ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 22:47
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް
މުހައްމަދު ފަޒީން
އިދިކޮޅު އިއްތިޙާދު
ރައީސް ޔާމީންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަން ޖެހުނަސް ނަގާނަން: ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް
ރައީސްގެ މަޤާމަކީ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ފާހަގަކުރި
ބަންޑާރަ ނައިބާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ލާނެކަން ހާމަކުރި

ޤައުމު އިސްލާހު ކުރުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަންޖެހިއްޖެ ނަމަ، ފަސްޖެހުމެއް ނެތި އެކަންވެސް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރުގެ މަޤާމުވެސް ފުރުއްވާ ރިޔާޒް ވިދާޅުވީ، ޤައުމު ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް، ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތް ކަމަށާ، ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާ މަޤާމުން ދުރުކުރަން ޖެހުނަސް، އެކަމާވެސް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

"ޤައުމު ހަމަމަގަށް އެޅެން އަންނަނީ އެކިއެކި ކޮމިޝަން ތަކުގައި ތިބި ބޭފުޅުން ބަދަލުކޮށްގެން ކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަންކަން ކުރަން އަޅުގަނޑު ހަމަ ގައިމުވެސް މިހިރީ ތައްޔާރަށް، އެކަމަށް ވަކާލާތު ވެސް ކުރާނަން. ވަކި މީހަކަށް ބެލުމެއް ނެތް. އެއީ އަދި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އިމްޕީޗްމަންޓަކާ ހަމައަށް ދާންޖެހުނަސް، އަޅުގަނޑުގެ ނެތް ހަމަ އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް. ހަމަ އެއަށް ބަހުސް ކުރަންވީ، ބަހުސް ކޮށްގެން، ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާވެސް މަޤާމުން ދުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމުގަ ވަންޏާ އެކަން ކުރަންވީ. ނުކުރަންވީ ސަބަބެއް ނެތް،" ރިޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައީސްކަމުގެ މަގާމަކީ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި، އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ ނުކުރެވޭ ނަމަ، ރައްޔިތުން އެކަން ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަންވީ ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާއަކީ ރަސްކަލެއް ނޫނޭ އެނގޭތޯ. އެއީ ވަޒީފާއެކޭ ހަވާލުކޮށްފަ އޮތް. އެއީ ވަޒީފާއެއް. ރައްޔިތުން ހަވާލުކޮށްފަ އޮތް މަސްއޫލިއްޔަތެއް އެމަނިކުފާނު އެ އަދާ ކުރައްވަނީ. އެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ޚިލާފަށް ކަން ކުރައްވަ ކަމަށްވާންޏާ، އެވާހަކަ ދައްކާނެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ޢަބްދުﷲ މަސީޙު މުޙައްމަދާއި، އެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް، މުސާ މަނިކުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ، ބައެއް ވަޒީރުންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަތައްވެސް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެގޮތުން، ބަންޑާރަ ނައިބާއި، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
- ކޮމެންޓް
30 މާރޗް 2017 | ބުރާސްފަތި 19:45
!ހމޒ ރައްޔިތުން
މަޝްވަރާކުރުމަށްވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާކަމަށް! ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން އެފުރުޞަތު ހަނިކުރާނެކަމަށްސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފިކުރުތަކުގެ މީހުން އެއްބައިވެގެން އުޅެނީ ސަރުކާރުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރެގެންނޫންކަމަށާ! ހަމައެކަނި މި ވެރިކަމުގެ މައްޗަށް އޮތް ޙަސަދައިގެ ސަބަބުން! ސަރުކާރުން ގޯހުން ކަމެއް ކުރައްވާނަމަ އެކަން ހާމަކުރުމުން އެކަންކަން ރަގަޅުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށާއި މިހާތަނަށްވެސް ސަރުކާރުން ކަންކަން ކުރައްވާފައިވާނީ އެ ގޮތަށް! އަސާސާކީ މިވެރިކަމުގެ މައްޗަށް އޮތް ހަސަދަވެރިކަން! މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދެވުމަށް އަދި އިދިކޮޅު ފަރާތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާނަމަ ސަރުކާރުން ހައްދަވާ ގޯސްތައް ބުނެދީ؟؟؟