ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2017 | ބުދަ 05:48
ރައީސް ނަޝީދު: މިހާރުވެސް ހުންނެވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި ބަންދެއްގައި
ރައީސް ނަޝީދު: މިހާރުވެސް ހުންނެވީ ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި ބަންދެއްގައި
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ޓެރަރިޒަމްގެ ދެވަނަ ދައުވާ
ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރާ ޓެރަރިޒަމް ދައުވާގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް ތާވަލް ކޮށްފި
ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ މިހާރުވެސް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ ސާބިތުކޮށް ބަންދެއްގައި
ޔާމީން ބަންދުކުރީ 2010 ވަނަ އަހަރު އާރަށުގައި
އަޑުއެހުން އޮތީ ބުދަދުވަހު 1:30 ގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ބުދަދުވަހަށް ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ނޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި، އެއިރުގެ މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އާރަށުގައި ބަންދުކުރި ކުރެއްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް މިހާރު ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިޒަމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ބުދަދުވަހުގެ 1:30  އަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ޔާމީން ބަންދުކޮށްގެން އާރަށަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ޖުލައި 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޔާމީން އާރަށުގައި ބެހެއްޓީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން އެމަނިކުފާނު ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ދޫކޮށްލި ފަހުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން އެއިރު ބުނެފައިވަނީ ޔާމީން އާރަށަށް ގެންދިޔައީ މާލެ ތެރޭގައި ހާލަތު ނުރައްކާވަމުން ދާތީ ޔާމީންގެ ހަށި ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މަޖިލީހަށް ފެނުމުން އެ މަޖިލީހުން އެ ގޮތަށް ނިންމުމުން ކަމަށެވެ.

އާރަށަކީ އެއްވެސް އިރެއްގައި މީހުން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ތަނެއް ނޫން ކަމަށާއި ޔާމީން އާރަށަށް ގެންދިޔައީ ވެސް މީހުން ހައްޔަރުކުރުމަށް އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ނޫން ކަމަށް އެއިރުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ޔާމީން އާރަށަށް ގެންދިޔައީ އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ވެސް ވާތީ ހިމާޔަތް ދޭންޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ގާނޫނު އަސާސީ އާއި ގާނޫނީގެ އިމުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކަމަށް އޭރު ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ތަހުގީގު ހިންގާފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމީން ފައިސަލްގެ އިތުރުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މޭޖާ ޖެނެރަލް ރިޓަޔާޑު މޫސާ އަލީ ޖަލީލުގެ މައްޗަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ޝަރީއަތް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދެވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާ ހަވާލާދީ އެ ގާނޫނުގެ ހަ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުންނެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ ޔާމީން ބަންދުކުރި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު ދައުވާކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ދެ ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދައުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވީ ރައީސް ނަޝީދާއި އަމީން ފައިސަލްގެ މައްޗަށް ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމުގެ ދައުވާކޮށް ޝަރީއަތް ބުދަދުވަހު ފަށާއިރު މިހާރު ވެސް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވީ ޓެރަރިޒަމުގެ ކުށުގައި 13 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގަ އެވެ. ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި އިރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އެއިރުގެ އިސްގާޒީ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު (އަބްދުﷲ ގާޒީ) ގިރިފުށީގައި ބަންދުކުރި މައްސަލައިގައި އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމް އިއްވާފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ރައީސް ނަޝީދު މިހާރު ހުންނެވީ އިނގިރޭސީވިލާތަށް އަރުވާލެވިގެން އެގައުމުގަ އެވެ. އެގައުމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ސަރުކާރުން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ޕާސްޕޯޓް ކެންސަލް ކޮށްފަ އެވެ.

ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތު ކުރި ނަމަވެސް ބައިނަލް އަގްވާމީ މުޖްތަމައުންނާއި އދ. އިން ބުނެފައިވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ހިންގާފައިވަނީ އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ނޫން ކަމަށާއި، މިހާރުން މިހާރަށް އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް