ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2020 | އާދީއްތަ 18:44
ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
އޭޕީ
ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވާން ތައްޔާރު: ޒަވީ
 
ބާސާއިން ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ޒަވީ ވަނީ ދެކޮޅު ހަދާފައި

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވާން މިހާރު ތައްޔާރުކަމަށް އެ ކްލަބުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފިއެވެ.

ޒަވީ ވަނީ މީގެ ކުރިން ބާސާގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވާން ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފައެވެ. އޭރު ޒަވީ ބުނަމުން އައީ ބާސާގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވާން އަދި އަވަސް ކަމަށެވެ.

ޒަވީ ބުނީ އޭނާ ބާސާއަށް ބަދަލުވާން ބާސާގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު އެރިކް އަބިދާލްގެ އިތުރުން ބާސާގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮސްކާ ގްރޫ އެދުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އޭނާ މި އެއްބަސްވުމާއި ދެކޮޅު ހެދީކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ބާސެލޯނާ ކަހަލަ ބޮޑު ކްލަބެއްގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވާން އަދި އަވަސް ވުމުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބާސާގެ ކޯޗު ކަމާއި ހަވާލުވުން އެއީ އޭނާގެ ހުވަފެނެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީޑިއާއަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޒަވީ ބުނީ ބާސާގެ ކޯޗު ކަމާއި ހަވާލުވުން އެއީ އަބަދުވެސް އޭނާ ދެކެމުން އައި ހުވަފެނެއް ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ މިހާރު ހުރީ ބާސާގެ ކޯޗު ކަމާއި ހަވާލުވާން ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. ޒަވީ އިތުރަށް ބުނީ ބާސާއިން ކުރިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް ދެކޮޅު ހެދީ އޭރު ބާސާއަށް ކޯޗު ކޮށްދެވޭނެ ފެންވަރު ނެތްކަމަށް އަމިއްލައަށް ގަބޫލުކުރާތީ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެވިސްނުން ބަދަލުވެ މިހާރު ބާސާގެ ކޯޗު ކަމާއި ހަވާލުވެ ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެ ދެމަސް ކުރިން ބާސާއިން ޒަވީއަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމާއި ދެކޮޅު ހެދުމުން ބާސާއިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކޯޗުކަމަށް ސެޓިއެން ހަމަޖައްސައިފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުންނަމަ، ބާސެލޯނާއިން ސެޓިއެން އާއި މަގާމު ހަވާލުކުރީ އޭނާ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ބާސެލޯނާ ކުޅެމުން އަންނަ، ސްޓައިލް ދަންނަ އެޓޭކިން ސްޓައިލަށް ކުޅުވަމުން އަންނަ ކޯޗަކަށް ވުމުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް