ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19: 4 ރިސޯޓަކާއި 15 ސަފާރީއެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

  • އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ ރިސޯޓާއި ސަފާރީން އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފުރުމަށްފަހު 14 ދުވަސް ވާންޖެހޭނެކަމަށް

ކ. މާލެ | 5 އޭޕްރިލް 2020 | އާދީއްތަ 23:05 | 10,681

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއް - ކާޕޭޑީއެމްބީޗްރިސޯޓް.ކޮމް

އާދިއްތަ ދުވަހު 4 ރިސޯޓަކާއި 15 ސަފާރީއެއްގައި ތިބި މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓާސްފޯހުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެގޮތުން މުވައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ރިސޯޓުތަކަކީ މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް، ބްރެނިއާ ކޮއްޓެފަރު، ރަހާ ރިސޯޓް އަދި ފޯ ސީޒަން ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް އެވެ. ސަފާރީތަކަކީ ސްޓެއްލާ 2، ހަމަތި، ކޯންޓެ މެކްސް، އޯވަރ ރީފް، ސީ ކޮރަލް ވޮޔޭޖްސް މޯލްޑިވްސް، މެޖިކް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް، ތިއާ ސަފާރީ، އައްސިދަ ސަފާރީ، ލިއޯ، ނޯއާ ސަފާރީ، ސްޓެއްލާ 1، އެންޒިސް ފެސިލިޓީ، ސޮލެއިލް 1، ޕްރިންސިސް ނޫރް އަދި މޯލްޑިވްސް މޮޒާކީ އެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން އެތަންތަނުން ފޭބުމާއި އެހެން ތަންތަނުން އެތަންތަނަށް އެރުން ވަނީ މަނާކޮށްފަ އެވެ. ރިސޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެތަންތަނުން ދެވޭނެ ވަކި އުސޫލުތަކެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭއީ) ން ވަނީ އެކުލަވާލާފަ އެވެ.

އެގޮތުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންނާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކުގައި ރިޒޯޓުތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ މީހުން އެހެން ރަށަކަށް ދާން ބޭނުންވާނަމަ ރިޒޯޓުގައި ފަތުރުވެރިން ތިބިނަމަ، ރިޒޯޓުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި ކަރަންޓީނުގައި މަދުވެގެން 14 ދުވަސް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި މީހުންނަށް ފޭބޭނީ އެގްޒިޓް ސްކްރީނިންގ ހެދުމަށްފަހު އަދި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކޮށް އެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ލިބުމުން ކަމަށެވެ.

އަދި ރިޒޯޓުގައި ފަތުރުވެރިން ތިބިނަމަ، އެ ރިޒޯޓަށް އެންމެފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ދިޔަ ފަހުން މަދުވެގެން 14 ދުވަސް ވާންޖެހޭއިރު މި ހާލަތުގައި އެ ރިޒޯޓުގައި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ނުވަތަ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުރި މީހަކު ހުރެގެން ނުވާނެ އެވެ. އަދި އެ ރިޒޯޓުން އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފޭބިފަހުން މަދުވެގެން 14 ދުވަސް ވެފައިވާންޖެހޭއިރު މި ހާލަތުގައި އެ ރިޒޯޓުގައި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ނުވަތަ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަލީގެ އަލާމާތެއްހުރި މީހަކު ހުރެގެން ނުވާނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެއިތުރުން ސަފާރީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަފާރީން ފޭބޭނީ ސަފާރީން އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފޭބިފަހުން މަދުވެގެން 14 ދުވަސް ވެފައިވާނަމަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އަދި މި ހާލަތުގައި އެ ސަފާރީން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ނުވަތަ ބައްޔަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ހުރި މީހަކު ހުރެގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.