ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 12:11
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޕަބްލިކް ހެލްތުން އެދޭނަމަ މިހުރީ ޓެސްޓް ކުރަން ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
 
ޓެސްޓް ކުރަން ނުޖެހޭތީ ޓެސްޓް ނުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
 
ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވިއިރު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީއެއް ނެރެފައިނުވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

މިދިޔަ މަރޗް މަހުގެ 11 އިން 14 އަށް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައިވާނެ ކަަމަށާއި އެހެންކަމުން ޕަބްލިކް ހެލްތުން އެދޭނަމަ ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރެއްވުމަށް މިހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރަށްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހުންނެވީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެދިވަޑާއިގަންނަވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރެއްވުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުންވެސް ވަނީ މީގެކުރިން ބަޔާނެއް ނެރެފަ އެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެ އައި ތިން މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ފެނިފައިވާއިރު އެގައުމުން މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި މީހުން އެވައިރަސްއަށް ޓެސްޓް ނުކުރާތީ އަދި ކަރަންޓީންގައި ނުބައިތިއްބާތީ ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އެކަމާ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ މަރޗް މަހުގެ 14 ން 19 އަށް ޔޫކޭއިން ރާއްޖެއައި އެންމެންގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގް ހެދުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުން އެނބުރި ވަޑައިގެންނެވިއިރު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ރާއްޖެއިން ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީ ނެރެފައިނުވާކަމަށެވެ. އަދި އެގައުމުން އަންނަ މީހުން ޓެސްޓް ކުރުމަށްވެސް އޭރު ނިންމާފައިނުވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން ޓެސްޓް ނުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޓެސްޓް ކުރަން މިއޮންނަނީ އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން އަދި ޕަބްލިކް ހެލްތުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުން ބަލީގެ ނިޝާނެއް ހުރި މީހުންނަށް. މާތްރަސްކަލާންގެ އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ އެފަދަ ނިޝާނެއް ނެތް. އެހެންނަމަވެސް ޕަބްލިކް ހެލްތުން އެދޭނަމަ މިހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޓެސްޓް ކުރަން ތައްޔާރަށް. އަޅުގަނޑު ޓެސްޓް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރިއިރުވެސް ޕަބްލިކް ހެލްތާއި ޑޮކްޓަރުން ކައިރިން އަޅުގަނޑު އަހާލަން ބޭނުންވާނެ 14 ވަނަދުވަހުގެ ތާރީޚަށް ތިޔަ ނިންމަވަނީ ކޮން ސައިންޓިފިކް ރެޝަނާލެއްގެ މައްޗަށް ވިސްނައިގެންތޯ
ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު/ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

ފަތުރުވެރިން ފިޔަވައި ވައިގެ މަގުން ރާއްޖެ އަންނަ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއް 14 ދުވަހު ކަރަންޓީގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ތަނެއްގައި ބޭތިއްބުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ނިންމާފައި ވަނީ މި ހުސްވި މާރޗް މަހުގެ 22 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް