ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2017 | ހޮނިހިރު 20:39
ހުއިފި ލަނޑާ އާލާ ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ލޯން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި
ހުއިފި ލަނޑާ އާލާ ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ ލޯން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައި
ގޫގުލް
ފިޝަރީޒުން ލޯން ދޫކުރުން
ހުއިފި ލަނޑާ އާލާ ކުރުމަށް އިސްދޫ މީހުންނަށް ލޯނު ދޫކުރަނީ
މިމަހު 10ގެ ކުރިން ލޯނަށް އެދެން ޖެހޭ
މި ލޯން ދޫކުރަނީ 50 މީހަކަށް

ހުއިފިލަނޑާ އާލާކުރުމަށްޓަކައި ލ އިސްދޫގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ލޯނަށް އެދުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއިން ހުޅުވާލާފައިވާ މި ލޯން 50 ފަރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިލޯން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ލ އިސްދޫގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށެވެ.

މިލޯނުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުމްލަ 50 ހާސް ރުފިޔާއަށްވާ ތަކެތި ކަމަށާއި މިލޯނު ދޫކުރެވޭނީ 6 ޕަސެންޓުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގިނަވެގެން 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާ ޚަލާސް ކުރަން ޖެހޭ މިލޯނަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑެއްގެ ގޮތުގައި އެއް އަހަރު ދިނުމަށްވެސް ވަނީ އެމިނިސްޓްރީން ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް