާ)
 • 1 ސަމުސާ ހަކުރު
 • 1 ސަމުސާ އެކްޓިވް ޑްރައި ޔީސްޓް
 • 1 ސަމުސާ ޒައިތޫނި ތެޔޮ
 • 2 ޖޯޑު ފުށް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ލޮނު

ޗިކަން ޓިއްކާ ހަދަން ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • 1/4 ބޯންލެސް ކުކުޅު ޕެކެޓް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ޓޮމާޓޯ (ޕޭސްޓަކަށް މުގުރާލާފައި/ޕަލްސްކޮށްފައި)
 • 1/2 އިންޗި އިނގުރުކޮޅެށް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 3 ލޮނުމެދު (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ބޮޑު ފިޔާ (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ކެޕްސިކަމް (ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1/4 ޖޯޑު ޔޯގަޓް
 • 2 ސައި ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ
 • ލޮނާއި އަސޭމިރުސް (ރަހަލާވަރަށް)
 • 1 ސައި ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ
 • މޮޒަރެއްލާ ނޫނީ ޗެޑަރ ޗީޒް (ގާނާފައި)

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުށްގަނޑު ތައްޔާރު ކޮށްލުމަށް ފެން، ހަކުރު އަދި ޔީސްޓް ތައްޓެއްގައި އެއްކޮއްލުމަށްފަހު، 5 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ (ފޮނުއަރަންދެން).

އެއަށްފަހު ތެޔޮކޮޅު އެޅުމަށްފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށާއި ލޮނުކޮޅު އެއްކޮށްލާފައި މޮޑެލާށެވެ. ފުށްގަނޑު މާ ދިޔާވެއްޖެނަމަ 1/2 ޖޯޑު ފުށް އިތުރު ކޮށްލާށެވެ.

ދެން މަސްގަނޑު ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ކޮށާފައިހުރި ކުކުޅުކޮޅު، ޔޯގަޓް، ލޮނުކޮޅެއް އަދި 1 ސައި ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ އެއްކޮށްލާފައި ޒައިތޫނި ތެޔޮކޮޅެއްގައި ފިހެލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބާކީހުރި ގަރަމް މަސާލާކޮޅު, ޕެޕްރިކާ އަދި ހުރިހާ ތަރުކާރީކޮޅެއް ތެޔޮކޮޅެއްގައި މީރުކޮށްލާށެވެ.

ދެން ޕަލްސްކޮށްފައި ހުރި ޓޮމާޓޯ އެއްކޮށްލާފައި 1 މިނެޓް ވަނަދެން ކައްކާލާށެވެ. މިހިސާބުން ކުރިން ފިހުނު ކުކުޅުކޮޅު އެއްކޮށްލާފައި ހާވާލާށެވެ.

ފުށްގަނޑު ދަމާލާފައި ޓްރޭއެގައި ފަތުރާލާށެވެ. ޗިކަން ޓިއްކާކޮޅު ފުށްގަނޑު މަތީގައި ފަތުރާލުމަށްފަހު މައްޗަށް ޗީޒް އަޅާފައި ފުށްގަނޑު ފިހެވި، ޗީޒްކޮޅު ދިޔާވެލަންދެން 120 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަވަނެއްގައި ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
10%
67%
14%
5%
5%
0%
ކޮމެންޓް