raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޓޫނާ ބްރެޑް ރޯލްސް
 
ރޯދަ ވިއްލާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކޮށްލަން ވަރަށް އަވަސް ރެސިޕީއެއް
 
މިއީ ގޭގައި ހުރި ތަކެތިން ހެދޭނެ ފަސޭހަ ރެސިޕީއެއް
ޒުނާނާ ޒާލިފް
13,169
ކ. މާލެ |
28 އޭޕްރިލް 2020 | އަންގާރަ 14:54
ޓޫނާ ބްރެޑް ރޯލްސް
ޒުނާނާ ޒާލިފް

މިފަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް މި ދިމާވީ ގިނަ ޞަރަޙައްދުތަކަކައް ފުރަބަންދު ދުވަސްވަރަކާއެވެ. މިދުވަސްވަރު ބޭނުންވާނީ ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތި ނޫނީ ގޭގައި ހުރި އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްލައިގެން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭނެ ރެސިޕީ އެކެވެ. މި ރެސިޕީއަށް އަމިއްލައަށް ލޯފް ޕޭނެއްގައި ޕާނެއް ފިހެލުމުން ބޭނުން ބޯމިނަކަށް ކަފާލެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަވަހަށް ހަދާލަން ބޭނުންވާނަމަ ބޭކަރީއަކުން ޕާނެއް ގަނެލައިގެން މި ރެސިޕީ ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެއެވެ.

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 • 1 ޕާން، ފޮތިތައް ތުނިކޮށް ދަމާލާފައި (ދަމަން އެންމެ ފަސޭހައީ އެންޒީ އަދި އެލްސިއޯން ޕާން)
 • މާޖިރިން ދަޅެއް
 • 1 ދަޅު ތެޔޮމަސް
 • ގިތެޔޮ މިރުހެއް (ކުޅިކުރަން ބޭނުން ނަމަ ގިނައިން)
 • 2 ލޮނުމެދު
 • 1 ކުޑަ ފިޔާ
 • 5 ހިކަނދި ފަތް
 • ½ ކެރެޓް
 • 2 ސަމްސާ ބޭކްޑް ބީންސް
 • ރަހަލާވަރަށް ލޮނު، އަސޭމިރުސް
 • 1 ސައިސަމްސާ މަސްޓަޑް (ބޭނުމިއަޔާ ނޭޅިޔަސް ރަނގަޅުވާނެ)
 • 1 ސައިސަމްސާ ސޯޔާ ސޯސް
 • 1 ސައިސަމްސާ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
 • ކުޑަ ދިރި ކޮޅެއް
 • 1 ބިސް

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ދަމާފައި ހުރި ޕާންފޮތި ތަކުގައި ތުނިކޮށް މާޖިރިންކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ.

ފިޔާ، މިރުސް، ހިކަނދިފަތް އަދި ލޮނުމެދު ކޮޅު ހިމުންކޮށް ކޮށާލާށެވެ.

ދެން ތެއްޔަކަށް މަސްދަޅުގައި ހުރި ތެޔޮ އަޅާފައި، ތަރުކާރީކޮޅު މީރުކޮށްލާށެވެ. ތަރުކާރީކޮޅު މީރުވުމުން ދަޅުގައި ހުރި މަސް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހާވާލާށެވެ.

ދެން ކެރެޓު ހިމުންކޮށް ގާނާފައި ބޭކްޑް ބީންސްއާއެކު ތެއްޔަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

ކެރެޓުކޮޅު އެއްވުމުން މަސްޓަޑް، ޕޭސްޓް އަދި ސޯސް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން ލޮނާއި, ދިރި އަދި އަސޭމިރުސް އެއްކޮށްލާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

މަސްގަނޑު ނިމުމުން، ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ޕާން ފޮތި ތަކުގެ އެއްފަރާތަށް ރޮނގެއްހެން ފަތުރާލާފައި، ޕާންފޮތި އޮޅާލާށެވެ.

ފިހަންވީމައި ބިހުގެ ގޮބޮޅިބައި ވަކިކޮށް، ގިރާލާފައި ޕާން ރޯލް ތަކު މަތީގައި ހާކާފައި، ރޯލްތަށް ޓޯސްޓް ވެލަންދެން އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
75%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް