ހޮނިހިރު 06 ޖޫން 2020
04 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:32
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:35
ކޮވިޑް-19

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ފެނަކައިގެ ބައިވެރިވުމަށްވެސް ތައުރީފު ޙައްޤު

  • ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • ހުޅުމާލޭގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވަމުންދޭ
  • ކ ވިލިވަރާއި އއ ވެލިދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދޭ

ކ. މާލެ | 3 އޭޕްރިލް 2020 | ހުކުރު 14:44 | 14,915

ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ - ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އެ މަސައްކަތްތަކުގައި އެކި ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް އެބަތިއްބެވެ. އެކަންކަމުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރުމުން ފެށިގެންގޮސް، ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރަންޖެހޭ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކުގައިވެސް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިންވެސް މިދަނީ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވަމުންނެވެ.

ފެނަކައިގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭ އެއް މަސައްކަތަކީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ފަރުކޮޅުފުށީގައި ޤާއިމުކުރި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތެވެ. އެގޮތުން އެތަން ފެންވަރު ރަނގަޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ރެއާ ދުވާލު ކެނޑިނޭޅި ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން 4 ދުވަސް ތެރޭގައި ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިވާއިރު، އެކަމުގައިވެސް ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ފަރުކޮޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަނީ

އޭގެ އިތުރުން، އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި ސަރުކާރުން ޤާއިމުކުރާ 200 އަށްވުރެ ގިނަ އެނދުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމުމުގައިވެސް އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުމެފައިވަނީ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެގޮތުން މި މަސައްކަތުގައި މިހާރުވެސް ފެނަކައިގެ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ފެނަކައިން ދަނީ އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވަމުން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގައި ފެނަކައިގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދެމުންދާއިރު، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލު ސަރަޙައްދުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އިމާރަތް ކުރެވޭ 10 ފާޚާނާގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރަމުންދަނީ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެ މަސައްކަތުގައިވެސް އިސްނަގައިގެން ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އަބަދުވެސް ފެނަކައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެ މަސައްކަތްތަކުގައި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ގެންދަވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް މަގު ދައްކުވައިދީ ހިތްވަރު ލައިދެއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ފެނާއި ކަރަންޓާ ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިތުރުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވާ މިފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ފެނަކައިން ރައްޔިތުންނާ ގާތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަން ދަނީ ދައްކުވައިދެމުންނެވެ.

ފެނަކައިގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު

ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ޤާއިމު ކުރަމުންދާ ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމު ކުރުމުގައި ފެނަކައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ގެންދާއިރު، ކ. ވިލިވަރާއި އއ. ވެލިދޫ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނުންވާ ފެނާއި ކަރަންޓުގެ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައްވެސް ފެނަކައިން ދަނީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމުގައިވެސް ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން އެ ދެ ރަށުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާކަމަށް ފެނަކައިން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އެކި އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޝުކުރާއި ތައުރީފު ޙައްޤެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.