ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2017 | އާދީއްތަ 00:55
ޑރ ޖަމީލް: މަޤާމުން ބޭރުކުރެއްވީ މަޖިލީހުން
ޑރ ޖަމީލް: މަޤާމުން ބޭރުކުރެއްވީ މަޖިލީހުން
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ޑރ ޖަމީލްގެ ޓްވީޓް
ރިޝްވަތު ދިންކަމަށް އިއުތިރާފްވި މެމްބަރުގެ މައްސަލަ ނުބެލޭ، ޤާސިމްގެ ތަހުގީގަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް:ޑރ ޖަމީލް
މެމްބަރުންނަށް ފައިސާ ބެއްސެވި ކަމަށް އިއުތިރާފުވި މެމްބަރަކީ މުހައްމަދު އިސްމާއީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ރިޝްވަތު ދިންކަމަށް އިއުތިރާފްވި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ނުބެލޭ ކަމަށާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ތަހުގީގަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު އެމްޔޫއޯގެ ލީޑަރކަންވެސް ކުރައްވާ ޑރ ޖަމީލް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ރިޝްވަތު ދިންކަމަށް މެންބަރުން އިއުތިރާފްވި. ނުބެލޭ. އޮނަރަބްލް ޤާސިމްގެ ތަހުގީގަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމެއް،" ކަމަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އިދާރާ ޓެގް ކުރައްވާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ނައިބު ރައީސް ޑރ. ޖަމީލް ކުރައްވާފައިވާ މި ޓްވީޓް ކުރައްވާފައި މިވަނީ ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަދި މާމިނގިލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރު ކުރަމުން ދަނީ ރިޝްވަތު ދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށެވެ. 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައި އޮތް ޖަލްސާއެއްގައި ޤާސިމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީންނާއި އެމްޑީޕީން ވަކިވެގެންގޮސް ޕީޕީއެމާއި ގުޅިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން އަލުން އަނބުރާ އެޕާޓީތަކާއި ގުޅުމުން ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެހުނީ ކަމަށެވެ. އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ދިޔަ މެންބަރުން އަނބުރާ އެޕާޓީއަށް އަތުވެއްޖެނަމަ ދެވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

ޤާސިމް މިވާހަކަތައް ދެއްކެވީ މުޅި ރާއްޖެއަށް ފެންނަ ގޮތައް ލައިވް ކުރަމުންދިޔަ ޖަލްސާއެއްގައެވެ.

ޑރ ޖަމީލް އިޝާރާތް ކުރައްވާފައިވާ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރިޝްވަތުގެ ވާހަކަ މެންބަރުންނަށް ނުދެއްކެވޭނެ ކަމަށާއި އެފައިސާ ގޯނިގޯންޏަށް އަޅައިގެން މެންބަރުންގެ ގާތަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެމެންބަރު ކަމަށެވެ.

މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލްވެސް އެވާހަކަ މަޖިލީހުގައި ދެއްކެވި ޖަލްސާއަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެންނަ ގޮތަށް ލައިވް ކުރަމުންދިޔަ ޖަލްސާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް