ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 14:06
ސަލާމީ އެންޑް ޗީޒް ފްރިޓާޓާ
ސަލާމީ އެންޑް ޗީޒް ފްރިޓާޓާ
ޒުނާނާ ޒާލިފް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ސަލާމީ އެންޑް ޗީޒް ފްރިޓާޓާ
 
ތައްޔާރުކޮށްލަން ފަސޭހަ، މީރު ޑިޝްއެއް

މިއީ ރޯދަމަހު ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ޑިޝްއެއް.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 • 1 ދަޅު ސަލާމީ (ހަތަރެސްކަނަށް ހުންނަ)
 • 1 ކުޑަ ފިޔާ
 • 3 ލޮނުމެދު
 • 4 ހިކަނދިފަތް
 • ބޮޑު މިރުސް (ރަތް)
 • ގިތެޔޮ މިރުސް (ބޭނުންވާ ވަރަކަށް)
 • 1 ކެޕްސިކަމް
 • 4 ބިސް
 • 1 ކުޑަ ދަޅު ޗީޒް (ގާނާފައި)
 • 1/3 ޖޯޑު ހަނޑޫ (ކައްކާފައި، ބޭނުމިއްޔާ ނޫޑްލްސް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ)
 • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
 • އަސޭމިރުސް (ރަހަލާ ވަރަށް)
 • 1/2 ސައި ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ތަރުކާރީކޮޅު ހިމުންކޮށް ކޮށާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮ ކޮޅެއްގައި މީރުކޮށްލާށެވެ.

ތައްޓަކަށް ބިސް ތަޅާފައި ބަތް، މީރުކުރި ތަރުކާރީކޮޅު، ލޮނު، ޕެޕްރިކާ، ޗީޒް އަދި އަސޭމިރުސް އެއްކޮށްލާފައި ގިރާލާށެވެ.

ދެން ސަލާމީ 1/2 އިންޗި ބޯމިނަށް ދިގަށް ސްލައިސް ކޮށްފައި މެދުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގޮޅިއެއް ކަފާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުޑަ ތެޔޮ ކޮޅެއްގައި ރޯފިލަންދެން ތެލުލާށެވެ. ފިހެވެން ފެށުމުން ގިރާފައި ހުރި ބިސް މިކްސްޗަރއިން ސަލާމީ ފޮތިތަކުގެ މެދުގައި އިން ހުސް ޖާގަ ފުރާލާށެވެ. ދެފުށް ފިހެވުމުން މި ޑިޝް މިހިރީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް