ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 14:53
ކުރުދީންގެ ދިދަ އާ އިރާގުގެ ގައުމީ ދިދަ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއްގައި ނަގަނީ
ކުރުދީންގެ ދިދަ އާ އިރާގުގެ ގައުމީ ދިދަ އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ އިމާރާތެއްގައި ނަގަނީ
އޭއެފްޕީ
ކުރުދީ ދިދަ ނުނެގުން
ކުރުދީންގެ ދިދަ ނެގުން އިރާގު ޤާނޫނުހަދާ މަޖްލީހުން މަނާކޮށްފި
 
ކުރުދީން ބޭނުންވަނީ ވަކި ދައުލަތެއްވެސް އުފައްދަން
 
ގަނޫނުހަދާ މަޖްލީހުގެ ނިންމުން ކުރުދީން ބަލައެއް ނުގަނޭ

އިރާގުގެ ކިރްކުކްގައި އެގައުމުގެ ކުރުދީ ދަރިކޮޅުގެ މީހުން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ކުރުދީންގެ ދިދަ އާންމުތަންތާގައި ނެގުން ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

 

ކިރްކުކްގައި ކުރުދީންގެ ވަކި ދިދައެއް ނެގުމަށް ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅި މައްސަލައަކަށް ބަހުސް ކުރުމަށްފަހު މެންބަރުން ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

 

އެގޮތުން ކިރްކޫކުގައި ހުންނަ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި އާންމުންގެ އިމާރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް މުއައްސަސާތަކުގައި ކުރުދީންގެ ދިދަ ނެގުމަށް ޤާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުން ވަނީ ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

 

އިރާގުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގެ 186 މެންބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ހުރިހަ މެންބަރުންވެސް އިއްތިފާގުވީ ކިރްކުކްގައި އިރާގުގެ ގައުމީދިދަ ނެގުމަށެވެ. ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގެ މި ޖަލްސާގައި 186 މެންބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިޔަސް އިރާގުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލިސް އެކުލިވެގެން ވަނީ 328 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

 

ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގެ މި ނިންމުމާއި ގުލޭގޮތުން ކިރްކުކް ޕްރޮވިންސްގެ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ހަސަން ތުރާން ވިދާޅުވީ، ވޯޓްގެ ކުރިން ކުރުދީން ތަމްސީލުކުރާ ސިޔާސީ ފަރާތްތައް ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވެ ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

 

މިހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ކިރްކުކް ޕްރިވިންސްގެ ކައުންސިލް ވަނީ ކުރުދީން ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް އާންމުތަންތާގައި އިރާގުގެ ގައުމީ ދިދައާއެކު ކުރުދީންގެ ދިދަ ނެގުމަށް ނިންމާ އެކަން ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

 

ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުން ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިންމިޔަސް ކޭޕީސީގައި ހިމެނޭ އަރަބި އަދި ކުރުދީންގެ މެންބަރުން ވަނީ އެ ނިންމުން ބަލައިނުގަންނާނެ ކަން އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

 

ކުރުދީންގެ ދިދައިގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ޤާއިމް ކުރުމަށް، ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓަކަށް ދިޔުމަށް ކޭ.އާރ.ޖީ ލީޑަރު މައްސޫދު ބަރްޒާނީ ގޮވާލެއްވި ހިސާބުންނެވެ

 

ކުރުދީންގެ ޚަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ރުދާވްގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކޭޕީސީގެ މެންބަރުން، ކިރްކުކް އަކީ މިނިވަންތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް