ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2020 | ބުދަ 12:01
ދުނިޔޭގައި މިވަގުތުހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެންމީހާ
ދުނިޔޭގައި މިވަގުތުހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެންމީހާ
ސީ.އެން.އެން
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހާ
ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ އުމުރަކީ 112 އަހަރު
 
ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާގެ އުމުރުން 117 އަހަރު
 
އޭނާ އުފަންވެފައިވަނީ 1908 ވަނަ އަހަރު

ދުނިޔޭގައި މިވަގުތު ހުރި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ލަޤަބު، އުމުރުން 112 އަހަރުގެ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ހޯދައިފިއެވެ.

މަރޗް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އުމުރުން 112 އަހަރު ވީ ރޮބަރޓް ވިއެޓަން އަށް ރިކޯޑު ފޮތުން ޖާގަ ލިބެގެންދިޔައިރު އޭނާ އުފަންވެފައިވަނީ 1908 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ރޮބަރޓަށް މިރިކޯޑް ލިބިގެން މިދިޔައީ އެންމެފަހުން މިރިކޯޑް އޮތް ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޗިޓްސު ވަތްނަބޭ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ އުމުރުން 112 އަހަރުގައި މަރުވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ވަތްނަބޭ މަރުވެފައިވަނީ އޭނާގެ އުމުރުން 112 އަހަރާއި 355 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ވަތްނަބޭ އުފަންވެފައިވަނީ 1907 ވަނަ އަހަރުގެ މަރޗް މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޢާންމުގޮތެއްގައި ރިކޯޑް ލިބޭ މީހާއަށް ރިކޯޑް އެރުވުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދަނީ އެކަން ޖަޖުކުރާ ފަރާތްތަކުން އެމީހަކާއި ބައްދަލު ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާއި އިޖުތިމާޢީ ގައިދުރުކަން ގެންގުޅެންޖެހޭތީ ރޮބަރޓަށް ރިކޯޑް އެރުވުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގޭގައި އޭނާ ދުރުގައި ހުރެގެންނެވެ.

ރޮބަރޓް ބުނާގޮތުން ގިނަ ދުވަހު އޭނާ ދިރިއުޅުމަށް ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް އޭނާ ނުކުރެއެވެ. އޭނާ ބުނާގޮތުން އޭނާއަކީ ޢާންމު ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ މީހެކެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކަކު ދިރިއުޅުމުގެ ނަސީބު އޭނާއަށް ލިބުނީކަމަށް ރޮބަރޓް ބުނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑް ފޮތުގެ ވެބްސައިޓްގައި ޕޯސްޓްކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯ އެއްގައި ރޮބަރޓް ބުނެފައިވަނީ ދުވަހަކުވެސް މައުންޓް އެވަރަސްޓަށް އަދި ދުނިޔެ ވަށާ ބުރުޖެހުމަށް އޭނާ ނުބުނާކަމަށެވެ. އަބަދުވެސް ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެވަގުތު ދިރިއުޅުން ދައްކާގޮތަކަށް ކަމަށް ރޮބަރޓް ބުނެއެވެ.

ރޮބަރޓް އުފަންވެފައިވަނީ ޔޮކްޝީރޭ އަށެވެ. އޭނާގެ ޢާއިލާގައި 7 ކުދިން ތިބޭއިރު ސްކޫލުން ކިޔެވުމަށްފަހު އޭނާ ކުރިޔަށް ގޮސްފައިވަނީ މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ ގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ޓައިވާނަށް ބަދަލުވިއެވެ. އަދި 1937 ވަނަ އަހަރު އޭނާގެ އަންހެނުން އެގްނެސް އާއި ކައިވެނިކުރި އެވެ. އެމީހުންގެ ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު އުފަންވުމާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރިއެވެ. ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށްފަހު އެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން ކެނެޑާއަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އެމެރިކާގައި އުޅުމަށްފަހު 1945 ގައި އަނެއްކާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބަދަލުވިއެވެ.

ރޮބަރޓަށް ކާފަކިޔާ 10 ކުދިން އަދި މުނިކާފަ ކިޔާ 25 ކުދިން އެބަތިއްބެވެ.

ޒުވާން އިރު ނުވިސްނާނެ މުސްކުޅިވާނެ ކަމަކަށް. މިއީ މުޅިން އައު ރިކޯޑެއް. އަހަރެން ހަމައެކަނި ހަނދާން ހުންނަ ރިކޯޑަކީ ސްކޫލްގައި އުޅުނުއިރު ސްޕޯޓްސް ޑޭގައި ފަސްފޫޓް ދެ އިންޗި މައްޗަށް ފުންމައިގެން ހޯދުނު ރިކޯޑެއް.
ރޮބަރޓް ވިއެޓަން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާގެ ރިކޯޑް ހޯދުމަށް ރޮބަރޓަށް އަދި އިތުރު 4 އަހަރު އެބައޮތެވެ. މިރިކޯޑް މިވަގުތު އޮތީ ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތެއްކަމުގައިވާ ޖިއޮރެމަން ކިމުރާ އަތުގައެވެ. އޭނާ އުފަންވެފައިވަނީ 1897 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އޭނާ މަރުވީ އުމުރުން 116 އަހަރާއި 54 ވަނަ ދުވަހު 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އަންހެން މީހާގެ ރިކޯޑް އޮންނަނީވެސް ޖަޕާނުގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުގައެވެ. އެއީ ކާނެ ތަނަކާއެވެ. ޖަޕާނުގައި އުޅޭ މިމީހާގެ އުމުރުން 117 އަހަރު ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް